ศ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  พ.ศ.2500 - พ.ศ.2514
ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง พ.ศ.2514 - พ.ศ.2518
าสตราจารย์ . ԭ Ҹ ..2518 - ..2519
ศาสตราจารย์ อไพ สุจริตกุล  พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2523
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชู พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
  พ.ศ.2543 - .. 2547
ͧศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
  ..2547 - พ.ศ.2551
ʵҨ .Ԫ ҭ พ.ศ.2551 - Ѩغѹ