สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชานี้เรียนอะไร

 

                -       มีการเรียนการสอนเป็น 2 วิชาเอกใหญ่ ๆ คือ ดนตรีไทย และดนตรีสากล  ในแต่ละวิชาเอกนิสิตสามารถเลือก
                        ความสนใจพิเศษไปทางการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรี หรือการสอนทฤษฎีก็ได้ ซึ่ง 2 สาย ดังกล่าว เป็น                     ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ กระบวนการของการเรียนการสอนออกไปสอนในกลุ่มผู้เรียนวิชาเอกดนตรี
                       ทางลึก

  1. อีกส่วนหนึ่ง คือ วิชาเอกดนตรีศึกษา ศึกษาด้านการเรียนการสอน กระบวนการ และแนวคิดด้านดนตรีศึกษาในแบบต่าง ๆ ของโลก  เช่น Kodaly , Orff, Dalcroze หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยตามสำนักต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในกลุ่มผู้เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ
  2. จุดเด่นของการเรียนในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คือ ผู้เรียนจะได้เรียนวิชาทักษะดนตรีในเครื่องมือที่ตนเองสอบ

       เข้ามากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบตัวต่อตัว นอกจากนั้นยังมีรายวิชาด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และ   
       วรรณคดี รวมทั้งวิชาทางด้านดนตรีศึกษาตามความถนัด

  1. อีกประการหนึ่ง คือ นิสิตที่เรียนวิชาเอกดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็จะได้เรียนวิชาดนตรีพื้นฐานในอีก

        สายหนึ่งไปด้วย เช่น นิสิตเอกดนตรีไทย จะได้เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก การขับร้องประสานเสีย
        ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรี ตะวันตกเบื้องต้น และสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรีสากลอื่น ๆ ที่มีความสนใจ
       ได้นอกจากวิชาเอกดนตรีไทยและของตนเองและในทางกลับกัน นิสิตเอกดนตรีสากล ก็จะได้เรียนรู้ในวิชา
        พื้นฐานด้านดนตรีไทยด้วย

ผู้ที่เหมาะสมจะเรียนด้านนี้ควรเป็นอย่างไร

 

  1. มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งได้ดีพอสมควร โดยจะเน้นเฉพาะเครื่องดนตรีหลัก

        ในด้านดนตรีแบบฉบับ (ยังไม่เปิดรับนิสิตด้าน Popular และ Jazz) และควรมีความสนใจใฝ่รู้ในด้าน
        ศาสตร์ของการสอน

สำเร็จการศึกษาแล้วไปทำอะไรได้บ้าง

 

  1. สอนในสถานศึกษาระดับใดก็ได้ เป็นผู้บริหารสถาบันการสอนดนตรีของเอกชนได้
  2. มีความสนใจด้านการประพันธ์เพลงหรือการแสดงก็สามารถประกอบอาชีพด้านดนตรีอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

      เนื่องจากราวิชาที่ได้เรียน จะมีการเน้นด้านทักษะดนตรีในเครื่องมือเอกของตนเอง การบรรเลงรวมกันเป็น
      วง และด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วย
-     ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขานี้ในหลายสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ