สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

   

         

            

         

 

 

Hit Counter

 

    เลื่อนการจัดงานสานสัมพันธ์คณาจารย์และศิษย์เก่า “4 ทศวรรษา รำลึก” (คืนสู่เหย้า คณะครุศาสตร์) และการสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตในการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จากวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็น วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

**สอบถามรายละเอียดและแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต โทรศัพท์ 0814214412 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556

  ประกาศ รายละเอียดโครงการรับตรงริญญาตรี   สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน     ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต     

คณครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

  ประกาศ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนบางส่วนเพื่อสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษา ณ Lindenwood University, USA [รายละเอียด]  [ใบสมัคร]  [แนวทางการสมัคร]

 

  ประกาศ สรุปการทำวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาต้น สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

 ประกาศ รื่อง การลงเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 แบบฟอร์มจดหมายเเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

  ขั้นตอนการส่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (OJED)

 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ให้นิสิตทุกคนส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทางออนไลน์ควบคู่กับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วยเอกสาร และชำระค่าทำปกวิทยานิพนธ์ตามปกติ ซึ่งสามารถเข้าระบบออนไลน์ได้ที่ http://thesis.grad.chula.ac.th/

แบบเสนอรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

 

 

 

 

   

Copyright © 2006-2013 Division of Non-formal Education, Department of Lifelong Education

 Faculty of Education, Chulalongkorn University

update:20 September 2013

 

    ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตจัดงานวัดการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2556

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตจัดโครงการประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต “The 1st International Conference on Lifelong Learning for All 2013 (LLL 22013) “Sustainable Practices toward Lifelong Learning Society” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556

  คณาจารย์และนิสิตภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต ศึกษาดูงานด้านการศึกษาตลอดชีวิต ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี

   ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่   ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555

 

  ภาพกิจกรรมอื่นฯ