โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (โครงการ วพร.)


รหัสโรงเรียน 063 โรงเรียน ร.ร.บ้านกุดปลาดุก จังหวัด อำนาจเจริญ รหัสโครงการ RDL 05/A

ตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนา ความมีวินัยในตนเอง


ตัวแปรต้น

 

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ความมีวินัยในตนเอง

         

กระบวนการสอนของครู

บทบาทครู

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้

1.  วางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยจัดทำแบบสำรวจปัญหาด้านวินัยของนักเรียนแล้วนำมาจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ตามกรอบการวิจัย

2.  สร้างนวัตกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยจัดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการสอนของครู

แบบบูรณาการ 7 เรื่องดังนี้

        - การเข้าแถว

        - การร้องเพลง ได้แก่

1) เพลงชาติไทย

2) เพลงมาร์ชกุดปลาดุก

3) เพลงโรงเรียนสีขาว

        - การสวดมนต์ไหว้พระ

        - การกล่าวคำแผ่เมตตา

        - การกล่าวคำปฏิญาณตน

        - การรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายของสภานักเรียน

        - การเดินแถวเข้าห้องเรียน

3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการพัฒนาวัย การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

4.  วัดและประเมินผลการเรียนรู้           

 

 

1.  สำรวจปัญหาด้านวินัยนักเรียน

2.  สรุปปัญหาแล้วจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

3.  สร้างนวัตกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

4.  เตรียมจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน

5.  จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

6.  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

7.  สรุปผลการจดการเรียนรู้

 

 

1.  ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน

2.  นำประสบการณ์จากกรเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง

3.  ฝึกปฏิบัติด้านวินัยจนเกิดเป็นนิสัย

 

 

ผู้เรียนมีความรู้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ดังนี้

1.  การเข้าแถว

- ผู้เรียนเข้าแถวตามระดับชั้นแยกชาย-หญิง

-  ผู้เรียนเข้าแถวตามลำดับ ต่ำไปหาสูง

- ผู้เรียนเข้าแถวระยะห่างในแถวและระหว่างแถว 1 ช่วงแขน

- ผู้เรียนยืนตรงเส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกหน้ามองตรง แขนแนบกับลำตัว

ผลการเรียนรู้

- ผู้เรียนไม่หยอกล้อกันขณะเข้าแถว

2.  การร้องเพลง

-  ผู้เรียนร้องเพลงชาติไทย ได้ถูกต้องตามเนื้อร้อง ทำนองและจังหวะ

-  ผู้เรียนร้องเพลงมาร์ชกุดปลาดุกถูกต้องตามเนื้อร้อง ทำนอง และจังหวะ

ผู้เรียนร้องเพลงโรงเรียนสีขาวถูกต้องตามเนื้อร้อง ทำนอง และจังหวะ

3.  การสวดมนต์ไหว้พระ

- ผู้เรียนสวดมนต์ไหว้พระถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

- ผู้เรียนพนมมือได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนไว้ได้ถูกต้อง

4.  การกล่าวแผ่เมตตา

- ผู้เรียนกล่าวคำแผ่เมตตาได้ถูกต้อง

5.  การกล่าวคำปฏิญาณตน

- ผู้เรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ได้ถูกต้อง

6.  การรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายของสภานักเรียน

-  หัวหน้าหรือตัวแทนแต่ละฝ่ายออกมารายงานผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง

-  หัวหน้าหรือตัวแทนแต่ละฝ่ายเสนอแนะการปฏิบัติ

-  นักเรียนทุกคนไม่ส่งเสริมและตั้งใจฟังทุกคน

7.      การเดินแถวเข้าห้องเรียน

-  ผู้เรียนเดินแถวเข้าห้องทีละแถว

-  ผู้เรียนเดินตามจังหวะกลองอย่างเป็นระเบียบ

 

 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากโครงการแม่บท วพร.

1.      ตัวบ่งชี้ตัวแปรต้น ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเป็นการสอนแบบสอดแทรกวินัย มีความชัดเจนดี โดยมีลักษณะที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นตรงที่ใช้วินัยเป็นหลักในการสอดแทรก และลงลึกไปถึงการเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน

2.      ตัวบ่งชี้ตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่ วินัยของนักเรียน มีความโดดเด่นตรงที่มีขั้นตอนการพัฒนาวินัยในตนเอง แต่อย่างไรก็ตามยังควรต้องปรับวิธีการเขียน และตรวจรอบตัวแปรทั้งหมดอีกครั้ง เพราะยังมีตัวบ่งชี้บางตัวกว้างมากต้องการตัวบ่งชี้ย่อยให้ชัดเจนขึ้น

3.      ตัวบ่งชี้ในด้านกระบวนการเรียนของผู้เรียน บทบาทของครู  และบทบาทของผู้เรียน  ถ้าหากปฏิบัติได้จริงจะดีมาก