กลับหน้าหลัก                                                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับพ่อแม่และทักษะชีวิต

(R & D Center for Parental Education and Life Skills)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   (คลิกที่ชื่อ)

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว

หน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความมั่นคง เป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว เพื่อนำสู่สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานหลักระดับชาติในการพัฒนาศักยภาพสตรี เสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

 ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข เพื่อให้สามารถมองเห็นพลวัตรของครอบครัวไทยในภาพรวมของประเทศ


บ้านแห่งรัก
ศูนย์กลางของความรักสำหรับครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับความรัก ครอบครัว แหล่งพบปะ พูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ


มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคง แนะนำมูลนิธิประธานมูลนิธิฯ
 

รักลูก แฟมิลี่กรุ๊ป
ผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว ทั้งรายการโทรทัศน์และนิตยสาร
 

รักเด็ก
การดูแลเด็กตามวัยต่างๆ การเลี้ยงดูเด็ก เคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกน้อย ทั้งเรื่องจิตวิทยา โภชนาการ
 

ลูกรักดอดคอม
แหล่งรวมสาระ ความรู้เกี่ยวกับเด็ก ส่งภาพลูกรักเข้าร่วมลงในห้องภาพ
 

เด็กดีดอทคอม
ศูนย์รวมความบันเทิง ความรู้สำหรับเด็กไทย ความรู้ทั่วไป การศึกษา เอ็นทรานซ์ ความรู้ เทคนิคการเรียน


เด็กไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเชิงนโยบายหรือแผนงาน
 

เลี้ยงลูกถูกวิธี
เสนอเรื่องราวการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี การดูแลลูกเรื่องอาหาร สุขภาพ


เอฟเวอรี่คิด
นำเสนอความรู้สาระสำหรับเด็ก มีนิทาน คติสอนใจ เสริมสร้างปัญญา และนิทานนานาชาติ
 

เอ็นฟาเบบี๊
ข้อมูลความรู้สำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัย 0-3 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูบุตร เทคนิคในการเลี้ยงลูก
 

แม่เด็ก
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่ตั้งแต่ก่อนจะตั้งครรภ์ จนถึงคลอดลูก และแนะนำการดูแลสุขภาพของเด็ก


ไทยแพเร็นทส์
ให้ความรู้เกี่ยวกับลูกสำหรับพ่อแม่ เช่น การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และทารก


ไทยแพเร้นท์ดอทคอม
รวมสาระความรู้ที่จำเป็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตั้งแต่การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร


กลุ่มนิทานกระดานหก
จัดกิจกรรมนันทนาการ เล่านิทาน ค่ายเยาวชนและกิจกรรมสำหรับเด็ก ภายในเว็บไซต์มีเกม


ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
โครงการพัฒนาเครือข่ายครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Parent)

คิดส์สแควร์
เว็บไซต์สำหรับเด็กป.4 ขึ้นไป และคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก การเลี้ยงดูเด็ก


งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546
เว็บไซต์ งานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 มีประวัติคามเป็นมาของชุมนุม และสถานที่จัดชุมนุมฯ
 

ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ค่ายเยาวชน “ซีเอ็ด คิดดี แคมป์” เป็นค่ายเชิงวิชาการที่เน้นการเรียนรู้ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 

 ตั้งชื่อเด็กไทย
แนะนำหลักการตั้งชื่อเด็ก-เปลี่ยนชื่อคุณตามหลักโหราศาสตร์ไทยกว่า 7 ศาสตร์ ค้นหาชื่อดีของลูกน้อย


ปะป๊ามะม๊าออนไลน์ดอทคอม
เว็บไซต์ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้แก่คนในครอบครัว เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ครอบครัว ดนตรี


พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย แนวทางยึดเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง ตั้งอยู่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เป็นองค์กรสถานสาธารณกุศลด้านเด็ก ที่ทำงานรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม


ม๊ามะดอทคอม
สาระความบันเทิงสำหรับคุณแม่ สาระความรู้สำหรับแม่บ้าน การทำอาหาร เรื่องเล่า นิทาน เกม


ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
แหล่งความรู้เรื่องนมแม่ การดูแลสุขภาพเด็ก อาหารและโภชนาการ ข้อมูลประสบการณ์ของคุณแม่


ศูนย์สร้างคนเก่งซีเอ็ด
กิจกรรมการเรียนรู้ และหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน


สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
ผลิต นำเสนอสื่อการ์ตูนทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชน และสังคม


สำนักข่าวครอบครัว
เว็บไซต์ทางการของแผนงานส่งเสริมภาคีครอบครัว เสนอข่าว ความรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับครอบครัว

ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก
ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านการดูแลเด็ก บทบาทครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก


เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์
พันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม


เดอะ ลิตเติ้ล จิม บางนา
สถานพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะเด็กวัย 4 เดือนถึง 12 ปี แนะนำหลักสูตร สถานที่ตั้ง และภาพการเรียน


แปลนฟอร์คิดส์ดอทคอม
เว็บไซต์แนะนำหนังสือและสื่อคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว อาทิ หนังสือนิทาน หนังสือภาพ


แฟนต้ายุวทูต
เป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบของการประกวดและการจัดการโครงการกิจกรรมต่อเนื่องหลัง


ไทยแลนด์คิด
โครงการร่วมด้วยช่วยเด็ก ไทยแลนด์คิดดอทคอม สำนักข่าวเด็กและเยาชน ข่าวเด็กเพื่อสิทธิเด็ก วิทยุเด็ก

การวางแผนครอบครัว
ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว อัตราประชากรโลก วิธีการคุมกำเนิด การใช้ทรัพยากร


การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เว็บไซต์สำหรับคุณแม่ เสนอความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารเพิ่มน้ำนม


คลินิกสุขภาพเด็ก
รวบรวมข้อมูลการเลี้ยงดูเด็ก วัคซีน พัฒนาการ อาหารตามวัย โดย พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์
 

 คิวคิดดอทเน็ท
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว คุณครู โลกของเด็ก แวดวงการศึกษาสำหรับ คุณพ่อ คุณแม่


ดูเม็กซ์
แนะนำผลิตภัณฑ์นมสำหรับลูก และเสนอข้อมูลสำหรับเด็ก พัฒนาการของเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงเด็กโต


ทาทาญ่า
รวบรวมความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล-ประถมศึกษา การเข้าเรียน รายชื่อโรงเรียน


บริษัท แฟมิลี่ ไดเรค จำกัด
ธุรกิจสินค้าและบริการเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว ผลิตสื่อสำหรับเด็กและครอบครัว นิตยสารสำหรับเด็ก


บ้านชีวิตใหม่
ดำเนินงานด้านให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีและยาเสพติด


รักษ์โลก
เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และสร้างสรรสังคมไทยให้ดีขึ้น ความรู้สำหรับครอบครัว เด็ก เยาวชน พ่อแม่

ลูกรัก
แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก ทำอย่างไรเมื่อลูกร้องไห้ เทคนิคการเล่นกับลูก


วีคลี่เบบี๋
คู่มือเลี้ยงลูกของคุณพ่อคุณแม่ มีเนื้อหาสาระครบทุกแง่มุมเกี่ยวกับการดูแลลูก


ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กทัมเบิ้ลทอทส์
โปรแกรมพัฒนาการเด็กจากประเทศอังกฤษ เริ่มตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 7 ปี
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อชีวิตและครอบครัว NCS
ให้บริการทางด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาสภาพจิตใจ แก่บุคคลทั่วไปที่มีปัญหาชีวิต


สมาย คิดส์
ชมรม Smile Kids Club รวบรวมข่าวสาร ความรู้ เกมสร้างสรรค์ ความบันเทิงแก่ครอบครัว


สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย
ศูนย์รวมการแสดงและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ กล้าคิดและกล้าแสดงออก


เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยให้เด็กมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน สังคม

เชิดชูดอทคอม
เสนอสาระ ข่าวสาร เพื่อสุขภาพเด็ก สตรีและครอบครัว ถามตอบปัญหาสุขภาพ นำทีมโดย พ.ญ. เชิดชู และทีมงาน


เดอะ ลิตเติ้ล ยิม พระราม 3
ศูนย์พัฒนาการเด็ก และสถานที่ออกกำลังการสำหรับเด็กวัย 4 เดือนถึง 12 ปี โดยส่งเสริมศักยภาพ


เด็กเด็กดอทคอม
สื่อสร้างสรรค์จากมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ เสนอบทความเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว


เด็กไทยสุขภาพดี
เป็นโครงการที่นำเสนอแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้นควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เล็ก

เบบี้แฟนซี
ชุมชนครอบครัว Baby Fancy สำหรับว่าที่คุณแม่ และคุณแม่มือใหม่ กระดานข่าวต่างๆ อัลบั้มสำหรับลูกน้อย
 

 มัม แชนแนล : Mom Channel
ให้ข้อมูลสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ การเลี้ยงเด็กทารก การปฎิบัติตนอย่างไรสำหรับคุณแม่ที่พึ่งตั้งครรภ์
 

ลิตเติ้ลแอนด์มัมดอทคอท
ศูนย์ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับแม่และเด็ก นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับแม่และเด็ก


ศูนย์พัฒนาทักษะเด็ก นีโอคิดส์
มุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว


สถานรับเลี้ยงเด็กเรนโบว์แลนด์ (RCDC)
ให้การดูแลในสภาพแวดล้อม ส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีคุณค่าที่ถูกต้อง


สหพันธ์ครอบครัวแห่งความรัก
รวมความบันเทิง สอดแทรกคติธรรม อธิบายการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขด้วยความรักแท้จริง การแต่งงาน


สโมสรซุปเปอร์คิดส์
จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการผลิตรายการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นฝึกฝนให้เด็กมีทักษะในด้านงานผลิตรายการ


สโมสรผึ้งน้อย
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของวีซีดี ให้เป็นความบันเทิงแบบมีสาระ (Edutainment)


อนุบาลดอทคอม
รวบรวมสินค้าและบริการต่าง ๆ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล มีสาระน่ารู้มากมายสำหรับเด็ก


อันเคิลเจมส์คลับ
รับสอนว่ายน้ำ และรับจัดกิจกรรม ปาร์ตี้งานต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด งานวาเลนไทน์ เป็นต้น


เพื่อนเด็ก
โรงเรียนอนุบาล และเนอร์เซอรี่ มีสถานที่ตั้ง กิจกรรม ระเบียบ และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับโรงเรียน


เฟิร์สฟิวส์ดอทคอม
สาระสำหรับคุณแม่มือใหม่ และคุณหนูตัวน้อย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์รถเข็น ของเล่น และแปรงสีฟัน


เว็บเด็กเด็ก
รวมสื่อต่างๆ สำหรับเด็ก เช่น เพลง นิทาน สื่อการสอน สถานที่ท่องเที่ยว และภาพยนตร์สำหรับเด็ก


แม่รักหนู
รวมพลคนรักลูก มีกิจกรรมมากมายสำหรับให้พ่อแม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูก


โครงการ แฟมิลี่ อีคอมเมิร์ซ : Family e-Commerce
ความเป็นมาของโครงการ ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม family ecommerce


โครงการสถาบัน “เด็กทำสื่อ”
เป็นโครงการที่ทำหน้าที่พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วม
 

เบรสท์ฟีดดิ้งเซ็นเตอร์
ศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น เครื่องปั๊มนมแบบต่างๆ ของใช้เด็ก ฯลฯ


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล IQ EQ เด็กไทย
แนะนำโครงการฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับไอคิว อีคิวของเด็ก งานวิจัย วิธีการเลี้ยงเด็กอย่างมีไอคิว และอีคิว


โมสท์เนอสเซอรี่
บริการรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด – 6 ขวบ สอนการบ้านหลังเลิกเรียน ดูแลเด็กช่วงปิดเทอม


โฮมสคูล
รวมเรื่องดี ๆ ผลงานเด็ก ๆ แนะนำหนังสือ เว็บบอร์ด กระดานข่าว


การเลี้ยงลูก
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กโดยทั่วๆไป เช่น นมแม่อาหารธรรมชาติ การให้นมผสม


ขบวนการนักอ่าน
ส่งเสริมให้เด็ก ๆและครอบครัวรักการอ่าน พร้อมส่งเสริมจริยธรรมสอดแทรกภูมิปัญญาไทยและความสนุกสนาน


ครอบครัวตัวมอ
โฮมเพจแนะนำครอบครัวแสงสว่าง


ครีเอท เมมเบอร์ชิพ
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก การดูแลเด็ก และรวมความรู้ทั่วไป มีเว็บบอร์ดเพื่อพูดคุยเรื่องของเด็ก

คลินิคเด็ก
ข่าวสาร ก่อนจะเป็นคุณแม่ การเตรียมตัวเลี้ยงบุตรหลาน พัฒนาการเด็ก โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็ก


คิดส์โฮม
เนอสเซอรี่ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการพี่เลี้ยงเด็ก รับดูแลเด็ก สำหรับผู้ปกครอง พ่อ แม่ ที่ต้องทำงาน


คิโด้ไทยแลนด์
สถานที่เล่นและเรียนรู้สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 1-4 ปี แนะนำหลักสูตรและกิจกรรม


คุณแม่หัดเลี้ยง
ข้อมูล ความรู้ในการเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก พัฒนาการตามวัยของเด็ก น้ำนมแม่และอาหารเสริม ภูมิคุ้มกันโรค


ค่ายผู้นำเยาวชน กฟผ. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาคน พัฒนาชาติ”


น้อยหน่อย
วาไรตี้เว็บไซต์สำหรับเด็กไทย เสนอสาระ ความรู้ ความบันเทิง เรื่องสั้น บทกลอน ที่แฝงแง่คิด


บริษัท ซาราฟ เบบี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อาทิ ขวดนม จุกขวดนม เป็นต้น


บริษัท แพรไหมใบหม่อน จำกัด
ผลิตเครื่องใช้สำหรับแม่และเด็ก อุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เล็กๆ และ Lactation Consultant

บลาสโตซิสท์ เซนเตอร์
ศูนย์บริการครบวงจรในการรักษาผู้มีบุตรยาก
 

โยเยเว็บ
เว็บไซต์สำหรับเด็ก เกม รูปภาพ รูปเด็ก รูปสุนัข รวมลิงค์เว็บไซต์ดูดวง


โรงเรียนการ์ตูน วาดเส้นเติมจินตนาการ
กิจกรรมการวาดการ์ตูนสำหรับเด็กวัย 5-12 ปี เน้นความสนุก เสริมสร้างจิตนาการ พัฒนาทักษะการวาดการ์ตูน


ไทย เบบี้ เน็ตเวิร์ค
ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับเจ้าตัวเล็ก นับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ การเลี้ยงดู การเรียนรู้และพัฒนาการ


ไทยสมาร์ทคิดส์
โครงการที่เกิดจากการรวมตัวกันของโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน


ไอเดียโฟร์ไทย
คิดเพื่อคนไทย เว็บไซต์ครอบครัวสำหรับเยาวชนและชุมชนไทย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวและเด็ก


ครอบครัวพุทธศิริ
โฮมเพจแนะนำตัว ครอบครัว "พุทธศิริ" ข้อมูล ประวัติ การศึกษา หน้าที่การงาน และรูปภาพครอบครัว

ด็อกเตอร์คิดส์
พี่เลี้ยงใจดีของเด็กๆ พบกับกิจกรรมแสนสนุก ที่ด๊อกเตอร์คิดส์จะนำไปมอบให้แก่น้องๆ หนูๆ


น้องออม
นำเสนอบทความที่เกี่ยวกับแม่และเด็ก เทคนิคการเลี้ยงลูก รวมภาพประทับใจของน้องออม


บ้านวาดเขียน
เว็บโครงการศิลปะเด็กบ้านวาดเขียนโครงการที่ 4 โครงการสอนศิลปะเด็กตามแนวชายแดนโดยใช้งบประมาณจาก สสส.


บ้านเด็ก
รวมรูปภาพเด็ก เด็กทารก ความรู้ในการดูแลลูก การปฎิบัติตัวของมารดาหลังคลอด และการดูแลทารก


พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนสวนเกียกกาย
ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนสวนเกียกกาย ประวัติความเป็นมา แนะนำกิจกรรมหลัก

รัตนมาลี เนอสเซอรี่
รับดูแลเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ดูแลเด็กโดยครูวุฒิปริญญาตรีและมีโภชนากรดูแลเรื่องอาหาร


สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก คุณแม่
บริการรับเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อายุ 1 เดือน-3 ปี) ตั้งอยู่ที่ คลอง 2 รังสิต-นครนายก


สมาร์ทชายด์
กลุ่มองค์กรเอกชนมารวมตัวกันเพื่อทำการช่วยเหลือเด็กและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก


หนึ่งร้อยแปดคิดส์
นานาสาระน่ารู้ในวัยเด็ก เพื่อคุณภาพที่ดีของเด็กไทยในอนาคต ภายในเว็บจะมีบทความเพื่อพัฒนาการเด็ก


อีดียู - คิดส์ แพลนเน็ต
แหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆสำหรับครู ผู้ปกครองและเด็กเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แก่เด็ก


เบบี้พลัส
บทความน่ารู้ เทคนิคกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยในครรภ์ตลอด 40 สัปดาห์


แปลนเนรมิตดอทคอม
โรงเล่นเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการของเด็กทั้งกาย ใจ ปัญญา โดยการสนับสนุนของแปลนทอยส์

ด. เด็ก
ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน


บริษัท รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป จำกัด
เว็บเพื่อคนรักลูกและครอบครัว หนังสือ ดวงใจพ่อแม่ เป็นหนังสือเพื่อคนรักลูกและครอบครัว


ปังปอนด์
เที่ยวนครปฐม นิทานประกอบภาพ การถนอมอาหาร ชนิดของปลาในเมืองไทย และอีนๆ อีกมากมาย


พาเร้นท์ ทู ชายด์
ข้อมูลสำหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก และรวมบทความเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก


พีช็อป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก ถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงลูกจากคุณแม่


มัมฟอร์คิดส์
รวบรวมสาระ ความรู้เกี่ยวกับลูก สนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับลูกรัก คำแนะนำในการเลี้ยงลูกรักสำหรับคุณแม่


มายแม็ค
จัดสัมมนาให้ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนรู้ของเด็กด้วยเทคโนโลยี Dermatoglyphics Multiple Intelligence


สมาร์ทคลิก
เว็บไซต์สีขาว สำหรับนักเรียนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ


สุดรัก
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกรัก ครอบครัว จากบทความต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถาม-ตอบปัญหา


แฟมิลี่โซน
ข่าวสารข้อมูลสำหรับพ่อแม่ ครอบครัว การเลี้ยงและดูแลเด็ก ความรู้สำหรับคุณหนู นิทานออนไลน์


แม่เพื่อลูก
เว็บไซต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก การเลี้ยงดูเด็ก กระดานถามตอบปัญหาสำหรับคุณแม่


แหล่งสังสรรค์สำหรับคุณแม่ทันสมัย
กระดานข่าวสำหรับคุณแม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกและการดูแลสุขภาพของคุณแม่


ไทยพูพิล
เว็บไซต์สีขาว ที่ต้องการให้ยุวสมาชิก ผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจได้สอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ไทยพูพิว
กระดานข่าวสำหรับผู้ที่เป็น หรือเคยเป็น นักเรียนประถม ครู ผู้ปกครองไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ
 

 ตลาดเด็ก
แหล่งรวมความรักของพ่อและแม่ สามารถหาข้อมูลที่มีประโยชน์กับลูก ทั้งสินค้าสำหรับแม่และเด็ก


บทเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
ฟังเพลงกล่อมเด็ก (เพลงกล่อมลูก) ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้


รวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก อาทิ การ์ตูน เกมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์น่ารู้ เรื่องราวของอวกาศ

เนื้อเพลงกล่อมเด็ก ภาคอีสาน
เนื้อร้อง และเนื้อเพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน


เพลงกล่อมเด็ก
ฟังเพลงกล่อมเด็กภาคกลาง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง อ่างทอง และสุพรรณบุรี


เพลงกล่อมเด็ก
ฟังเพลงกล่อมเด็กภาคกลาง เพลงพื้นบ้านพนมทวน กาญจนบุรี