โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (โครงการ วพร.)


รหัสโรงเรียน 033 โรงเรียน ร.ร.อนุบาลจารุวรรณ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสโครงการ RDL 11/C (รศ.ดร.เยาวพา)

ตัวบ่งชี้ การเรียนรู้ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ACACA เพื่อพัฒนา ความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน


ตัวแปรต้น

 

ตัวแปรตาม

การเรียนรู้ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ACACA

ความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน

         

กระบวนการสอนของครู

บทบาทครู

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้

Active Learning

1.  ให้ผู้เรียนร่วมงานแผนการเรียนรู้

2.  ห้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงด้วยการสำรวจ ทดลอง โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรม

3.   ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

4.  ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านความถนัดทางกาย ด้านดนตรี  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความเข้าใจตนเอง  ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตพิสัย ของนักเรียนแต่ละคน

 

Cooperative

1.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย

2.   ให้นักเรียนวางแผนร่วมกันในการทำงานหรือการเล่น โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่

3.  ให้นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์ (มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การหาข้อยุติหรือข้อสรุปร่วมกัน)

4.   ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มย่อย

5.   ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม

6.   ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิจารณ์ผลงานของกลุ่มย่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis

           ให้นักเรียนแสดงความคิดและแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructivism

1.  ให้นักเรียนได้รวบรวม และสรุปประสบการณ์ ผลงาน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

2.  ห้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการรวบรวมและจัดโครงสร้างของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ อย่างเป็นแบบแผนและถ่ายทอดโดยการแสดงออกในรูปของผลงานต่างๆ

3.   ให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดรวบยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

 

Application

         ให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู้ ความรู้หรือประสบการณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

 

 

 

1.  กระตุ้นให้นักเรียนคิดวางแผนการเรียนรู้

2.   จัดเตรียมและหาสื่อเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

3.  วางแผนและกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออก

4.  จัดเตรียมกิจกรรมอย่างหลากหลาย

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หาวิธีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย

2.  กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริมในเรื่องวางแผนร่วมกันในการทำงาน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่

3.  กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริมในการมีปฏิสัมพันธ์ (มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การหาข้อยุติหรือข้อสรุปร่วมกัน)

4.  กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มย่อย

5.   กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม

6.   กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการวิจารณ์ ผลงานของกลุ่มย่อย กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดและแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม  จิตใจ และสติปัญญา

 

 

 

 

1.  กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริม โดยการตั้งคำถามให้นักเรียนได้รวบรวม และสรุป ประสบการณ์ ผลงาน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

2.  กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริม โดยการตั้งคำถามให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการรวบรวมและจัดโครงสร้างของประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ อย่างเป็นแบบแผน และถ่ายทอดโดยการแสดงออกในรูปของผลงานต่างๆ

 

 

 

กระตุ้น/สนับสนุน/ส่งเสริม โดยการตั้งคำถาม ให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู้ ความรู้หรือประสบการณ์ ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

 

1.    ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้

2.    ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงกับสื่อที่เป็นรูปธรรม

3.    ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญา

4.    ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน  การเล่น  การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนได้แสดงความคิดและแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ สิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม จิตใจ และสติปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    นักเรียนได้รวบรวม และสรุปประสบการณ์  ผลงาน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

2.    นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการรวบรวมและจัดโครงสร้างของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นแบบแผน และถ่ายทอดโดยการแสดงออกในรูปของผลงานต่าง ๆ

 

 

 

 

 

นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู้ ความรู้หรือประสบการณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

 

 

1.   ความรู้

2.   ความสามารถทางพหุปัญญา

     2.1  ด้านภาษา

     2.2  ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์

     2.3  ด้านมิติสัมพันธ์

     2.4  ด้านความถนัดทางกาย

     2.5  ด้านดนตรี

     2.6  ด้านมนุษยสัมพันธ์

     2.7  ด้านความเข้าใจตนเอง

     2.8  ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.   พัฒนาการด้านต่าง ๆ

      3.1  ด้านร่างกาย

      3.2  ด้านอารมณ์ และจิตใจ

      3.3  ด้านสังคม

      3.4 ด้านสติปัญญา

  

 

 

 

1.   ได้ความรู้จากการทำงานร่วมกัน

2.   เกิดทักษะทางพหุปัญญา 9 ด้าน

3.   พัฒนาการด้านต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

2.  เกิดทักษะทางพหุปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา  ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์  ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านความถนัดทางกาย  ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความเข้าใจตนเอง  ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตพิสัย

3.  เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม  จิตใจ   และสติปัญญา

 

 

 

1.   เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ ประสบการณ์ จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

2.   เกิดทักษะทางพหุปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา  ด้านตรรกะ/ คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์  ด้านความถนัดทางกาย  ด้านดนตรี  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง  ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตพิสัย

3.   เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญา

 

 

 

1.   เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู้ ความรู้หรือประสบการณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

2.   เกิดทักษะทางพหุปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านความถนัดทางกาย  ด้านดนตรี  ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านความเข้าใจตนเอง  ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านจิตพิสัย

3.   เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ และสติปัญญา    

 

 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากโครงการแม่บท วพร.

1.      ดี ตัวบ่งชี้ละเอียด เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีในส่วนที่เกี่ยวกับ Constructivism ข้อ 2 หากปรับให้เห็นกระบวนการสร้างความรู้ชัดเจนขึ้นจะดีมาก

2.      ดี  หากปรับข้อ 2 ให้เห็นกระบวนการสร้างความรู้ชัดเจนขึ้น จะดีมาก

3.      ดี  หากปรับข้อ 2 ให้เห็นกระบวนการสร้างความรู้ชัดเจนขึ้นจะดีมาก

4.      ขาดข้อมูลในส่วนนี้ ควรดำเนินการต่อให้สมบูรณ์

5.      การเขียนผลการเรียนรู้ตรงนี้ คงไม่จำเป็นต้องแยกตามขั้นของการเรียนการสอน สามารถเขียนสรุปรวบยอดให้เห็นเป้าหมายได้เลย จะไม่เกิดความซ้ำซ้อน