- เตรียมพบกับ "เวทีเสวนาสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (EE Forum)" ในเดือน เมษายน 2556
    - ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ ครู สังกัด กทม. และ สพม. 1 (01-02/2556)
    - ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป. ฉะเชิงเทราเขต 2 (24/12/2555)
    - ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ณ สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น (12/2555)
    - การประชุมสรุปงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อปท. การจัดทำแผนงานด้านเด็กและเยวชน (DLA2) (19-21/10/2555)
    - การทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม (8/10/2555)
    - การประชุมระดับชาติโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศัักยภาพของ อปท.การจัดทำแผนงานด้านเด็กและเยาวชน (DLA 2) (7-8/7/2555)
 

© Copyrights 2011
Research and Development Center on Education for Sustainable Development Innovations.
All Rights Reserved.