หน้าหลัก

[ English ]


 

ประกาศ

นิสิตที่เสนอบทความเพื่อสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอบทความได้ที่ https://goo.gl/8UV9TB
และให้มารับหนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่
ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำรา และเอกสารทางวิชาการ
อาคาร 4 ห้อง 106 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป เวลา 13:00 – 16:00 น.

 


 

 

 

คุณเข้ามาชมเว็บเป็นคนที่
นับจากวันที่ 13 พ.ย. 2549
 


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา