รายชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
ราคา
1.  คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนตมัลติมิเดีย รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
250
2.  อาหารสู่ชีวิตใหม่ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
3.  พูดอย่างนีโอ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
4.  คิดอย่างแชมป์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
45
5.  พลังแห่งความเชื่อมั่น รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
6..  องค์การ รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
50
7.  แบบสอบถามการสร้างและการใช้ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
25
8.  การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
30
9.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
60
10. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
28
11. คู่มือ การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
27
12. การสังเคราะห์งานวิจัย : เชิงปริมาณ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
30
13. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
20
14. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
50
15. การเขียนโครงการวิจัย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
32
16. คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
25
17. ข้อสอบ : การสร้างและการพัฒนา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
40
18. ไคสแควร์ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
30
19. การทำวิจัยเชิงสำรวจ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
50
20. เทคนิคการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
45
21. การตีค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
50
22. เพื่อลูกน้อย ผศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
55
23. สวัสดิศึกษา ผศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
80
24. สิ่งแวดล้อมศึกษา แนวคิดและแนวปฏิบัติ ผศ.ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
45
25. การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
80
26. หลักการบริหารการศึกษา รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
100
27. นันทนาการในชุมชนและโรงเรียน รศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
240
28. หลักการนิเทศการศึกษา รศ.วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์
120
29. กระบวนการฝึกอบรมสำหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
149
30. การสร้างสมาธิให้ลูกคุณ ศ.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
125
31. จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว ศ.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
375
32. สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรในระดับมัธยมศึกษา ผศ.อัญชลี สิรินทร์วราวงศ์
100
33. ดีวีดี (แผ่นดิจิตัลอเนกประสงค์) รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
250
34. การสอนสุขศึกษา รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
135
35. การบริหารงานสุขศึกษาในโรงเรียน รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
135
36. การประชุมสำหรับนักบริหาร รศ.นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
25
37. ชีวิต-แต่งงาน รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
38. เราทั้งผองคือพี่น้องกัน รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
39. ชีวิตที่สดใส รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
55
40. สวรรค์มีตา รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
41. ความรักสุดขอบฟ้า รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
42. แด่คุณพ่อคุณแม่และครูที่รัก รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
50
43. สมาธิ 2000 รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
80
44. คุณธรรม 2000 รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
45
45. เรียนๆ เล่นๆ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
35
46. พลังชีวิต รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
40
47. เลี้ยงอย่างแชมป์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
45
48. สร้างวินัยให้กับลูกคุณ ศ.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
250
49. อุดมศึกษาวิพากษ์ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
100
50. การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
50
51. จิตวิทยาการกีฬา แนวคิด ทฤษฎี ฯ รศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
192
52. การวางแผนและการบริหาร รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
15
53. การวางโครงการ รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
15
54. ระบบโครงสร้างแผนงาน รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
15
55. การวางแผนพัฒนา รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
15
56. การวางแผนในหน่วยงานหรือองค์การ รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
15
57. เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
220
58. กินอย่างแชมป์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
60
59. 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
80
60. ตำราและเอกสารทางวิชาการ รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
200
61. การวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
90
62. วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
50
63. วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
100
64. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒ
200
65. อยู่กับเด็ก ๆ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
50
66. นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
128
67. สื่อการสอนและฝึกอบรม รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง
200
68. การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะ ผศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
180
69. โครงงานเพื่อการเรียนรู้ ผศ.ลัดดา ภู่เกียรติ
230
70. จิตวิทยาชีวิตคู่ และการบำบัดคู่สมรส ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ
325
71. สร้าง EQ ให้ลูกคุณ ศ.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
300
72. ปัญหาการเรียน และเทคนิคช่วยให้เรียนดี ศ.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
125
73. EVEREST พาลูกค้นหาความนับถือตนเอง ศ.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ
125
74. เคล็ดลับในการทำวิจัยในชั้นเรียน รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
50
75. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน
80
76. หลักสูตรอุดมศึกษา : การประเมินและพัฒนา รศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
50
77. วิธีและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพันธ์
120
78. COMPUTER GRAPHIC สำหรับนักออกแบบ รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชยไพบูลย์
300
79. อาจารย์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล
60
80. การออกแบบตัวอักษร อ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ
150
81. หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
40
82. ประวัติของศิลปินภาพพิมพ์ที่มีชื่อของโลก ผศ.สัญญา วงศ์อร่าม
250
83. สิ่งแวดล้อมศึกษาแนวการสอนฯ ผศ.ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
600
84. คู่มือการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ผศ.ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์
300
85. หลักการนิเทศการศึกษา รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย
240
86. การสอนระดับอุดมศึกษา รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย
180