แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548-2551

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตแนวใหม่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และ
แผนโครงการดังนี้
  1.1. ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตแนวใหม่ : (School & College based teacher training )
    1.1.1 โครงการผลิตครูสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
1.1.2 โครงการผลิตครูสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1.1.3 โครงการผลิตครูสำหรับ English Program
1.1.4 โครงการผลิตครูสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  1.2 ยุทธศาสตร์กิจการนิสิตเชิงรุก
    1.2.1 โครงการใบรับรองกิจกรรมนิสิต
1.2.2 โครงการพัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยแนวใหม่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแผนโครงการ ดังนี้
  2.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
    2.1.1 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษ
2.1.2 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
2.1.3 โครงการสู่ความเป็นเลิศศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้
2.1.4 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
3. ประเด็นยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตแนวใหม่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแผนโครงการ ดังนี้
  3.1 ยุทธศาสตร์โรงเรียนต้นแบบพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา
    3.1.1 โครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนาวิชาชีพครู
3.1.2 โครงการโรงเรียนต้นแบบพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
  3.2 ยุทธศาสตร์หลักสูตรและการสอนแนวใหม่
    3.2.1 โครงการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแผนใหม่
3.1.2 โครงการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่
  3.3 ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การศึกษาคุณภาพสู่สังคม
    3.3.1 โครงการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (franchising)
3.3.2 โครงการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ : (brain-based learning)
4. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเชิงรุกประกอบด้วยยุทธศาสตร์ และแผนโครงการ ดังนี้
  4.1 ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ปัญหาร่วมสู้วิกฤตการศึกษาชาติ
    4.1.1 โครงการวิเคราะห์สังเคราะห์วิกฤตการศึกษาชาติ
4.1.2 โครงการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาสู่การปฏิบัติ
  4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเชิงรุก
    4.2.1 โครงการศูนย์แห่งชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาครูและคณาจารย์
4.2.2 โครงการศูนย์แห่งชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาผู้บริหาร
  4.3 ยุทธศาสตร์คลังสมองแห่งชาติและนานาชาติด้านการศึกษา
    4.3.1 โครงการศาสตราภิชานทางครุศาสตร์
4.3.2 โครงการเครือข่ายคลังสมองทางการศึกษาระดับชาติ
4.3.3 โครงการเครือข่ายคลังสมองทางการศึกษาระดับนานาชาติ
  4.4 ยุทธศาสตร์ศาสตร์ตำราและวารสารทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
    4.4.1 โครงการตำราทางการศึกษาระดับชาติ
4.4.2 โครงการ E-Journal
4.4.3 โครงการวารสารทางการศึกษาระดับนานาชาติ
  4.5 ยุทธศาสตร์บริการวิชาการต่างประเทศเชิงรุก
    4.5.1 โครงการพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน
4.5.2 โครงการบริการวิชาการนักศึกษาชาวต่างประเทศ
5. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแนวใหม่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแผนโครงการ ดังนี้
  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
    5.1.1 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างองค์กร
5.1.2 โครงการปฏิรูปภาควิชาและโรงเรียนสาธิต
  5.2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารจัดการ
    5.2.1 โครงการปฏิรูปคณะผู้บริหาร (vision and mission-based management)
5.2.2 โครงการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล (joint appointment & result-based management)
5.2.3 โครงการปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (performance-based management)
5.2.4 โครงการคณาจารย์คณะครุศาสตร์อนาคต (future faculty members)
5.2.5 โครงการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ