โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

หมวดวิชา

สาขาวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
เลือกเสรี
รวมตลอด
หลักสูตร

บังคับตามข้อกำหนด

รวม

วิชาชีพครู

วิชาเอก

มหาวิทยาลัย

คณะ

บังคับ

เลือก

รวม

ทุกสาขา

เฉพาะสาขา

1. การศึกษาปฐมวัย 18 16 34 37 8 5 50 74 10 168
2. ประถมศึกษา 18 16 34 37 8 5 50 74 10 168
3. มัธยมศึกษา

เอกเดี่ยว

18 16 34 37 8 5 50 74 10 168

เอกคู่

18 16 34 37 8 5 50 37, 37 10 168
4. ธุรกิจศึกษา 18 16 34 37 8 5 50 74 10 168
5. ศิลปศึกษา 18 16 34 37 8 5 50 74 10 168
6. การศึกษานอกระบบ
    โรงเรียน (เอกคู่)

18

16

34

37

8

5

50

37, 37

10

168
7. ดนตรีศึกษา 18 16 34 37 8 5 50 74 10 168

 

โครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2547)
        
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
34 หน่วยกิต
      ก.  ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
18  หน่วยกิต
           1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3  หน่วยกิต
           1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3  หน่วยกิต
           1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3  หน่วยกิต
           1.4  กลุ่มวิชาสหศาสตร์
3 หน่วยกิต
           1.5  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
6  หน่วยกิต
      ข.  ตามข้อกำหนดของคณะครุศาสตร์
21  หน่วยกิต
           1.6  กลุ่มวิชาภาษาไทย เรียน 3 รายวิชา
6  หน่วยกิต
           1.7  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เรียน 2 รายวิชา
6  หน่วยกิต
           1.8  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (สุนทรียศึกษา)
2  หน่วยกิต
           1.9  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา)
2  หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                        
124  หน่วยกิต
      ก. วิชาครู
50  หน่วยกิต
      ข. วิชาเอก
74  หน่วยกิต
      .- วิชาเอกเดี่ยว  
   -วิชาวิชาเอกคู่ (วิชาเอกละ 37หน่วยกิต)
ู่3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                        
10  หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต   โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ กรศึกษาตามแผน ก. มี 2 แบบ คือ

    แบบ (1) เฉพาะวิทยานิพนธ์ (ยังไม่มีการเปิดสอน)

    แบบ ก (2) วิทยานิพนธ์และรายวิชา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า

40

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับร่วม

8

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิชาเอก

15

หน่วยกิต

จำนวนวิชาเลือกไม่ต่ำกว่า

5

หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตนเอง
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

แบบ (1) เฉพาะวิทยานิพนธ์ (ยังไม่มีการเปิดสอน)

(ผู้เข้าศึกษามีวุฒิปริญญาโท)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

60

หน่วยกิต

         จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า

60

หน่วยกิต

         รายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น

แบบ (2) รายวิชาและวิทยานิพนธ์

(ผู้เข้าศึกษามีวุฒิปริญญาโท)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

76

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

48

หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า

28

หน่วยกิต

วิชาบังคับร่วม

6

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า

14

หน่วยกิต

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

(ผู้เข้าศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

88

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

48

หน่วยกิต

รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า

40

หน่วยกิต

วิชาบังคับร่วม

14

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า

18

หน่วยกิต

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต