รหัสคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM)

หน่วยงาน / ภาควิชา

รายชื่อ PM ที่จัดทำ

ฝ่ายบริหาร

 1. กระบวนการดำเนินงานระบบเอกสาร เข้า-ออก PM6.1-10
 2. การจัดทำและเผยแพร่ประชาคมครุศาสตร์ PM6.1-01
 3. กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน PM2.2-06
 4. กระบวนการคัดเลือกบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ระบบ A และระบบ B PM2.2-02
 5. กระบวนการเลื่อนระดับการเปลี่ยนตำแหน่ง PM2.2-05
 6. กระบวนการลาของบุคลากร PM6.1-11
 7. กระบวนการประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน PM2.2-04
 8. กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร PM2.2-03
 9. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน PM6.6-01
 10. กระบวนการบัญชี PM6.6-02
 11. กระบวนการเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุน) PM6.6-03
 12. การขอใช้สถานที่ PM2.4-01
 13. การขอ ดำเนินการสร้าง ซ่อม แก้ไขอุปกรณ์ เครื่องมือ และอาคารสถานที่ PM2.4-02
 14. การให้บริการยานพาหนะ PM6.1-12
 15. การดูแลรักษาความปลอดภัย PM6.6-04
 16. การขอใช้ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ PM2.4-03
 17. กระบวนการจำหน่ายพัสดุ PM6.1-13
 18. กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง PM6.1-14

ฝ่ายวิชาการ

 1. การจัดตารางสอนให้นิสิตลงทะเบียน PM2.4-04
 2. การจัดทำตารางสอนตารางสอบ (จท92) PM2.4-05
 3. การจัดคณะกรรมการปฏิบัติงานและควบคุมการสอบ PM2.4-06
 4. การจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอน
  1. แบบเน้นการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน PM2.5-02
  2. การจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ PM2.5-03
 5. การจัดทำโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิต PM2.5-06
 6. การจัดรายงานเพื่อดำเนินการจัดสอบ PM2.4-07
 7. งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ PM6.3-15
 8. การจัดการขออนุมัติโครงการเสนอวิทยานิพนธ์ การจัดทำการขอสอบวิทยานิพนธ์ และสำเร็จการศึกษา PM2.5-11
 9. งานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ PM6.3-01
 10. งานรับนิสิตใหม่ PM2.3-01
 11. งานรับนิสิตด้วยวิธีพิเศษ PM2.3-02
 12. งานให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการศึกษา PM2.4-13
 13. งานคำร้องนิสิต PM2.4-14
 14. งานจัดทำข้อมูลนิสิต PM6.4-02
 15. งานประเมินผลการศึกษา PM2.5-12
 16. งานสำเร็จการศึกษา PM2.6-01
 17. งานโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) PM2.1-01
 18. งานอาจารย์ที่ปรึกษา PM2.4-02
 19. การคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา PM2.3-04
 20. งานบริการสำหรับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ PM2.4-15
ฝ่ายวิจัย
 1. การประสานงานและดำเนินการวิจัยในกองทุนวิจัยคณะครุศาสตร์ PM3.2-01
 2. การประสานงานและดำเนินการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) PM3.2-02
 3. การประสานงานและดำเนินการวิจัย (แหล่งทุนภายนอก) PM3.2-03
 4. การรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลของคณะครุศาสตร์ PM6.4-03
 5. การบันทึกข้อมูลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ลงระบบข้อมูลวิจัยในเครือข่าย Internet จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PM3.2-04
ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. กระบวนการดำเนินงานเสนอของบประมาณแผ่นดิน PM6.6-01
 2. กระบวนการดำเนินงานเสนอของบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย PPBS PM6.6-02
 3. กระบวนการดำเนินงานติดตามงบประมาณแผ่นดิน PM1.2-01
 4. กระบวนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย PPBS PM1.2-02
 5. กระบวนการดำเนินงานเสนอของบประมาณแผ่นดิน PM6.6-01
 6. กระบวนการดำเนินงานเสนอของบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย PPBS PM6.6-02
 7. กระบวนการดำเนินงานติดตามงบประมาณแผ่นดิน PM1.2-01
 8. กระบวนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย PPBS PM1.2-02
 9. กระบวนการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ PM2.4-07
 10. การตรวจติดตามภายใน PM6.7-01
 11. การประกันคุณภาพ ระยะที่ 2 PM6.7-02
 12. การแก้ไขปรับปรุง PM
 13. การจัดสรรอัตรากำลัง PM
 14. ขั้นตอนการทำงานเครือข่าย 1 WI6.1-01
 15. ขั้นตอนการทำงานเครือข่าย 2 WI 6.1-02
 16. ขั้นตอนการทำงานระบบงานข้อมูลคณะ WI6.4-01
 17. ขั้นตอนการทำงานดูแล Home Page คณะครุศาสตร์ WI6.4-02
ฝ่ายกิจการนิสิต
 1. โครงการปฐมนิเทศปริญญาบัณฑิต PM2.3-02
 2. โครงการสายสันพันธ์ระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัย PM2.3-03
 3. โครงการจัดปัจฉิมนิเทศนิสิต PM2.5-07
 4. โครงการกิจกรรมนิสิต PM2.5-08
 5. โครงการเสริมสร้างพลังชีวิต (การสอนอาสนะ-โยคะ) PM2.5-09
 6. โครงการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา PM2.5-10
 7. โครงการเปิดโลกงานและแนะแนวการศึกษาต่อ(JOB FAIR) PM2.7-02
 8. โครงการจัดหางานพิเศษให้นิสิต PM2.7-03
 9. โครงการสวัสดิการทุนการศึกษา PM2.7-04
 10. โครงการทุนอาหารกลางวัน PM2.7-05
 11. โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา PM2.7-06
 12. โครงการกู้ยืมชั่วคราวเพื่อการศึกษา PM2.7-07
 13. โครงการส่งเสริมความมีวินัยของนิสิต PM2.7-01
 14. โครงการขอบัตรติดรถยนต์ เข้า-ออกบริเวณมหาวิทยาลัย PM2.7-08
 15. โครงการพิธีมอบทุนและขอบพระคุณผู้มอบทุน PM2.7-09
 16. โครงการกิจกรรมสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ PM2.7-10
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 1. การจัดทำวารสาร (Chulalongkorn Education Review) PM2.4-12
 2. ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณสนับสนุนการไปประชุม/เสนอผลงาน / สัมมนาทางวิชาการ /ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของอาจารย์ PM2.8-01
 3. การทำสัญญาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน PM2.8-02
ภาควิชาสารัตถศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02FE
 2. การสอบวัดคุณสมบัติ PM2.5-12FE
 3. รับนิสิตเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ (วิชาเอกภาษาไทย และภาษาเยอรมัน) PM2.3-04FE
 4. รับนิสิตเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ (วิชาเอกธุรกิจศึกษา) PM2.3-05FE
 5. ระบบการคัดเลือกนิสิต PM2.3-01FE
 6. การทำวิทยานิพนธ์ PM2.5-13FE
 7. การสำเร็จการศึกษา PM2.5-14FE
 8. การดำเนินงานธุรการ PM6.1-02FE
ภาควิชาวิจัยการศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02ER
 2. การคัดเลือกนิสิต PM2.3-01ER
 3. การสอบ Qualify Examination ของนิสิตปริญญาเอก PM2.5-12 ER
 4. การทำวิทยานิพนธ์ PM2.5-13 ER
 5. การสำเร็จการศึกษาของนิสิต PM2.5-14 ER
 6. งานบริการวิชาการ PM4.1-01 ER
 7. งานธุรการ PM6.1-02ER
 8. WI : การสอนรายวิชาบังคับในความรับผิดชอบของภาควิชาวิจัยการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต WI2.4-01ER
ภาควิชาประถมศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02EE
 2. กระบวนการประเมินผลการสอนอาจารย์ PM2.5-05 EE
 3. กระบวนการประเมินหลักสูตร PM2.1-02EE
 4. กระบวนการสอบคัดเลือกนิสิตบัณฑิตศึกษา PM2.3-01EE
ภาควิชามัธยมศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02SE
 2. กระบวนการประเมินผลการสอนของอาจารย์ PM2.5-05SE
 3. กระบวนการประเมินหลักสูตร PM2.1-02SE
 4. กระบวนการสอบคัดเลือกนิสิตบัณฑิตศึกษา PM2.3-01SE
 5. งานธุรการภาควิชา PM6.1-02SE
ภาควิชาพลศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา PM2.4-02PE
 2. การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต PM2.5-13PE
 3. ระบบการคัดเลือกนิสิต PM2.3-01PE
 4. การดำเนินงานธุรการ PM6.1-02PE
ภาควิชาบริหารการศึกษา
 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02AdmE
 2. การบริการทางวิชาการ PM4.1-01AdmE
 3. การดำเนินการธุรการ PM6.1-02AdmE
 4. ระบบการคัดเลือกนิสิต PM2.3-01AdmE
 5. การสอบวัดคุณสมบัติ PM2.5-12AdmE
 6. การสอบประมวลความรู้ PM2.5-12.1AdmE
 7. การทำวิทยานิพนธ์ PM2.5-13AdmE
 8. การสำเร็จการศึกษา PM2.5-14AdmE
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02AVE
 2. การจัดทำประมวลรายวิชา PM2.5-01AVE
 3. การประเมินผลการสอนของอาจารย์ PM2.5-05AVE
 4. การคัดเลือกนิสิตบัณฑิตศึกษา PM2.3-04AVE
 5. การสอบคัดเลือกนิสิตปริญญาบัณฑิต PM2.3-05AVE
 6. การพัฒนานิสิต PM2.5-14AVE
 7. การวิจัย PM3.1-01AVE
 8. การบริการวิชาการ PM4.1-01AVE
 9. การสอบวัดคุณสมบัติ PM2.5-12AVE
 10. การทำวิทยานิพนธ์ PM2.5-13AVE
ภาควิชาศิลปศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02ArtE
 2. การคัดเลือกนิสิต PM2.3-01ArtE
 3. การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต PM2.5-13ArtE
 4. การดำเนินงานธุรการ PM6.1-02ArtE
ภาควิชาอุดมศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02HE
 2. การทำวิทยานิพนธ์ PM2.5-13HE
 3. การบริหารจัดการ PM6.1-02HE
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02NE
 2. ระบบการคัดเลือกนิสิต PM2.3-01NE
 3. การทำวิทยานิพนธ์ PM2.5-13NE
 4. การดำเนินงานธุรการ PM6.1-02NE
ภาควิชาดนตรีศึกษา
 1. กระบวนการเรียนการสอน PM2.4-02ME
 2. การคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต PM2.3-05ME
 3. การดำเนินงานธุรการ PM6.1-02ME
ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
 1. การจัดทำเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน PM2.4-13
 2. การจัดทำตำราและเอกสารทางวิชาการ PM2.4-14
 3. การจัดทำวารสารครุศาสตร์ PM2.4-15
 4. การจัดจำหน่ายหนังสือและเอกสารทางวิชาการ PM2.4-16
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 1. กระบวนการบริการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1, 2, 3 และห้องปฏิบัติการสื่อประสม PM2.4-08
 2. กระบวนการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง 1, 2, 3 และ โถง Internet PM2.4-09
 3. กระบวนการอบรมคอมพิวเตอร์ PM2.4-12
 4. กระบวนงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ PM2.4-13
 5. การให้บริการผลิตสื่อการศึกษา PM2.4-10
 6. การให้บริการสื่อการศึกษา PM2.4-11
ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา
การรับสมัครการสอบทั่วไป PM2.5-15
ศูนย์ซ่อมเสริมการอ่าน
 1. กระบวนการดำเนินงานศูนย์ซ่อมเสริมการอ่าน PM6.1-03
 2. กระบวนการกรรมการบริหารศูนย์ซ่อมเสริมการอ่าน PM6.1-04
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
 1. กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ PM6.1-05
 2. กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการ การจัดสอนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู PM6.1-06
 3. กระบวนการดำเนินงานของอาจารย์นิเทศก์สาขาและวิชาเอก PM6.1-07
 4. กระบวนการดำเนินงานของหัวหน้าอาจารย์นิเทศก์สาขาและวิชาเอก PM6.1--08
 5. กระบวนการดำเนินงานศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ PM6.1-09
ศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการ
กระบวนการบริการวิชาการ PM4.3-01
ศูนย์วิจัยการเรียนการสอน
การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน PM2.5-16
ศูนย์วิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา
PM6.1-02
ศูนย์วิจัยเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

การดำเนินการคัดเลือกครูอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา PM6.2-01

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมศึกษา

PM .........


ปรับปรุงล่าสุด:
13 May 2003

จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. 0-2218-2435, 0-2218-2419