อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ รวมภาษีสนามบิน
(อัตรากระทรวงการคลัง, งบประมาณแผ่นดิน)

ข้าราชการ ประเภท ก. ประเภท ข.
ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

ไม่เกิน 4,500 บาท/วัน

2,100 บาท/วัน

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป

ไม่เกิน 4,500 บาท/วัน

3,100 บาท/วัน

หมายเหตุ:

  • ประเภท ก. หมายถึง เบิกตามจ่ายจริง
  • ประเภท ข. หมายถึง เบิกเหมาจ่าย

อัตราค่าเช่าโรงแรมในต่างประเทศ
(อัตรากระทรวงการคลัง, งบประมาณแผ่นดิน)


โปรดระบุ ประเทศ ที่ต้องการไป แล้วคลิกปุ่ม แสดงข้อมูล

ประเทศ:

Back