คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. น้อมศรี เคท
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ตันติวงศ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ
(6) อาจารย์ ดร. อรชา ตุลานันท์
(7) อาจารย์ ดร. อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. น้อมศรี เคท
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ตันติวงศ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ
(6) อาจารย์ ดร. ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
(7) อาจารย์ ดร. อรชา ตุลานันท์
(8) อาจารย์ ดร. อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. น้อมศรี เคท
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ตันติวงศ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ
(6) อาจารย์ ดร. อรชา ตุลานันท์
(7) อาจารย์ ดร. ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์
(8) อาจารย์ ดร. อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์
(9) อาจารย์ สุกัญญา กาญจนกิจ

 

   
.  


.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

ตำแหน่งทางบริหาร

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คุณวุฒิการศึกษา
ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D University of North Texas

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาควิชา หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2601

ผลงานทางวิชาการ :
บทความทางวิชาการ
จีระพัฒน์ พูลพัฒน์. “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” ท้องถิ่นกับการพัฒนาคน.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชุมพริ้นท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด, 2547. หน้า 82-103.

จีระพัฒน์ พูลพัฒน์. แนวการจัดการชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย : มุมมองสำหรับนำไปปฏิบัติ. กรุงเทพ
มหานคร : พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2547. 23 หน้า (เอกสารสำหรับการประชุมปฏิบัติการของครูผู้ดูแลเด็ก
สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 34 รุ่น รุ่นละ 106-230 คน)

Cheerapan Bhulpat and Kamkeo Kraisoraphong (2003) “Organization of Early Childhood
Education Based on Montessori Approach”, International Journal of Early Childhood
Education, Vol 9 No.1, PP 73-88

Utumporn Jamornman and Cheerapan Bhulpat (2004) “System, Mechanism and Efficiency
Public and Private Child Care Centers in Thailand,” Issue and Innovation in Thai Education :
A Collection of Research, Textbook and Academic center, Faculty of Chulalongkorn
University, PP 50-63.

back to top
.

.  .

รองศาสตราจารย์ ดร. น้อมศรี เคท

 

 

back to top

.  .

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร

 

 

back to top

.  .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ตันติวงศ์

 

 

back to top

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ เหมชะญาติ


ตำแหน่งทางบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (แผน ๘)

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. University of Nebraska Lincoln

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2603

ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
Standard Thai in a Formal Education Setting : A Case Study in Buriram, Thailand" Selected
Papers and Proceedings of WCCI Ninthtriennial World Conference

EDUCATING FOR BALANCE ; UNTEGRATING TECHNOLOGY AND THE HUMAN
SPIRIT ON A GLOBAL SCALE Held in July 13-17, 1998 ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2543 หน้า 321-329

"เด็กที่รู้สองภาษาในสหัสวรรษใหม่" วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ตุลาคม 2542 หน้า 28-37

"เรียนรู้เพื่อเรียนรู้" วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 มีนาคม-มิถุนายน 2545
หน้า 84-91

"The Development of aKondergarten Instruction Model For Educationak Institutes
of the Local Administration Organization"the Proceedings of the 8 International
Conference --GLOBALIZATION AND LOCALIZATION ENMESHED; SEARCHING
FOR ABALANCE IN EDUCATION Held in November 19-21 2002 ปีที่พิมพ์ มิถุนายน 2546
หน้า 286-289

"รักการอ่าน วรรณกรรม" วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มีนาคม- มิถุนายน 2547 หน้า 8-17

งานวิจัย
"การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาพหุกรณี" แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ตุลาคม 2543 - กันยายน 2544

"การวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน"แหล่งทุน ทุนวิจัยในกองทุนครุศาสตร์ ตุลาคม
2544- กันยายน 2547

" การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
แหล่งทุน ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลาคม 2543 -
กันยายน 2545

" การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ" แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
พฤษภาคม 2547 - กันยายน 2548

หนังสือ
"สมองฟิต...ต้องฟิตสมอง" หนังสือแปลสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000" กรกฎาคม 2546

เอกสารทางวิชาการ
" รู้เรียนภาษาอังกฤษกับการรู้รักษ์ความเป็นไทย" ท้องถิ่นกับการพัฒนาคน บริษัท ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป
จำกัด ปีที่พิมพ์ 2547 หน้า 104-120

back to top
.

.  .

อาจารย์ ดร. อรชา ตุลานันท์

 

 

back to top

.  


 

 


 

 

 

.
อาจารย์ ดร. อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์


ตำแหน่งทางบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
เลขานุการสาขาวิขาการศึกษาปฐมวัย

คุณวุฒิการศึกษา
E.d.D University of Northern Colorato
M.Ed Utah State University
ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ภาควิชา หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2680

ผลงานทางวิชาการ
อุไรรัตน์ สำเริงวงศ์. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กับการเปิดโอกาสทางการศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ มติชน รายวัน ( 6 มิถุนายน 2547 ) : 7

back to top
.

.  .

อาจารย์ ดร. ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์

 

 

back to top

.  

.

.

อาจารย์ สุกัญญา กาญจนกิจ

 

 

back to top

   
.