Home หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

  1. นิสิตในแผน ก แบบ ก1 จะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2737701-4 และวิชาสัมมนาวิจัย 1-4 ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษาอาจพิจารณาให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมได้โดยประเมินผลเป็น S/U ไม่นับหน่วยกิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  2. แผน ข กลุ่ม1 คือ ผู้ที่ไม่จบครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต และต้องการใบประกอบวิชาชีพครู ต้องเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอน 2 รายวิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
  3. แผน ข กลุ่ม2 คือ ผู้ที่จบครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึ่งผ่านการฝึกสอนมาแล้วหรือผู้ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา