หน้าหลัก -> ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/2555

[ English ]ปีที่ 7 ฉบับที่ 1/2555

1 รายละเอียด การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการจำบทเพลงสำหรับนักเรียนเปียโนอายุ 11-12 ปี
 
2 รายละเอียด ผลของการแทรกเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในวิดีโอบรรยายออนดีมานด์บนเว็บ 2.0 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตปริญญาตรี
 
3 รายละเอียด การศึกษาแนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
 
4 รายละเอียด การพัฒนาสื่อการสอนนานาภาษาอังกฤษโลกแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักระหว่างวัฒนธรรมในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซี่ยนของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 
5 รายละเอียด การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร
 
6 รายละเอียด การศึกษาการแปลผิดในการแปลรายการสารคดีโดยนักแปลอิสระ
 
7 รายละเอียด การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนา โดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
8 รายละเอียด ผลของการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยใช้การสร้างความรู้เชิงกลยุทธ์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และมโนทัศน์เรื่องโมเมนตัมและการดลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
9 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
10 รายละเอียด การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
11 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 
12 รายละเอียด การวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
13 รายละเอียด ผลของการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์เพลงพื้นบ้านสำหรับนักศึกษานอกระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนนทบุรี
 
14 รายละเอียด ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
 
15 รายละเอียด การบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในจังหวัดสมุทรสาคร
 
16 รายละเอียด ผลของการใช้เทคนิคซินเนคติกส์ที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการทำงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
17 รายละเอียด ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการเสนอแนวคิดนำที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
18 รายละเอียด การศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
19 รายละเอียด สภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 
20 รายละเอียด การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อพัฒนาการของเด็กอนุบาล ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 
21 รายละเอียด ผลของการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บด้วยกระดานอภิปรายโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องต้น ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
 
22 รายละเอียด การศึกษาการดำเนินการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
23 รายละเอียด การมีส่วนร่วมของบุคลากรครูในการบริหารโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 
24 รายละเอียด การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 
25 รายละเอียด ผลของโปรแกรมฝึกการตั้งเป้าหมายที่มีต่ออัตมโนทัศน์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
 
26 รายละเอียด การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามระหว่างดัชนีพาสเกลจีสแควร์และดัชนีเอสไคสแควร์ทั่วไป
 
27 รายละเอียด การเปรียบเทียบค่าความเหลื่อมของความแปรปรวนในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยที่เป็นผลจากความแตกต่างของความยาวของแบบวัด ขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดลองเครื่องมือ และระยะเวลาในการวัดซ้ำ
 
28 รายละเอียด การศึกษาการบริหารบุคลากรครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) สังกัดกรุงเทพมหานคร
 
29 รายละเอียด การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูไทยตามทัศนะของผู้บริหารและครูของโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรแห่งชาติอังกฤษในกรุงเทพมหานคร
 
30 รายละเอียด การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
31 รายละเอียด การศึกษาการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
 
32 รายละเอียด การประเมินผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนราชินี พุทธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
33 รายละเอียด การติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
 
34 รายละเอียด การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 
35 รายละเอียด สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนด้านปกครองของโรงเรียนวัดกระจับพินิจ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
 
36 รายละเอียด สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
 
37 รายละเอียด การวิเคราะห์การแสดงออกทางศิลปะตามทฤษฎีของวูลฟ์ฟลินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
38 รายละเอียด การศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 
39 รายละเอียด การศึกษาการบริหารหลักสูตรสองภาษา (BILINGUAL) โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 
40 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
41 รายละเอียด ผลของการเรียนการสอนฟุตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกแรงต้านที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาฟุตบอลระดับอุดมศึกษา
 
42 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลตามแนวคิดของเพียเจต์ที่มีผลต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนประถมศึกษา
 
43 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเชิงวิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
 
44 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความคิดเชิงวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
 
45 รายละเอียด แนวทางการบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดีในจังหวัดเชียงใหม่
 
46 รายละเอียด สภาพความพร้อมด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2
 
47 รายละเอียด การศึกษาบทบาทการพัฒนาครูของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 
48 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 
49 รายละเอียด การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสาธิตภายใต้การดูแลของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
50 รายละเอียด ความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Programme : MEP) พุทธศักราช 2554 โรงเรียนปัญญาวรคุณ
 
51 รายละเอียด การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
 
52 รายละเอียด การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนประชานุกูล เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
 
53 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการนิเทศการสอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 73 สังกัดสำนักการศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 
54 รายละเอียด การศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับเด็กออทิสติกระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3*
 
55 รายละเอียด การศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
56 รายละเอียด ผลของการฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูมัธยมศึกษา
 
57 รายละเอียด การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมการสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล
 
58 รายละเอียด การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาการบรรเลงเปียโนประกอบการขับร้องที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความเป็นเอกภาพในการบรรเลงร่วมกันสำหรับนักเปียโน
 
59 รายละเอียด การศึกษาการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 
60 รายละเอียด ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
 
61 รายละเอียด การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
62 รายละเอียด การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองด้านความมีวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
63 รายละเอียด การศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
64 รายละเอียด การศึกษาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร
 
65 รายละเอียด การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองที่มีต่อการสื่อสารของครูอนุบาลโรงเรียนเพิ่มรัก
 
66 รายละเอียด การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อความสามารถในการใช้ทักษะการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 
67 รายละเอียด แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในวัดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
68 รายละเอียด การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลบ้านดาว
 
69 รายละเอียด ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติตนด้านสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
 
70 รายละเอียด การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
71 รายละเอียด การศึกษาบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการกำกับตนเองของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 1
 
72 รายละเอียด การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการตอบ จำนวนระดับของมาตรประมาณค่า และระดับชั้นของนักเรียนที่ส่งผลต่อความคงที่ในการตอบแบบสอบถาม: กรณีการสร้างแบบสอบถามสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
 
73 รายละเอียด การศึกษาการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
74 รายละเอียด สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
 
75 รายละเอียด การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 
76 รายละเอียด ผลของโปรแกรมฝึกการกำกับอารมณ์ที่มีต่อทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
 
77 รายละเอียด ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนประถมศึกษา
 
78 รายละเอียด การศึกษาบทบาทของครูในการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กวัยอนุบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช
 
79 รายละเอียด การวิเคราะห์โมเดลทางเลือกของความยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการเรียนรู้แบบลุ่มลึก
 
80 รายละเอียด การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 
81 รายละเอียด ความต้องการการนิเทศการสอนของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
 
82 รายละเอียด การศึกษาสมรรถนะผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
 
83 รายละเอียด การศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามทัศนะของผู้บริหารและครู
 
84 รายละเอียด การสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัด ศรีสะเกษ
 
85 รายละเอียด การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอ่านออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษตามทฤษฏีสมดุลภาษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
 
86 รายละเอียด การใช้กลวิธีความสุภาพในการแสดงความไม่เห็นด้วยในผู้เรียนชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในบริบทสถานที่ทำงาน
 
87 รายละเอียด แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนและจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร
 
88 รายละเอียด ผลของการสอนวาดเส้นโดยใช้รูปแบบกิจกรรมของ เบ็ตตี เอ็ดเวิร์ดส์ ที่มีต่อความสามารถในการวาดเส้นแบบเหมือนจริงของเด็กอายุ 15-17 ปี*
 
89 รายละเอียด แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สำหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 
90 รายละเอียด การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาตามทัศนะของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี
 
91 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
 
92 รายละเอียด ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเยาวชนพิการทางร่างกาย
 
93 รายละเอียด ผลของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในห้องเรียนตามแนวคิดของจอห์นสันและจอห์นสันที่มีต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กอนุบาล
 
94 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
95 รายละเอียด ผลของการส่งเสริมประสบการณ์ทางสุนทรียะผ่านกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีต่อสุนทรียภาพของนักเรียนประถมศึกษา
 
96 รายละเอียด ประสิทธิผลของปัจจัยสี่ด้านในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน: การวิเคราะห์อภิมาน
 
97 รายละเอียด การวิเคราะห์แบบการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัยตามการรับรู้ของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
98 รายละเอียด ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบรรเลงระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ต่อทักษะการบรรเลงรายบุคคลและการบรรเลงเป็นกลุ่มของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2
 
99 รายละเอียด การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี
 
100 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในกีฬาแฟลกฟุตบอลที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดของโกลแมน
 
101 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานที่มีต่อความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
102 รายละเอียด การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวในระยะเชื่อมต่อทางการศึกษาของเด็กอายุ 6 ปี โรงเรียนดุจนิรันดร์
 
103 รายละเอียด ผลของการเรียนการสอนแบดมินตันโดยใช้โปรแกรมการฝึกความอ่อนตัว ความคล่องตัว ความเร็ว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถในการเคลื่อนที่ของนิสิตระดับอุดมศึกษา
 
104 รายละเอียด ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้แนวคิดการอ่านหนังสือชุด SE-ED: Enjoy Reading
 
105 รายละเอียด แนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ
 
106 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
107 รายละเอียด ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาความสามารถทางสังคมโดยใช้กระบวนการละครสำหรับนักเรียนออทิสติก
 
108 รายละเอียด โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
109 รายละเอียด การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
110 รายละเอียด การนำเสนอแนวทางการจัดห้องเรียนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา
 
111 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
112 รายละเอียด การศึกษาบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยอนุบาลในเครือโรงเรียนปัญญารุจา เขต 3
 
113 รายละเอียด คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
114 รายละเอียด สภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
 
115 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ำโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมการใช้น้ำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กวัยอนุบาล
 
116 รายละเอียด การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนกอบวิทยา
 
117 รายละเอียด การพัฒนาแบบวัดความตระหนักต่อโลกของนักเรียนมัธยมศึกษา: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามตัวแปรเพศ
 
118 รายละเอียด ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
119 รายละเอียด การศึกษาวิธีการจัดการความรู้ในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในจังหวัดเพชรบุรี
 
120 รายละเอียด พฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 
121 รายละเอียด การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
122 รายละเอียด การพัฒนาแบบตรวจสอบกระบวนการประเมินผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยแฟ้มสะสมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
123 รายละเอียด การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
124 รายละเอียด การนำเสนอโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
125 รายละเอียด การศึกษาการจัดกิจกรรมบูรณาการของครูปฐมวัย โรงเรียนนานาชาติเพื่อนเด็ก
 
126 รายละเอียด สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 
127 รายละเอียด การศึกษาการใช้เวลาร่วมกันของผู้ปกครองและบุตร โรงเรียนอนุบาลดอกหญ้า
 
128 รายละเอียด การนำเสนอแนวทางการสอนศิลปะไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
 
129 รายละเอียด การศึกษาแนวทางการประเมินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวิดีโออาร์ตของนักศึกษาปริญญาตรี
 
130 รายละเอียด การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
 
131 รายละเอียด การสังเคราะห์งานวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์: การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์กลุ่มแฝง
 
132 รายละเอียด การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา
 
133 รายละเอียด ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MCIS ที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และมโนทัศน์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่และแบบของการเคลื่อนที่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
134 รายละเอียด การออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย
 
135 รายละเอียด อนาคตภาพของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้กระทำผิด
 
136 รายละเอียด การศึกษาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
137 รายละเอียด การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 
138 รายละเอียด การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีต่อการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 
139 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 
140 รายละเอียด การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 
141 รายละเอียด การบริหารโครงการบูรณาการทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
 
142 รายละเอียด การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการคิดขั้นสูง ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
 
143 รายละเอียด การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารโรงเรียนสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ในกรุงเทพมหานคร
 
144 รายละเอียด ผลของเว็บคอมไพเลอร์ที่ใช้คอคนิทีฟทูลที่แตกต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน
 
145 รายละเอียด ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 
146 รายละเอียด การวิเคราะห์องค์ประกอบ ระดับ และตัวแปรที่สัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู*
 
147 รายละเอียด ผลของการใช้โปรแกรมทีเอเอซีที่มีต่อทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
148 รายละเอียด การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินทักษะการจัดการเวลาและเทคนิคการจัดการเวลาสำหรับนักเรียน
 
149 รายละเอียด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 
150 รายละเอียด การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ
 
151 รายละเอียด การศึกษาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
152 รายละเอียด ผลของการเรียนแบบโครงงานวิชางานธุรกิจที่มีวิธีการกลุ่มบนเว็บล็อกแบบมีโครงสร้างแตกต่างกันที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
153 รายละเอียด การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณด้วยแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
154 รายละเอียด โมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนโดยมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน
 
155 รายละเอียด ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบฟูลบอดี้เอ๊กเซอร์ไซส์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
156 รายละเอียด ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ: การวิเคราะห์อภิมาน
 
157 รายละเอียด ผลของโปรแกรมการอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีต่อการหยั่งรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
 
158 รายละเอียด ผลของการใช้โปรแกรมเช็คอิน/เช็คเอาท์เพื่อปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความต้องการพิเศษ
 
159 รายละเอียด ผลของการฝึกการคิดระดับสูงที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนประถมศึกษา
 
160 รายละเอียด ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้เทคนิค Social Stories ร่วมกับภาพถ่ายสำหรับเด็กออทิสติก
 
161 รายละเอียด การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
162 รายละเอียด การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
163 รายละเอียด สภาพและปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับอนุบาลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
164 รายละเอียด การวิเคราะห์เชิงประเมินโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กสมาธิสั้นระดับประถมศึกษาของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
 
165 รายละเอียด ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การฝึกเต้นรำลีลาศประเภทบอลรูมกับประเภทละตินอเมริกันที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาปริญญาตรี
 
166 รายละเอียด การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์โรงเรียนและแนวทางการกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
 
167 รายละเอียด การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสันติภาพที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาตามแนวสันติวิธีสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
168 รายละเอียด สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
169 รายละเอียด สภาพและปัญหาการดำเนินงานการบริหารผลการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
170 รายละเอียด สภาพและปัญหาการบูรณาการสันติศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 
171 รายละเอียด การวิเคราะห์หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่าง พ.ศ.2533-2553
 
172 รายละเอียด การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 
173 รายละเอียด ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 56
 
174 รายละเอียด การศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหวิทยาเขตราชนครินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
175 รายละเอียด การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการประเมินระดับดีมาก
 
176 รายละเอียด ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพฤติกรรมตั้งใจเรียนที่ใช้กระบวนการเตือนตนเองสำหรับเด็กสมาธิสั้น
 
177 รายละเอียด การวิเคราะห์ผลการพัฒนากรอบความคิดการวิจัยในวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา
 
178 รายละเอียด การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 
179 รายละเอียด ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4EX2 ที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องแสงและการมองเห็นและทักษะการแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
180 รายละเอียด การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตามแนวคิดเอไอซีเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
181 รายละเอียด ผลของการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้พื้นฐานที่มีต่อความสามารถในการสร้างคำอธิบายและมโนทัศน์เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
182 รายละเอียด ผลของการใช้รูปแบบการสอนสี่ขั้นตอนตามแนวคอนสตรักติวิสต์ที่มีต่อมโนทัศน์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
183 รายละเอียด ผลของการสอนโดยอ้อมตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ที่มีต่อความมีเหตุผลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กอนุบาล
 
184 รายละเอียด ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 
185 รายละเอียด การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นนักวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษา: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามตัวแปรสังกัด
 
186 รายละเอียด สภาพ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินงานโครงการและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
187 รายละเอียด กิจกรรมภาษาอังกฤษของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร
 
188 รายละเอียด การศึกษาการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอห้วยคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 
189 รายละเอียด ผลของการใช้ห้องทดลองเสมือนในการเรียนแบบสืบสอบที่มีการกำหนดแนวทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
190 รายละเอียด สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย
 

 


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา