จรรยาบรรณครู 2537
 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537

 1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
 3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
 8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
 10. ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
 11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

ที่มา: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540

หน้าแรก จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู 2506 จรรยาบรรณครู 2526 จรรยาบรรณครู 2537 จรรยาบรรณครู 2539