คณบดี

 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

คณบดี

รายชื่อรองคณบดี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ รองคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อาชัญญา รัตนอุบล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ม้าคนอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ ดร. อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นชนก โควินท์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ สุปราณี จิราณรงค์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูชัย รัตนภิญโญพงษ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

 รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ทองแดง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร จังศิริพรปกรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็ขัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.จุไรรัต์ สุดรุ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.จินตวีร์ มั่นสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ ปทุจริญวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์ ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ