ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  - การศึกษาวิทยาศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต
  - มัธยมศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
(1) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์)
กรรมการที่ปรึกษา
.
(2) ประธานสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา ชูชาติ)
ประธาน
.
(3) รองศาสตราจารย์ อารณี อึ้งอาภรณ์
กรรมการ
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวยพร เรืองตระกูล กรรมการ
(5) อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทย์-คณิต)
(1) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์)
กรรมการที่ปรึกษา
.
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา ชูชาติ ประธาน
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ กรรมการ
(4) รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ม้าคนอง กรรมการ
(5) รองศาสตราจารย์ ประสงค์ จันทองจีน กรรมการ
(6) รองศาสตราจารย์ อารณี อึ้งอาภรณ์ กรรมการ
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ อัญชันภาติ กรรมการ
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ ชิดมงคล กรรมการและเลขานุการ