ค่าตอบแทน
  อัตราเงินสมนาคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  อัตราเงินสมนาคุณประธาน และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)
  ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)
  อัตราค่าจ้างนิสิตช่วยงาน
  อัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน และ ค่าวิทยากร
  อัตราค่าพาหนะอาจารย์พิเศษ และ วิทยากร
  ค่าตอบแทนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  อัตราค่าล่วงเวลา
  เงินสมนาคุณประธานและกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  เงินสมนาคุณประธานและกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์(หลักสูตรนอกเวลา)
  อัตราการจ่ายเงินในการให้บริการของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพคณะครุศาสตร์
  อัตราการจ่ายเงินโครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ
  อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณในการวิจัย
  ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกและการวัดคุณสมบัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)
  ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกและสอบประมวลความรู้หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)
  เงินสมนาคุณในการสอบผลงานที่นิสิตทำการศึกษาค้นคว้าอิสระฯ
  ค่าตอบแทนการสอบผลงานที่นิสิตทำการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข. (หลักสูตรนอกเวลา)
  การให้บริการใช้ตู้เก็บสัมภาระสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์
  การให้บริการยานพาหนะสำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่มีรายได้ เขต กทม.และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม)

 

 

อัตราเงินสมนาคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระดับ

อัตราที่เบิกได้

ระดับปริญญาโท

เล่มละ 3,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

เล่มละ 8,000 บาท

อัตราเงินสมนาคุณประธาน และ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับ

อัตราที่เบิกได้ (ไม่เกิน)

ระดับปริญญาโท

 

- กรณีเป็นบุคลากร

1,000 บาท/คน/เล่ม

- กรณีเป็นบุคคลภายนอก

1,500 บาท/คน/เล่ม

ระดับปริญญาเอก

 

- กรณีเป็นบุคลากร

1,500 บาท/คน/เล่ม

- กรณีเป็นบุคคลภายนอก

2,000 บาท/คน/เล่ม

ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)

ระดับ

อัตราที่เบิกได้

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

5,000 บาท/เรื่อง

ประธานกรรมการสอบ

1.500 บาท/เรื่อง

กรรมการสอบ

1,500 บาท/คน/เรื่อง

ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)

ระดับ

อัตราที่เบิกได้

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

50,000 บาท/เรื่อง

ประธานกรรมการสอบ

3.000 บาท/เรื่อง

กรรมการสอบ

3,000 บาท/คน/เรื่อง

อัตราค่าจ้างนิสิตช่วยงาน

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

นิสิตระดับปริญญาตรี

ชั่วโมงละ 100 บาท

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ชั่วโมงละ 150 บาท

 

อัตราค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอน และ ค่าวิทยากร (ต่อชั่วโมงต่อคน)

รายการ

อัตรา
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

อัตราตามประกาศคณะ
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 55

 

1.ค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ / ค่าวิทยากร*(อาจารย์พิเศษถ้าเชิญวิทยากรไม่สามารถเบิกค่าสอนพิเศษในชั่วโมงนั้นได้)
 

1.1 วิชาระดับปริญญาตรี

1.1.1 บุคลากรของรัฐ

400 บาท

500 บาท

1.1.2 ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ หรือข้าราชการเกษียณ

800 บาท

1,000 บาท

1.1.3 ชาวต่างประเทศ

-

1,200 บาท

1.2 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา

1.2.1 บุคลากรของรัฐ

540 บาท

1,000 บาท

1.2.2 ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ หรือข้าราชการเกษียณ

1,080 บาท

1,500 บาท

1.2.3 ชาวต่างประเทศ

-

1,800 บาท

2. ค่าสอนภาคฤดูร้อน

-

600 บาท

หรือให้เบิกจ่ายได้เป็นการเหมา ทั้งนี้ หากสอนหลายคนให้แบ่งตามสัดส่วน

-

อัตราวิชาละ 22,500 บาท

 

3. ค่าตอบแทนวิทยากรผู้บรรยาย ผู้อภิปราย/ภารกิจอื่นในทำนองเดียวกัน ต่อชั่วโมงตามชั่วโมงการฝึกอบรมที่โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมกำหนด

 

3.1 ชาวไทย 

     3.1.1  บุคลากรของรัฐ

     3.1.2  ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ

 

  600 - 800   บาท

1,200-1,600 บาท

 

1,000 บาท/คน/ชั่วโมง

1,500 บาท/คน/ชั่วโมง

3.2 ชาวต่างประเทศ  

-

2,000 บาท/คน/ชั่วโมง

3.3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร

-

500 บาท/คน/ชั่วโมง

  หมายเหตุ    
            บรรยาย เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน ชม.ละ 2 คน
            อภิปราย เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน ชม. ละ 5 คน
             แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

 

ค่าพาหนะ อาจารย์พิเศษ/วิทยากร(เฉพาะบุคคลภายนอก)

500 บาท/ครั้ง

อัตราค่าตอบแทนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมการสอบ

ชั่วโมงละไม่เกิน 120 บาท

ค่าตอบแทนผู้ช่วยควบคุมการสอบ

ชั่วโมงละไม่เกิน 100 บาท

อัตราค่าล่วงเวลา
 

อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่

วันทำการ (ไม่เกิน 4 ชม./วัน)

พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P6-P8 หรือเทียบเท่า ต่อคน

ชม.ละ 100 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P9 หรือเทียบเท่า ต่อคน

ชม.ละ 80 บาท

วันหยุดทำการ (ไม่เกิน 7 ชม./วัน)

พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P6-P8 หรือเทียบเท่า ต่อคน

ชม.ละ 120 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P9 หรือเทียบเท่า ต่อคน

ชม.ละ 100 บาท

เงินสมนาคุณประธานและกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาโท/คน เล่มละ (ไม่เกิน)

 

- กรณีเป็นบุคลากร

500 บาท

- กรณีเป็นบุคคลภายนอก

750 บาท

ระดับปริญญาเอก/คน เล่มละ (ไม่เกิน)

 

- กรณีเป็นบุคลากร

750 บาท

- กรณีเป็นบุคคลภายนอก

1,000 บาท

เงินสมนาคุณประธานและกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์(หลักสูตรนอกเวลา)

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

ระดับปริญญาโท/คน

1,000 บาท/เรื่อง

ระดับปริญญาเอก / คน

1,500 บาท/เรื่อง

อัตราการจ่ายเงินในการให้บริการของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์

รายการ

อัตราตามประกาศจุฬาฯ เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนคณะครุศาสตร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2559

ค่าออกข้อสอบปรนัยหรืออัตนัย

 • หน่วยงานภายใน

ข้อละไม่เกิน   150    บาท

 • หน่วยงานภายนอก

ข้อละไม่เกิน   300  บาท

ค่าตรวจกระดาษคำตอบ

 

ข้อสอบปรนัย(ตรวจจากกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง)

 • หน่วยงานภายใน

แผ่นละไม่เกิน    3   บาท

 • หน่วยงานภายนอก

แผ่นละไม่เกิน   5  บาท

ข้อสอบอัตนัย

 • หน่วยงานภายใน

ฉบับละไม่เกิน   200  บาท

 • หน่วยงานภายนอก

ฉบับละไม่เกิน   300  บาท

ค่าวิเคราะห์ข้อสอบและแบบสอบ

 • หน่วยงานภายใน

ฉบับละไม่เกิน   2,500  บาท

 • หน่วยงานภายนอก

ฉบับละไม่เกิน   3,000  บาท

ค่าควบคุมการสอบ

 • หน่วยงานภายใน

ชั่วโมงละไม่เกิน   400  บาท

 • หน่วยงานภายนอก

ชั่วโมงละไม่เกิน   500  บาท

ค่าตอบแทนการดำเนินการสอบสำหรับโครงการที่มีรายได้  

 • คาบละ 3 ชั่วโมง

คาบละไม่เกิน   500  บาท

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ไปบริการทดสอบนอกสถานที่(อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

 • หน่วยงานภายใน

ชั่วโมงละไม่เกิน   100  บาท

 • หน่วยงานภายใน

ชั่วโมงละไม่เกิน   200  บาท

อัตราการจ่ายเงินโครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ

อัตราค่าสมนาคุณผู้เขียนตำรา หนังสือ และงานหนังสือแปล

(ประเภท)                                       เล่มละไม่เกิน

มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรณีพิมพ์ครั้งแรก 50,000 บาท/เล่ม
ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากรณีพิมพ์ครั้งแรก 30,000 บาท/เล่ม
พิมพ์ครั้งต่อไปไม่เกินร้อยละ30 ของราคาหน้าปกของยอดจำหน่ายจริง


 

 อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณในการวิจัย
 

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

1.ค่าสมนาคุณผู้วิจัยที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดในสัญญ ม่เกินร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ได้รับ

2.อัตราค่าสมนาคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัย

โครงการละไม่เกิน 3,000 บาท

3.อัตราค่าสมนาคุณผู้ตรวจอ่านรายงานการวิจัยต่อ 1 เล่ม

ไม่เกินคนละ 1,500 บาท

ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกและสอบประมวลความรู้หลักสูตรครุศาสตร             มหาบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

ค่าออกข้อสอบ

 5,000  บาท/วิชา

ค่าตรวจข้อสอบ

    100  บาท/ฉบับ

ค่าสอบปากเปล่า/สัมภาษณ์คนละ

    500  บาท/ผู้สอบเข้าสอบ 1 คน

ค่าควบคุมการสอบสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

    150  บาท/ชั่วโมง/คน

ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกและการสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนอกเวลา)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

ค่าออกข้อสอบ

5,000  บาท/วิชา

ค่าตรวจข้อสอบ

   100  บาท/ฉบับ

ค่าสอบปากเปล่า/สัมภาษณ์ คนละ

   500  บาท/ผู้สอบเข้าสอบ 1 คน

ค่าควบคุมการสอบสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

   150  บาท/ชั่วโมง/คน

เงินสมนาคุณในการสอบผลงานที่นิสิตทำการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตร

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์


อาจารย์ที่ปรึกษาเล่มละ

1,000 บาท

ประธานกรรมการและกรรมการสอบ/คน เล่มละไม่เกิน

300 บาท

ค่าตอบแทนการสอบผลงานที่นิสิตทำการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข.(หลักสูตรนอกเวลา)ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

2,700  บาท/เรื่อง

ประธานกรรมการสอบ

 900  บาท/เรื่อง

กรรมการสอบ

      900  บาท/คน/เรื่อง  

การให้บริการใช้ตู้เก็บสัมภาระสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์

รายการ

อัตราตามประกาศคณะครุศาสตร์

ภาคต้นและภาคปลาย     

       100  บาท/ภาคการศึกษา   

ภาคฤดูร้อน

              50  บาท

การให้บริการยานพาหนะสำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่มีรายได้

เขต กทม.และปริมณฑล(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม)

อัตราการจัดเก็บค่าบริการ

เขตกรุงเทพและปริมณฑล

  1,000 บาท/วัน    

กรณีใช้บริการน้อยกว่า 3 ชม.คิดเป็นครึ่งวัน    

            600 บาท

นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล

  1,200 บาท/วัน