คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
(2) รองศาสตราจารย์ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย *
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
(4) รองศาสตราจารย์ จินตนา สรายุทธพิทักษ์
(5) อาจารย์ ดร. จุฑา ติงศภัทิย์ *

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ *
(4) รองศาสตราจารย์ จินตนา สรายุทธพิทักษ์ *
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์ศิริ กาญจนวาส

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(1) ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญจนกิจ
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ **
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม **
(4) รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทร์ถมยา **
(8) อาจารย์ ดร. จุฑา ติงศภัทิย์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย **
(2) รองศาสตราจารย์ วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
(6) อาจารย์ ดร. ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ **

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ **
(2) รองศาสตราจารย์ จินตนา สรายุทธพิทักษ์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์ **
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท

ตำแหน่งทางบริหาร
ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
Ed.D (School and Community Health Education) Oregon State University,
Oregon U.S.A
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2218-2635

ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
เอมอัชณา วัฒนบุรานนท์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุชภาพในโรงเรียน,” วารสารสุขศึกษา.
เล่มที่ 92 ปีที่ 25 เดือนกันยายน–เดือนธันวาคม, 2545 : 50-58

เอมอัชณา วัฒนบุรานนท์. “บทบาทของครูสุขศึกษาและพลศึกษาต่อสังคมไทย,” วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. เล่มที่ 6 ปีที่ 2 เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม, 2545 : 74-80.

เอมอัชณา วัฒนบุรานนท์. “การเรียนการสอนที่รัฐอินเดียน่า สหัฐอเมริกา (Indiana, U.S.A.)”
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา. เล่มที่ 6 ปีที่ 2 เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม, 2545 : 37-46.

หนังสือและตำรา
สุชาติ โสมประยูร,เอมอัชณา วัฒนบุรานนท์, ทวี อนันตกุลนธี และสุนิศา โสมประยูร. สุขศึกษาภาคปฏิบัติ.
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เอมอัชณา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์. วิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547
เอมอัชณา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์. ความปลอดภัย.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2547

งานวิจัย
เอมอัชณา วัฒนบุรานนท์. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษาในญี่ปุ่นและประเทศไทย. กรุงเทพฯ :พิมพ์สำเนาอัดเย็บเล่ม, 2546.
(ทุนสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและองค์การส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ NRCT-JSPS)

Aimutcha Wattanaburanon, Noy S.Kay, Kele Ding, Lee-Hwa Chen and Mohammad R.
Torabi. “Health Lifestyles and Wellness Status Among College Students : U.S.A.
Taiwan and Thailand,” II international Conference for Physical Educators (ICPE 2004)
Global Perspectives in the Integration of Physical Activity, Sport, Dance, and Exercise
Science in Physical Education : From Theory to Practice. Hong Kong : Contemporary
Development Company, 2004, pp 373-380

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Health Lifestyles and Wellness Status Among College Students :
U.S.A. Taiwan and Thailand” ในการประชุมวิชาการเรื่อง II international Conference for
Physical Educators (ICPE 2004) Global Perspectives in the Integration of Physical
Activity, Sport, Dance and Exercise Science in Physical Education : From Theory
to Practice. Hong Kong ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2547.

back to top
.

 

. .


รองศาสตราจารย์ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย

 

 

back to top

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา

คุณวุฒิทางการศึกษา
ครุศาสตรดุษฎพบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (พลศึกษา - ชีววิทยา)

สถานที่ทำงาน
ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2635

ผลงาน
หนังสือ
การว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ การทดสอบกิจกรรมพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา

งานวิจัย
ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งจันกีฬาสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐครั้งที่ 11

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
ระหว่างปีการศึกษา 2527-2559

วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต "การพัฒนาเครื่องมือวัดปัญญาด้านการรับรู้ "

back to top
.

 

.

 

 

 

 

.
รองศาสตราจารย์ จินตนา สรายุทธพิทักษ์

คุณวุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสุขศึกษา

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2635

ผลงานทางวิชาการ
จินตนา สรายุทธพิทักษ์ "การบริการสุขภาพในโรงเรียน"ประมวลความ เรื่อง"การจัดการเรียน
เพื่อพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

back to top
.

 .


อาจารย์ ดร. จุฑา ติงศภัทิย์

 

 

 

back to top

 .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์

 

 


back to top

 


 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์ศิริ กาญจนวาสี

 

 

 

back to top

 

 


ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญจนกิจ

 

 

 

back to top

 
.

.

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์

 

 

back to top

 .

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์

 

 

 

back to top
.

 


 

.
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต คนึงสุขเกษม

 

 

 

back to top

 


 

รองศาสตราจารย์ วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง

 

 

 

back to top

 


 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์

 

 

 

back to top
.

 


 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย์

 

 

 

back to top
.

 
.

.

อาจารย์ ดร. ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์

 

 

back to top

.