กลับหน้าแรก

ชื่องานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์นับตั้งแต่ปี 2547

 

ผศ.ดร. วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

งานวิจัย

อาชัญญา   รัตนอุบล สารีพันธุ์   ศุภวรรณ  มนัสวาสน์   โกวิทยา วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา และสมชัย   วรานุกูลรักษ์. (2544).  สภาพการการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว องค์กรเอกชนสถานศึกษา  โรงพยาบาล : กรณีศึกษา. กรุงเทพ

     มหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 152 หน้า.

อาชัญญา   รัตนอุบล สารีพันธุ์   ศุภวรรณ  มนัสวาสน์  โกวิทยา วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา และสมชัย   วรานุกูลรักษ์. (2545)  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ.  กรุงเทพมหานคร : สำนัก

     งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  251 หน้า. 

อาชัญญา   รัตนอุบล,  มนัสวาสน์   โกวิทยา,  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนาและสารีพันธุ์   ศุภวรรณ. (2548)  การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการ

     ศึกษา, 210 หน้า.

อาชัญญา   รัตนอุบล, มนัสวาสน์  โกวิทยา,  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  และสารีพันธุ์   ศุภวรรณ. (2548)  การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 178 หน้า.

วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา อาชัญญา   รัตนอุบล สารีพันธุ์  ศุภวรรณ ปาน  กิมปี มนัสวาสน์   โกวิทยา และวรรัตน์ อภินันท์กูล. (2548) มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน.

     กรุงเทพมหานคร :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 106 หน้า.                                                                 

วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา อาชัญญา รัตนอุบล สารีพันธุ์  ศุภวรรณ ปาน  กิมปี มนัสวาสน์   โกวิทยา และวรรัตน์ อภินันท์กูล. (2548) มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อใจ.

     กรุงเทพมหานคร:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 62 หน้า.

อาชัญญา  รัตนอุบล (หัวหน้าโครงการ) อำไพ  ตีรณสาร  คัคนางค์  มณีศรี  กวิสรา   รัตนากร  ยุรวัฒน์   คล้ายมงคล  วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา  รับขวัญ   ภูษาแก้ว และวรรัตน์ อภินันท์กูล. (2549)  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สาร

     สนเทศสำหรับสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : สภาวิจัยแห่งชาติ, 249 หน้า.

อาชัญญา  รัตนอุบล   เกียรติวรรณ  อมาตยกุล  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษ.  คณะครุศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2550.

อาชัญญา  รัตนอุบล  ปาน กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา   วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

     พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล  วลัย  พาณิช   วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  วรรัตน์  อภินันท์กูล  ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.   การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว.  คณะครุศาสตร์          จุฬาลงกรณ์

     มหาวิทยาลัย. 2551

เอกสารประกอบการสอน

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2544).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2711278 การศึกษาและดูงาการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 42 หน้า.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2545). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2711274 การพัฒนาทรัพยากการเรียนรู้ตามอัธยาศัย. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 50 หน้า.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2711673 กระบวนการการศึกษาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 70 หน้า.  

 บทความ

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2543). “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมชีวิตที่มีสุขภาวะ” วารสารครุศาสตร์. ปีที่ 28, ฉบับที่ 3 (มีนาคม-มิถุนายน). หน้า 40-47.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2545). “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” ใน การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา. หน้า 1-12.  กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2545).  “การศึกษาทางเลือก : แนวทางที่ท้าทายในยุคปฏิรูป” ใน การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับปฏิรูปการศึกษา. หน้า 58-79. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา.  (2547). “การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย 7 ประการ ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับเยาวชน” ใน การศึกษานอกระบบโรงเรียน : แนวทางการศึกษาและกิจกรรมที่หลากหลาย. หน้า 144-162.

     กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2547).  “การพัฒนาสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ใน การศึกษานอกระบบโรงเรียน : แนวทางการศึกษาและกิจกรรมที่หลากหลาย. หน้า 163-172.  กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

     มหาวิทยาลัย.

วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา. (2547).  “พรหมวิหารธรรมกับการพัฒนามนุษย์.”  วารสารครุศาสตร์ ปีที่  33, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ตุลาคม). หน้า 106-114.

 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา  พุ่มไพศาล (อาจารย์พิเศษ)

งานวิจัย

1.    โครงการวิจัยเรื่อง “แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า” ปี 2549

 

  

รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล

 บทความ

1.   “ชีวจิตวิทยา” วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2547 – ตุลาคม 2547

2.   “การพัฒนา EQ และ MQ ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส”   หนังสือรวมบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน : แนวทางการศึกษาและกิจกรรมที่

      หลากหลาย ปี 2547

3.   “คิดนอกกรอบ เท่าทันทุนนิยม” วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2548 – ธันวาคม 2548

 

 

รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล ประธานสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

งานวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  รายงานการประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท  พ.ศ. 2532-2533 ภาคกลาง,   นนทบุรี :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.  

อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ.  การศึกษาความคิดเห็นความคาดหวังและผลของการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์   ชนิตา  รักษ์พลเมือง   สุวิมล  ว่องวาณิช    อาชัญญา  รัตนอุบล   อมรวิชช์  นาครทรรพและวรรดี     พรหมมา.  แนวโน้มความต้องการและการผลิตกำลังคนระดับสูงกว่าปริญญาตรี, กรุงเทพมหานคร :  ศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษา  คณะครุศาสตร์, 2537.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร์,2538.

Oonta  Nopakun, Suwimon  Wongwanich,  Archanya  Ratana-Ubol and Chaiyosh Imsuwan.  The Development of Internal Efficiency Indicators and Productivity of Adult literacy    Programmes. Bangkok Metropolis :

     UNESCO/PROAP, 1995.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กฎหมาย สำหรับสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี.  กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

     2542.

อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ.   สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว องค์กรเอกชนและสถานประกอบการ โรงพยาบาล : กรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544.

อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ.  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545. 

อาชัญญา  รัตนอุบล.  การใช้สัญญาการเรียนรู้ของมัคคัมโนลส์กับนิสิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  คณะครุศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา.  มนัสวาสน์  โกวิทยา.  รายงานการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพ

     มหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ.   การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชน. กรุงเทพมหานคร:  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2548.

อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ.   การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2548.

วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา   อาชัญญา  รัตนอุบล   ปาน  กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  มนัสวาสน์  โกวิทยา วรรัตน์  อภินันท์กูล.  มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ. 

     กรุงเทพมหานคร :  กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2548.

วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา   อาชัญญา  รัตนอุบล   ปาน  กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  มนัสวาสน์  โกวิทยาวรรัตน์  อภินันท์กูล.  มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานการเรียนรู้ชุมชน. กรุงเทพมหา

     นคร :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย, 2548.

อาชัญญา  รัตนอุบล และคณะ.   การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสำหรับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

อาชัญญา  รัตนอุบล   เกียรติวรรณ  อมาตยกุล  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษ.  คณะครุศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2550.

อาชัญญา  รัตนอุบล  ปาน กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา   วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

     พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล  อำไพ  ตีรณสาร  คัคนางค์  มณีศรี   กวิสรา  รัตนากร  ยุรวัฒน์  คล้ายมงคล  รับขวัญ  ภูษาแก้ว  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  วรรัตน์  อภินันท์กูล.  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสำหรับสังคมไทย.  คณะ

     ครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2548.

อาชัญญา  รัตนอุบล  วลัย  พาณิช   วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  วรรัตน์  อภินันท์กูล  ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.   การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว.  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

     2551.

ไพฑูรย์  สินลารัตน์   สุวิมล  ว่องวาณิช  ศิริชัย  กาญจนวาสี  ลัดดา ภู่เกียรติ  อาชัญญา   รัตนอุบล วชิราพร  อัจฉริยโกศล   ชูชัย  รัตนภิญโญพงษ์    สร้อยสน  สกลรักษ์    วิชุดา  กิจธรธรรม.   กลยุทธ์การ         ขับเคลื่อนนวัตกรรมการ

เปลี่ยนผ่านการศึกษา “ สัตตศิลา  ”  สู่โรงเรียน.  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2551.

 

หนังสือ

อาชัญญา  รัตนอุบล.  “ทักษะการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา  ประสบการณวิชาชีพ การศึกษานอกระบบ  เล่ม 1 หน่วยที่ 5. นนทบุร:  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.

อาชัญญา  รัตนอุบล และนวลเสน่ห์  วงศ์เชิดธรรม.  “การวิจัยการศึกษานอกระบบ” ในเอกสารการสอนชุดวิชา  ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ  เล่ม 1 หน่วยที่ 7 ตอนที่ 7.1 เรื่อง 7.1.2 “บทบาทของการวิจัยกับการศึกษานอกระบบ” 

     ตอนที่ 7.2 เรื่อง 7.2.3  “การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษานอกระบบ”  ตอนที่ 7.3  เรื่องที่ 7.3.2  “การอ่านรายงานการวิจัยการศึกษานอกระบบ”  นนทบุรี:  สำนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.

อาชัญญา  รัตนอุบล  “การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบ”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา   “การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ”         เล่ม 1 หน่วยที่ 2  นนทบุรี:  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.

อาชัญญา  รัตนอุบล และชัยยงค์  พรหมวงศ์.  “การผลิตและการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ”  ในเอกสารการสอนชุดวิชา  การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ  เล่ม 2 หน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.1  “ขั้นตอนการผลิต

     รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ”  ตอนที่ 11.4  “หลักการและการใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ”  และตอนที่ 11.5 “การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

     โทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ” นนทบุรี :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.

อาชัญญา  รัตนอุบล และเพ็ญศรี  ทวิสุวรรณ.  “โครงสร้างทางวิชาการของการศึกษาทางไกล” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การศึกษาทางไกล  หน่วยที่ 8  ตอนที่ 8.3  “แนวการจัดโครงสร้างสื่อของการศึกษาทางไกล”  และตอนที่ 8.4  “การ

     ประเมินโครงสร้างทางวิชาการของการศึกษาทางไกล”  นนทบุรี :   สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  กระบวนการการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประชาชนจำกัด, 2540.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับเด็กด้อยโอกาส. กรุงเทพมหานคร : ก. การพิมพ์, 2541.

อาชัญญา  รัตนอุบล.   “ การวิจัยเชิงพรรณนากับการศึกษานอกระบบ ”   ในเอกสารการสอนชุดวิชา การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกรระบบ  เล่ม 2  หน่วยที่ 11.  นนทบุรี :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.

อาชัญญา  รัตนอุบล.   “ การสัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการศึกษานอกระบบ ”ในเอกสารการสอนชุดวิชา  สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบ  เล่ม 2  หน่วยที่ 6. นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

     2545.

อาชัญญา  รัตนอุบล.   “ เทคนิคการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ”   ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ  เล่ม 1  หน่วยที่ 4. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

     2545.

อาชัญญา  รัตนอุบล.    “ การวางแผนการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ ”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนการฝึกอบรมและการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ เล่ม 2 หน่วยที่ 8. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

     2545.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  “ การสอนแบบเน้นวิจัยโดยใช้สัญญาแห่งการเรียนรู้ (Learning Contract) ”  ใน          การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน.  กรุงเทพมหานคร :   ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

     มหาวิทยาลัย, 2545.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  “ การเรียนรู้ในสถานประกอบการ ”   ในหนังสือชุดปฏิรูปการศึกษา  การศึกษานอกระบบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา, กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

อาชัญญา  รัตนอุบล.   “ การศึกษาตามอัธยาศัยในยุคปฏิรูปการศึกษา ”   ในหนังสือ  ภาวะผู้นำและหลักการบริหารการศึกษายุคใหม่,   กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อาชัญญา  รัตนอุบล. “ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ: จากทฤษฎีสู่การประยุกต์ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย”.ในหนังสือ ชุดปฏิรูปการศึกษาการศึกษานอกระบโรงเรียน: แนวทางการศึกษาและกิจกรรมที่หลา

     หลาย,กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2547.

อาชัญญา  รัตนอุบล.  “ การใช้แนวคิดการเรียนรู้สารสนเทศในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ”  ในหนังสือ แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกโรงเรียน.  กรุงเทพมหานคร :  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล.   พัฒนาการ การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่.  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

  

วารสาร

อาชัญญา  รัตนอุบล และทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์  “สภาวะเรือนกระจก”  (Greenhouse Effect).   วารสาร        เสริมสมอง   เล่มที่ 10 ปีที่ 7  (กุมภาพันธ์  2534).

อาชัญญา  รัตนอุบล. “แนะนำหนังสือ” วารสารการศึกษานอกระบบ ปีที่16 ฉบับที่ 17 (มกราคม 2535).     

อาชัญญา  รัตนอุบล.   “ การศึกษาแบบการเรียนรู้ (Learning Styles)  ของผู้เรียนมีความสำคัญอย่างไรต่องานการศึกษานอกโรงเรียน”.   ข่าวสารวิจัยการศึกษา  ปีที่ 18  ฉบับที่ 2  (ธันวาคม  2537 –

            มกราคม 2538) :    หน้า 29 – 33.

อาชัญญา   รัตนอุบล.  “ การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”.  วารสารการศึกษาตลอดชีวิต  ปีที่ 18  ฉบับ

            ที่ 7 (กันยายน  2539.)

อาชัญญา   รัตนอุบล.  “ เพื่อนร่วมทางการเรียนรู้กับงานการศึกษาตลอดชีวิต”.  วารสารครุศาสตร์  ปีที่ 28 ฉบับที่ 3  (มีนาคม - มิถุนายน 2543) : หน้า 32 – 39.

อาชัญญา   รัตนอุบล. “ การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประการ.”          วารสารครุศาสตร์  ปีที่ 31  ฉบับที่ 3 (มีนาคม – มิถุนายน 2546) :  หน้า 86 -  95 .

อาชัญญา   รัตนอุบล.  “ การเรียนรู้จากประสบการณ์ :  แนวทางสู่การปฏิบัติในการศึกษานอกระบบโรงเรียน”.  วารสารครุศาสตร์   ปีที 32  ฉบับที่ 3  (มีนาคม – มิถุนายน 2547)  หน้า 83-91).

อาชัญญา   รัตนอุบล.  “ การเสริมสร้างพลังบุคคลในองค์กร. ”  วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 33  ฉบับที่ 1     (กรกฎาคม – ตุลาคม 2547) :   หน้า 87 – 94.

อาชัญญา   รัตนอุบล.  “ เพื่อนร่วมทางการเรียนรู้กับงานการศึกษาตลอดชีวิต.”  วารสารครุศาสตร์  ปีที่  27  ฉลับที่ 3  (มี.ค.-มิ.ย. 2543) หน้า  32 -39

อาชัญญา   รัตนอุบล.  “ การเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน  (Workplace Learning).”  สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพครบ  4  รอบ   ปี 2546  เล่มที่  27

อาชัญญา   รัตนอุบล.   “ แบบการเรียนรู้   (Learning Styles).”  สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6   รอบ   ปี  2547   เล่มที่  32

อาชัญญา   รัตนอุบล.   “ การรู้สารสนเทศ  (Information  Literacy).”   สารานุกรม ศึกษาศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ฉบับที่  41.    มิถุนายน 2551  ปี  2551

 

อื่น ๆ

Archanya  Ratana-Ubol.    “ The Use of Malcolm Knowles’ Learning Contract to Non-Formal Education Students.”   In The Proceedings of the International  Conference Reforming Teacher Education  For the New

     Millennium : Searching for the New Dimensions. July 10 – 13, 2000. P. 499 – 508.

Archanya  Ratana-Ubol and  Others.    “ Development of Information Literacy Enhancement Model   for Thai             Society. ” In The Proceedings of the International  Conference Poverty Alleviation          Through 

     Lifelong  Learning  Strategy.  September 5 – 8  P. 201 – 214.

Archanya  Ratana-Ubol  and  Others .    “ Trends in the Organization of Non-Formal Education of Thailand in  The Next  Decade. ”  In The Proceedings of the International  Conference Poverty    Alleviation Through 

     Lifelong  Learning  Strategy.  September 5 – 8  P. 470  – 475.

Archanya  Ratana-Ubol and  Others.    “ Administration / Service  Standards of Sub  district  Administration  Organization : Standards of  Community  Learning  Centers.  ”   In The Proceedings          of the

     International  Conference Poverty Alleviation  Through  Lifelong  Learning  Strategy.    September 5 – 8  P. 476  – 486.

Archanya  Ratana-Ubol and  Others.    “ Administration / Service  Standards of Sub  district  Administration Organization : Standards of  Recreation  Area .”    In The Proceedings of  the        International  Conference

     Poverty Alleviation  Through  Lifelong  Learning  Strategy.          September 5 – 8  P. 230  – 240

 

 

ผศ.มนัสวาสน์  โกวิทยา

 งานวิจัย

1.    รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ” ปี 2548

2.    รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” ปี 254

3.   โครงการวิจัยเรื่อง “แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า” ปี 2549                                                                                   

บทความ

1.   “e-Learning อีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน” หนังสือรวมบทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน : แนวทางการศึกษา

     และกิจกรรมที่หลากหลาย ปี 2547

 

 

ดร.วรรัตน์  อภินันท์กูล

งานวิจัย

วรรัตน์ อภินันท์กูล. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

     2550.

รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ดร.ปาน กิมปี ผศ. ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ ผศ. มนัสวาสน์ โกวิทยา ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์ อภินันท์กูล. มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานสถานที่พัก

     ผ่อนหย่อนใจ. กรุงเทพมหานคร :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2548.

รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ดร.ปาน กิมปี ผศ. ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ ผศ. มนัสวาสน์ โกวิทยา ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์ อภินันท์กูล. มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรฐานศูนย์การ

     เรียนรู้ชุมชน.กรุงเทพมหานคร :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2548. 

รศ. ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ผศ. ดร.อำไพ ตีรณสาร ผศ. ดร.คัคนางค์ มณีศรี ผศ.กวิสรา  รัตนากร ดร.ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล รับขวัญ ภูษาแก้ว ผศ. ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ดร.วรรัตน์ อภินันท์กูล. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สาร

     สนเทศสำหรับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

อาชัญญา  รัตนอุบล   เกียรติวรรณ  อมาตยกุล  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษ.  คณะครุศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2550.

อาชัญญา  รัตนอุบล  ปาน กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา   วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

     พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล  วลัย  พาณิช   วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  วรรัตน์  อภินันท์กูล  ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.   การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว.  คณะครุศาสตร์          จุฬาลงกรณ์

     มหาวิทยาลัย. 2551      

 

 บทความ

วรรัตน์ อภินันท์กูล. “ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) กับการศึกษานอกระบบโรงเรียน” ในหนังสือ ชุดปฏิรูปการศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน : แนวทางการศึกษาและกิจกรรมที่หลากหลาย, กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

วรรัตน์ อภินันท์กูล. “แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน.” ใน วรรัตน์ อภินันท์กูล บรรณาธิการ. แนวคิดและทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

      2551.

วรรัตน์ อภินันท์กูล. “การพัฒนาความฉลาดรอบด้านของบุคลากรการศึกษานอกระบบโรงเรียน.” วารสารครุศาสตร์ 34, 4 (เมษายน – มิถุนายน 2549).

 

 

อาจารย์ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย

งานวิจัย

อาชัญญา  รัตนอุบล   เกียรติวรรณ  อมาตยกุล  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษ.  คณะครุศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2550.

อาชัญญา  รัตนอุบล  ปาน กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา   วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

     พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล  วลัย  พาณิช   วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  วรรัตน์  อภินันท์กูล  ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.   การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว.  คณะครุศาสตร์          จุฬาลงกรณ์

     มหาวิทยาลัย. 2551

 บทความ

ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย. แหล่งการเรียนรู้: ขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ในหนังสือ แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้ทางการศึกษานอกโรงเรียน.  กรุงเทพมหานคร:  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

 

 

อาจารย์สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

งานวิจัย

อาชัญญา  รัตนอุบล  วลัย  พาณิช   วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา  วรรัตน์  อภินันท์กูล  ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล.   การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและครอบครัว.  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

     2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล  ปาน กิมปี   สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  วีระเทพ   ปทุมเจริญวัฒนา   วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

     พัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2551.

อาชัญญา  รัตนอุบล   เกียรติวรรณ  อมาตยกุล  วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์  อภินันท์กูล ณัฏฐลักษณ์  ศรีมีชัย   สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล.  แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษ.  คณะครุศาสตร์ 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2550.

 

กลับสู่ด้านบน