คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง **
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง
(4) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา รัตนเพียร
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราพร อัจฉริยโกศล **
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล วัชราภัย **
(7) อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม
(8) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง **
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา รัตนเพียร **
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง
(4) รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราพร อัจฉริยโกศล
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล วัชราภัย
(7) อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม
(8) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชต

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิราพร อัจฉริยโกศล
(3) อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม
(4) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ *
(5) อาจารย์ วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์ *

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง *
(3) รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา รัตนเพียร
(4) อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม *
(5) อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

.

 

.

.

รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง

 

 

back to top

 


.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
รองศาสตราจารย์ ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง


ตำแหน่งทางบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการคณะบริหารหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิชา Instructional Design and Technology (Department of Psychological
and Quantitative Foundations, College of Education, University of lowa, U.S.A)
ปริญญาโท สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีศึกษา ภาควิชา หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีศึกษา
โทรศัพท์ : 0-2218-2651

ผลงานทางวิชาการ :
บทความในวารสารหนังสือ
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. องค์การเอื้อการเรียนรู้.ในพิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ (บรรณาธิการ),
ประมวลบทความนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา, หน้า 270-289.
กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

2. เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคำสอน หนังสือ ตำรา
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. เอกสารคำสอนวิชา 2708652 เทคโนโลยีการศึกษาในการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร :
พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 184 หน้า.

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. สุดยอดการพัฒาการเรียนการสอน.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เบรนเน็ท, 2545.
(หนังสือแปล)

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. ยอดกลยุทธ์การจัดการกับชั้นเรียน.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เบรนเน็ท, 2545.
(หนังสือแปล)

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. คู่มือปฏิบัติการเรียนการสอนยุคใหม่.กรุงเทพหมานคร : สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546
(หนังสือแปล)

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD.กรุงเทพหมานคร : สำนักพิมพ์เอ็กเปอร์เน็ท,
2546 (หนังสือแปล)

ผลงานวิจัย
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับองค์การเอื้อการเรียนรู้ของอาจารย์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนวิจัยคณะครุศาสตร์ ) (กำลังดำเนินงานวิจัย)

ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. รูปแบบการให้คำปรึกษาของนักเทคโนโลยีการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร) (กำลังดำเนินงานวิจัย)

back to top
.

 

.

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง

 

 

back to top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา รัตนเพียร


คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก Instructional Systems Technolohy Pern State University U.S.A.
ปริญญญาโท Instructional Systems Technolohy Pern State University U.S.A.
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยม-อังกฤษ-ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2645

ผลงานทางวิชาการ
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง และวิชุดา รัตนเพียร.แนวทางการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
243 หน้า (ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2538) แหล่งเผยแพร่ :
วารสารครุศาสตรปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2541) หน้า 90-101

สุกรี รอดโพธิ์ทอง, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ วิชุดา รัตนเพียร. การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540.
200 หน้า (ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2538) ร่วมทำ 25 %
โดยร่วมดำเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการวิจัย แหล่งเผยแพร่ : วารสารครุศาสตรปีที่ 28
ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม 2542) หน้า 52-66

Rattanapian, V.(2002). Cross-cultural comparison of online learning delivery approaches used in western and Thai online learning programs. แหล่งเผยแพร่ : International Journal of
Education Technology 3 (1). Available online at :
http://www.outreach.uiuc.edu/ijet/v3n1/v3n1articles.html

Downey, S and Rattanapian, V. (2002). Cross-cultural Analysis of virtual reality based concept mapping. แหล่งเผยแพร่ : Media and Technology for Human Resource
Development: Journal of Education Technology Vol.14 no.1&2 Oct & Jan. 2002-2003
หน้า 43-53

งานแต่งเรียบเรียง
วิชุดา รัตนเพียร. การเรียนการสอนบนเว็บขั้นนำ. อัดสำเนาเย็บเล่ม 2545, 110 หน้า
แหล่งเผยแพร่ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

back to top
.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราพร อัจฉริยโกศล

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.(Educatiomal communications and Technolegy)

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2642

ผลงานทางวิชาการ
บทความ
วชิราพร อัจฉริยโกศล "เทคโลโลยีของสื่อฤาจะสำคัญกว่าวิธีการ" วารสารครุศาสตร์ ปีท ี่29 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ตุลาคม 2543 หน้า 58-64

เอกสารประกอบการสอน
วชิราพร อัจฉริยโกศล "การสอนแบบโปรแกรม 2708242 พ.ศ.2543 .122 หน้า

การเสนอผลงานในการประชุมต่าง ๆ
การเสวนาทางวิชาการในงานจุฬาวิชาการ 48 วันที่ 24 ธันวาคม 2548 เรื่องการวิเคราะห์งานวิจัย
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาในประเทศไทย การพัฒนาการใช้ทฤษฎี การปฏิบัติและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

วชิราพร อัจฉริยโกศล. การวิเคราะห์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาในประเทศไทย กาพัฒนาการใช้ทฤษฎี การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี " เอกสารการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม
2548 การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อเสนอผลงานวิจัย 4 ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมวิชาการ การะทรวงศึกษาธิการ และโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 2 ครั้ง ณ สถาบันราชภัฎจังหวัดภูเก็ต
1 ครั้ง วันที่ 4 เมษายน 2544 และสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2544

สมหวัง พิธยานุวัตน์ วชิราพร อัจฉริยโกศลและคณะ นโยบายรูปแบบและระบบการผลิต และการพัฒนา
แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
วิชาการวิวัฒน์ : 49 ที่กรมวิชาการ, ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ .โรงพิมพ์ครุสภา,
2544 หน้า 126-137

back to top

 

.

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล วัชราภัย

 

 

 

back to top
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
อาจารย์ ดร. บุญเรือง เนียมหอม


ตำแหน่งทางบริหาร
ประธานสาขาวิขาเทคโนโลยีการศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
ประกาศนียบัตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2524
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ บรรณารักษศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีกานศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2640

ผลงานทางวิชาการ
บุญเรือง เนียมหอม (2544). "ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต" วารสารสำนักบรรณสารการพัฒนา.

บุญเรือง เนียมหอม (2546). รายงานผลการประเมินผลหลักสูตรครุศาสตร์ (ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
.รายงานการวิจัยเสนอต่อฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญเรือง เนียมหอม (2546). ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้นคืนเอกสารสารสนเทศ ในประมวลสาระชุดวิชา
สัมมนาการจัดการสารสนเทศ. บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บุญเรือง เนียมหอม (2547). กำพล ดำรงวงศ์และปรียาพร ฤกษ์พินัย. การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ.
รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย).

เอกสารประกอบการสอน การฝึกอบรม
บุญเรือง เนียมหอม (2544). การสร้างฐานข้อมุลด้วยโปรแกรม Microsoft Access.
เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญเรือง เนียมหอม (2544). รายงานโครงการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน.
ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญเรือง เนียมหอม (2544). การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver. เอกสารอบรมบัณฑิตของทบวงมหาวิทยาลัย. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญเรือง เนียมหอม (2544). การออกแบบมัลติมิเดียการสอนการศึกษาด้วยโปรแกรม Flash.
เอกสารการอบรมบัณฑิตของทบวงมหาวิทยาลัย.ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญเรือง เนียมหอม (2544). การออบแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Powerpoint.เอกสารการอบรมนิสิตพระมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญเรือง เนียมหอม (2545). การออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์.
เอกสารการอบรมคณาจารย์ ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

บุญเรือง เนียมหอม (2548). การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด. เอกสารการอบรม
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.

back to top
.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

.
อาจารย์ ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

ตำแหน่งทางบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา
เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คุณวุฒิ
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานวิจัย

นักวิจัยร่วม
1.1 วชิราพร อัจฉริยโกศล และคณะ. (2547). รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยกับมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ควรจะเป็น. กรุงเทพฯ :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

1.2 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. (2548). รายงานการวิจัย
เรื่อง การศึกษานโยบายการพัฒนานโยบายการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ :
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

1.3 วชิราพร อัจฉริยโกศล และคณะ. โครงการวิจัยเรื่อง "แนวทางการจัดการศึกษาเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้" อยู่ในระหว่างดำเนินการ กรกฎาคม 2548-มีนาคม 2549.

2. บทความ
2.1 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. (2549). การบริหารและการใช้ ICT ในโรงเรียน : ประสบการณ์จาก
Best practices ของไทย. ใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ อลิศรา ชูชาติ และสร้อยสน สกลรักษ์ (บรรณาธิการ).
หนังสือประมวลบทความเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้. (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์)

3. การนำเสนอผลงานในที่ประชุมต่าง ๆ
นักวิจัยร่วม
Supoet Srinutapong Thanomporn Laohajaratsang, Praweenya Suwannatthachote, &
Charalmbos Vrasidas. (2005). empower ICT : In-Service Teacher's Learning. Paper
accepted for presentation at the International Conference on eLearning for
Knowledge-based Society, Bangkok, Thailand, August 2005.

Vrasidas C. Zembylas, M., Thanomporn Laohajaratsang, Praweenya Suwannatthachote,
& Quah, V. (2005). Preparing Teachers to Teach with Technology : Case studies from
Thailand and Philippines. Paper accepted for presentation at the European Association
for Reseach in Learning and Instruction conference, Nicosia, Cyprus, August 2005.

Vrasidas C. Zembylas, M., Thanomporn Laohajaratsang, Praweenya Suwannatthachote,
(2005). Success and challenges of teacher professional development in Thailand. Paper
accepted for presentation at the International Council of Educational Media conference,
Orlando Florida, October 2005.

back to top
.

 


.
อาจารย์ วิวัฒน์ชัย สุขทัพภ์

 

 

 

back to top
.