โครงสร้างหลักสูตร
ภาควิชา
 
สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
1.หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา -การศึกษาปฐมวัย -การศึกษาปฐมวัย -การศึกษาปฐมวัย
  -ประถมศึกษา -ประถมศึกษา -หลักสูตรและการสอน
  -มัธยมศึกษา -การสอนภาษาไทย -เทคโนโลยีและสื่อสาร 
    -การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา
    -การสอนสังคมศึกษา  -พลศึกษา 
    -การสอนวิทยาศาสตร์  
    -การสอนคณิตศาสตร์  
    -โสตทัศนศึกษา
    -พลศึกษา   
2.ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา -ศิลปศึกษา -ศิลปศึกษา  
  -ดนตรีศึกษา    
3.นโยบายและความเป็นผู้นำทางการศึกษา   -บริหารการศึกษา -บริหารการศึกษา
    -นิเทศการศึกษาและพัฒนา  
    -อุดมศึกษา -อุดมศึกษา
  -การศึกษานอกระบบ ร.ร. -การศึกษานอกระบบ ร.ร. -การศึกษานอกระบบ ร.ร.
  -ธุรกิจศึกษา -พัฒนศึกษา -พัฒนศึกษา
4.วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา   -วิจัยการศึกษา -วิธีวิทยาการวิจัย การศึกษา
    -สถิติการศึกษา -การวัดและประเมินผล
    -การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา
     - จิตวิทยาการศึกษา - จิตวิทยาการศึกษา