คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลมนัสชท์ บัณฑิตยานนท์ **
(2) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
(3) รองศาสตราจารย์ จิตต์นิภา ศรีไสย
(4) อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช **
(5) อาจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา
วิชาเอกมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

(1) รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
(2) รองศาสตราจารย์ อมรา รอดดารา *
(3) รองศาสตราจารย์ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัย พานิช
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลมนัสชท์ บัณฑิตยานนท์
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ทรงกลด คชเสนี สุทธิพิบูลย์
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชิโนกุล
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรภี รุโจปการ
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภัสรา ชินวรรโณ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาณี ลิมปิสวัสดิ์
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันทิพา หลาบเลิศบุญ *
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ ไทยอุบุญ *
(13) อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ศิริสมบูณ์เวช
(14) อาจารย์ ดร. สร้อยสน สกลรักษ์
(15) อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ วิบูลผล
(16) อาจารย์ ดร. รัชนีกร หงส์มนัส
(17) อาจารย์ กัลยา ปริปัญญาพร *

 
.

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมนัสชท์ บัณฑิตยานนท์ (ประธาน)

 

 

back to top

 

.
.
.


 

 

 

 

 

.
รองศาสตราจารย์ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา

ตำแหน่งทางบริหาร
กรรมการประจำภาควิชาหลักสูตรและเทคโนโลยีการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา
M.A. Education Administration Unrversity of Northes Colorado
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2567

ผลงานทางวิชาการ
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย 3 (2701238)
สรุปคำมูล คำประสม วลี เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย 9 (2701133)

back to top
.

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ ไทยอุบุญ
.

 

 

back to top

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ

คุณวุฒิการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิตการสอนภาษาไทย

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน การเขียนเชิงอธิบาย การเขียนประชาสัมพันธ์
เอกสารคำสอน พัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี

หนังสือ
หนังสือเรียนสาระการเรีนนรู้พื้นฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5
สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ

back to top
.

 .

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช

 

 

back to top

 

.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
อาจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก South East Asian Studies Universiry of London
ปริญญาโท สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนภาษาไทย ภาควิชา หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ 02-218-2620

ผลงานทางวิชาการ
บทความในวารสาร

สร้อยสน "เพลินกับการอ่านวรรณกรรม" ในวารสารครุศาสตร์ ปีที่ 32
ฉบับที่ 3 มีนาคม-มิถุนายน 2547 หน้า1-7
งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ" (งานวิจัยร่วม)

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2704627 วรรณกรรมปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

การนำเสนอผลงานในการประชุม
การนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ Euroseas Parid 2004 ณ Universery of PacisI
Panthion-sorbonne (Sobonne centre) วันที่ 2 กันยายน 2004 ใน Panel 20 Between
Peproduction Transfomation and reinvention woman in South Asian AAS,Likprture
and the media หัวข้อที่นำเสนอคือ "New Images lf the Female Characters in lilit Pra Los
Recomtrctiom version"

การนำเสนอ "การเปลี่ยนผ่านศึกษาเข้าสู่ยุคเศรฐกิจทุนความรู้" ในการประชุมจากหั้วสู่ห้าง" จัดโดย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล เมษายน 2548

back to top
.

   


.


อาจารย์ วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า (ลาศึกษาต่อ)

 

 

 

back to top
.

   


.


อาจารย์เปรม สวนสมุทร

 

 

back to top