- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
  (1) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์)
กรรมการที่ปรึกษา
.
  (2) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธาน
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง กรรมการ
  (4) อาจารย์ เนาวนิตย์ สงคราม กรรมการ
  (5) อาจารย์ วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์ กรรมการ
  (6) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กรรมการและเลขานุการ
     
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  (1) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์)
กรรมการที่ปรึกษา
.
  (2) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธาน
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง กรรมการ
  (4) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กรรมการ
  (5) อาจารย์ วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์ กรรมการ
  (6) อาจารย์ เนาวนิตย์ สงคราม กรรมการและเลขานุการ
     
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  (1) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์)
กรรมการที่ปรึกษา
.
  (2) รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธาน
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง กรรมการ
  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล วัชราภัย กรรมการ
  (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราพร อัจฉริยโกศล กรรมการ
  (6) อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม กรรมการ
  (7) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา รัตนเพียร กรรมการและเลขานุการ
     
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
  (1) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์)
กรรมการที่ปรึกษา
.
  (2) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม)
ประธาน
.
  (3) รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
  (4) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา รัตนเพียร กรรมการ
  (5) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง กรรมการ
  (6) รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการ
  (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราพร อัจฉริยโกศล กรรมการ
  (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล วัชราภัย กรรมการ
  (9) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กรรมการและเลขานุการ