มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
(สมศ.)


มาตรฐานที่ 1     มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

                        บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา  ตนเองได้ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1.1 ร้อยละการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา

      (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน/ต้นสังกัด)  O

1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง และ/หรือผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ใช้บัณฑิต  สำรวจภายใน 1 ปี                                                                    

      (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน/ต้นสังกัด)  O

1.3 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทั้งหมด  (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน/ต้นสังกัด)   O

1.4 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์     เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเทียบเท่าทั้งหมด                                                         (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน/ต้นสังกัด)  O

 

มาตรฐานที่ 2     มาตรฐานด้านการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งด้านความสนใจ ความถนัด             การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นอาทิ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพได้

2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้าง        ประสบการณ์จริง

       (แหล่งข้อมูล : หลักสูตร/ การตรวจเยี่ยม/ การสังเกตการณ์/ การสัมภาษณ์)          P

2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     P

2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด                   (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)           O

2.4 มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     P

 

มาตรฐานที่ 3     มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้

การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวย ความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำทุกระดับ  

     (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)      I/P

3.2 งบประมาณดำเนินการจริงต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า          

     (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)      I/P

3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

     (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)      I/P

3.4 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อจำนวนนักศึกษา

     (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)      I/P

3.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า และ/หรือค่าใช้จ่ายของหนังสือ/วารสาร/ข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ ต่อนักศึกษา

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     I/P

 

มาตรฐานที่ 4     มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและงานสร้างสรรค์ที่มี   คุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถนำไปพัฒนาสังคมและประเทศได้

4.1 จำนวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ

      (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)            O

4.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำทุกระดับ

      (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน  การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)           I

4.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันต่ออาจารย์ประจำทุกระดับ

      (แหล่งข้อมูล : วิจัยสถาบัน   การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)          I

 

มาตรฐานที่ 5     มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     O

5.2 จำนวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     O

 

มาตรฐานที่ 6     มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้            ภูมิปัญญาที่มีการบูรณาการตามความเหมาะสม

6.1 จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     O

6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     P

 

 

มาตรฐานที่ 7     มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม

7.1  ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่องบดำเนินการทั้งหมด

      (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     I/P

7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่องบดำเนินการทั้งหมด หรือจำนวน นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อบุคลากรในการบริหารจัดการ (non-academic) (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ)     (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)           I/P

7.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของส่วนกลางต่องบดำเนินการทั้งหมด      (ไม่รวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     I/P

7.4  ค่าเสื่อมราคาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     I/P

7.5  ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     I/P

 

มาตรฐานที่ 8     มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน

ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ     มาตรฐานการศึกษา

8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

      (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)     P

8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

     (แหล่งข้อมูล : การประกันคุณภาพภายใน/ต้นสังกัด)      O

 

หมายเหตุ  I = ตัวป้อน (Input)  P = กระบวนการ (Process) O = ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output)

 

การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ

มาตรฐานการประเมินภายนอกของ สมศ. และองค์ประกอบ 9 ข้อของทบวงมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกัน ดังนี้

 

องค์ประกอบของทบวงมหาวิทยาลัย

จำนวนKPI

มาตรฐานของ สมศ.

จำนวน KPI

1.    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

1

-

(เป็นหลักการในการประเมินที่จะประเมินบนฐานของปรัชญา ปณิธานของแต่ละสถาบัน)

-

2.       การเรียนการสอน

3.       กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

14

3

1.       คุณภาพบัณฑิต

2.       การเรียนรู้

3.       การสนับสนุนการเรียนรู้

4

4

5

4.       การวิจัย

4

4.       การวิจัยและงานสร้างสรรค์

4

5.       การบริการทางวิชาการ

1

5.       การบริการทางวิชาการ

2

6.       การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1

6.       การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2

7.       การบริหารและการจัดการ

8.       การเงินและงบประมาณ

6

3

7.    การบริหารจัดการ

 

5

9.       ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3

8.   ระบบการประกันคุณภาพภายใน

2

9 องค์ประกอบ

36

8 มาตรฐาน

28

www.onec.or.th/2545.

 


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ เว็บไซต์ของ สมศ. ที่ http://www.onesqa.or.th