ตารางกำหนดตำแหน่งและเงินเดือน

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ระดับ

 

ตำแหน่ง

 

ระดับ
ขั้น

ฐานเงิน
เดือน 

ปัจจัยถ่วงน้ำหนัก (K)

เงินเดือนแรกเข้า

(min)

(max)

ขั้นต่ำ

ขั้นสูง

A-5

อาจารย์

15

7,800

1.7

3.0

13,200

23,400

22

10,900

1.7

3.0

18,500

32,700

A-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

25

12,100

2.0

3.0

24,200

36,300

A-3

รองศาสตราจารย์

30

14,700

2.0

3.0

29,400

44,100

A-2

ศาสตราจารย์

35

17,900

2.0

3.0

35,800

53,700

A-1

ศาสตราจารย์ (อาวุโส)

40

21,700

2.0

3.0

43,400

65,100

          หมายเหตุ

ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539