Template วิทยานิพนธ์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต ในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง และสามารถที่จะจัดเก็บรายละเอียดบางส่วน ที่จำเป็นในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยบริการในการจัดทำแฟ้มข้อมูล Template วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. แฟ้มข้อมูล Template วิทยานิพนธ์ เป็นต้นแบบให้นิสิตสามารถพิมพ์วิทยานิพนธ์ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล Template จำนวน 31 แฟ้มข้อมูล
  2. แฟ้มข้อมูล คู่มือการใช้ Template วิทยานิพนธ์ เป็นการอธิบายขั้นตอนการใช้แฟ้มข้อมูล Template วิทยานิพนธ์อย่างละเอียด พร้อมด้วยตัวอย่างการใช้งาน
  3. แฟ้มข้อมูล คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายละเอียดในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  4. แฟ้มข้อมูล Template ทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ เป็นต้นแบบให้นิสิตพิมพ์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
  5. แฟ้มข้อมูล คู่มือการพิมพ์ข้อมูลทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ เป็นคำอธิบายขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลลงใน Template ทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดส่งแผ่นดิสก์เก็ตต์บรรจุแฟ้มข้อมูลดังกล่าวให้ภาควิชา / สาขาวิชา ต่าง ๆ ทุกคณะ สถาบัน และวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง นิสิตบัณฑิตศึกษาสามารถนำแผ่นดิสก์เก็ตต์ไปขอทำสำเนาแฟ้มข้อมูลดังกล่าว ได้จากภาควิชา / สาขาวิชาที่สังกัด หรือที่หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัย และสามารถ download แฟ้มข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th (หรือdownload ที่คณะครุศาสตร์ได้ที่ ftp://www.edu.chula.ac.th/Thesis_Template)

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยขอให้นิสิตส่งแผ่นดิสก์เก็ตต์ที่มีแฟ้มข้อมูล Template วิทยานิพนธ์ และแฟ้มข้อมูล Template ทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ในวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย