ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 2)


กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

ระดับมหาบัณฑิต
ระดับดุษฏีบัณฑิต
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
 สาขาวิชาปฐมวัย
สาขาวิชาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาประถมศึกษา
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
 สาขาวิชาพลศึกษา
 
 สาขาวิชาปฐมวัย
 สาขาวิชาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นอกเวลาราชการ)

 สาขาวิชาพลศึกษา
 สาขาวิชาพลศึกษา (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา(นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 สาขาวิชาพัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ)
สาขาวิชาอุดมศึกษา แบบ 1
สาขาวิชาอุดมศึกษา แบบ 2
สาขาวิชาอุดมศึกษา แบบ 2 (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (นอกเวลาราชการ)
 
ภาควิชาดนตรี นาฏศิลปและศิลป์ศึกษา
 สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
 สาขาวิชาสถิติการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษ (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา