หมายเหตุ: บาง LINK แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader 5.0 ถ้าหากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ .pdf ได้ กรุณา Install ที่นี่

ศ.ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
พ.ศ.2500 - พ.ศ.2504

ศ.ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง 
พ.ศ.2504 - พ.ศ.2518

ศ.ดร.ภิญโญ สาธร
ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สาธร
พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
  ศ.อำไพ สุจริตกุล
ศาสตราจารย์ อำไพ สุจริตกุล 
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
   รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527

รศ.ดร.อนันต์ อัตชู
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู
พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
 รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539

ผศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
พ.ศ.2543
-2547
ผศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ .ศิริบรรณพิทักษ์
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน

 

ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์โดย นางสาวสุรภรณ์  คล้ายวงษ์  <surap2k@hotmail.com> โทร.02-2182435,82421