หมายเหตุ: บาง LINK แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader 5.0 ถ้าหากไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ .pdf ได้ กรุณา Install ที่นี่
            ย้อนไปในปี พ.ศ. 2435 เริ่มจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงธรรมการทรงได้รับ พระบรมราชานุญาตจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาจารย์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนฝึกหัดครู" ต่อมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาทรงพระราชทานนามว่า "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" กับทั้งได้พระราชทานเงินที่คงเหลือจากการที่ราษฎรเข้าเรี่ยไรกันเพื่อสร้างพระราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า 982,672.47 บาท เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนและพระราชทานที่ดิน จำนวน 1,309 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโอนเอาโรงเรียน ต่าง ๆ มารวมกันเข้า
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโอนเอาโรงเรียนต่าง ๆ มารวมกันเข้าส่วนสถานศึกษาและการดำเนินงานยังคงแยกย้ายอยู่ที่เดิม ในปี พ.ศ. 2458 จึงได้ย้ายสถานศึกษามารวมกันในที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแผนกครุศึกษารวมอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ชื่อว่าแผนกฝึกหัดครู เมื่อคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แยกจากกัน แผนกฝึกหัดครูเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2500 มีแยกแผนกครุศาสตร์ ออกเป็นคณะครุศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พูนทรัพย์ ไกรยง (ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) หัวหน้าแผนกวิชาครุศาสตร์ในขณะนั้นเป็นคณบดีคนแรก ประกอบด้วย 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาสารัตถศึกษา แผนกวิชาวิจัยการศึกษา แผนกวิชาประถมศึกษา และแผนกวิชามัธยมศึกษา ตึก 1 อาคารพูนทรัพย์ ฯ

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2500 คณะครุศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการวิจัยในการทดลองสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตอมาในปี พ.ศ. 2522 "แผนกวิชา" ได้เปลี่ยนเป็น"ภาควิชา" ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 11 ภาควิชา 1 สาขาวิชา และศูนย์ต่าง ๆ 6 ศูนย์ ดังนี้
1. ภาควิชาสารัตถศึกษา
2. ภาควิชาวิจัยการศึกษา
3. ภาควิชาประถมศึกษา
4. ภาควิชามัธยมศึกษาวางศิลาฤกษ์ ตึก 3
5. ภาควิชาบริหารศึกษา
6. ภาควิชาพลศึกษา
7. ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
8. ภาควิชาศิลปศึกษา
9. ภาควิชาอุดมศึกษา
10. ภาควิชาดนตรีศึกษา
11. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
12. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตึก 3

ศูนย์ ต่าง ๆ 6 ศูนย์
1. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
3. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
4. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
5. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
6. โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศตึก 6

วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547” ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 121ตอนที่ 71 งว ันที่ 2 กันยายน 2547 ให้แบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์ เป็น 4 ภาควิชา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
3. ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
4. ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาตึก 4
5. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
ศูนย์ ต่าง ๆ 6 ศูนย์
1. ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
3. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
4. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
5. ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
6. โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ดูแลโดย : นางสาวสุรภรณ์ คล้ายวงษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: โทร.82435 ,82437