จรรยาบรรณครู 2506
 

จรรยามารยาทครู

  1. ครูควรมีศรัทธาในอาชีพครู และให้เกียรติแก่ครูด้วยกัน
  2. ครูควรบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
  3. ครูควรใฝ่ใจศึกษาหาความรู้ความชำนาญอยู่เสมอ
  4. ครูควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอนเด็กอย่างใกล้ชิด
  5. ครูควรตั้งใจฝึกสอนศิษยEห้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
  6. ครูควรรู้จักเสียสละและรับผิดชอบในหน้าที่การงานทั้งปวง
  7. ครูควรรักษาชื่อเสียงของคณะครู
  8. ครูควรรู้จักมัธยัสถEละพยายามสร้างฐานของตนเอง
  9. ครูควรยึดมั่นในศาสนาที่นับถือและไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
  10. ครูควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนEก่สังคม

ที่มา: คุรุสภา, ระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทอันดีงามตามประเพณีของครู ตามอำนาจที่พระราชบัญญัติครูมาตรา 28 กำหนดไว้เมื่อ พ.ศ. 2506

หน้าแรก จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู 2506 จรรยาบรรณครู 2526 จรรยาบรรณครู 2537 จรรยาบรรณครู 2539