โครงการวิจัยแยกย่อยสังกัดโรงเรียน

xxx สามตัวแรกอ้างถึงรหัสโรงเรียน x ตัวสุดท้ายบอกว่าโรงเรียนนั้นๆมีกี่ตัวบ่งชี้


N/A 001-1 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประถมศึกษา)
N/A 002-1 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มัธยมศึกษา)
N/A 003-1 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการการศึกษาพหุภาษา)
C 004-1 ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์
C 005-1 ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา
C 006-1 ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
C 007-1 ร.ร.นักบุญเปโตร
C 008-1 ร.ร.เทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา
C 009-1 ร.ร.อนุบาลศิริวรรณ
C 010-1 ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
C 011-1 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี
C 012-1 ร.ร.สัตยาไส
C 013-1 ร.ร.วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
C 014-1 ร.ร.วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)
C 015-1 ร.ร.วัดชัฏใหญ่
C 016-1 ร.ร.วัดหนองพันจันทร์
C 017-1 ร.ร.รัตนราษฏร์บำรุง
C 018-1 ร.ร.วัดจันทร์เจริญสุข
C 019-1 ร.ร.วัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)
C 020-1 ร.ร.พญาไท
C 020-2 ร.ร.พญาไท ตัวบ่งชี้ที่ 2
C 020-3 ร.ร.พญาไท ตัวบ่งชี้ที่ 3
C 020-4 ร.ร.พญาไท ตัวบ่งชี้ที่ 4
C 021-1 ร.ร.มหาวีรานุวัตร
C 022-1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75
C 022-2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 ตัวบ่งชี้ที่ 2
C 022-3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 ตัวบ่งชี้ที่ 3
C 022-4 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 ตัวบ่งชี้ที่ 4
C 022-5 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 ตัวบ่งชี้ที่ 5
C 023-1 ร.ร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์
C 023-2 ร.ร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตัวบ่งชี้ที่ 2
C 023-3 ร.ร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตัวบ่งชี้ที่ 3
C 023-4 ร.ร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตัวบ่งชี้ที่ 4
C 023-5 ร.ร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ ตัวบ่งชี้ที่ 5
C 024-1 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ
C 024-2 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ ตัวบ่งชี้ที่ 2
C 024-3 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ ตัวบ่งชี้ที่ 3
C 024-4 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ ตัวบ่งชี้ที่ 4
C 024-5 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ ตัวบ่งชี้ที่ 5
C 024-6 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ ตัวบ่งชี้ที่ 6
C 024-7 ร.ร.ประถมสาธิตสถาบันราชภัฎ ตัวบ่งชี้ที่ 7
N/A 025-1 ร.ร.ไผทอุดมศึกษา
N/A 026-1 ร.ร.วัดบางน้ำชน
C 027-1 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
C 028-1 ร.ร.บ้านหนองหมากแซว
C 029-1 ร.ร.บ้านทรายมูล
C 030-1 ร.ร.พยุหะวิทยา
C 031-1 ร.ร.บางพลีพัฒนศึกษาลัย
C 032-1 ร.ร.พิทยนันท์ศึกษา
C 033-1 ร.ร.อนุบาลจารุวรรณ
C 034-1 ร.ร.บ้านสวนอุดมวิทยา
C 035-1 ร.ร.วัดหนองเกตุใหญ่
C 036-1 ร.ร.บ้านหนองเขิน
C 037-1 ร.ร.วัดห้วยยาง
C 038-1 ร.ร.วัดพิบูลสัณหธรรม
C 039-1 ร.ร.วัดทัพหลวง
C 040-1 ร.ร.บ้านเขาวง
C 041-1 ร.ร.วัดเขาปฐวี
C 042-1 ร.ร.วัดเขาสระนางสรง
N/A 043-1 ร.ร.เซ็นต์ฟรังซีลเซเวียร์
C 044-1 ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
N/A 045-1 ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
C 046-1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
C 050-1 ร.ร.สาธิตสถาบันราชภัฎมหาสารคาม
C 051-1 ร.ร.บ้านท่าสองคอน
C 052-1 ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร
C 053-1 ร.ร.เทศบาลโพธิ์ศรี
C 054-1 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
C 055-1 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
C 056-1 ร.ร.อนุบาลขอนแก่น
C 057-1 ร.ร.มารีย์วิทยา
C 058-1 ร.ร.รวมมิตรวิทยา
C 059-1 ร.ร.โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
C 060-1 ร.ร.บ้านหมื่นแผ้ว
C 061-1 ร.ร.อนุบาลอำนาจเจริญ
C 062-1 ร.ร.เมืองอำนาจเจริญ
C 063-1 ร.ร.บ้านกุดปลาดุก
C 064-1 ร.ร.บ้านสร้างถ่อ
C 065-1 ร.ร.ชุมชนเปือยหัวดง
C 066-1 ร.ร.อุบลวิทยาคม
C 067-1 ร.ร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
C 068-1 ร.ร.บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
C 069-1 ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
C 070-1 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
C 071-1 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
N/A 072-1 ร.ร.พลาญชัยพิทยาคม
C 073-1 ร.ร.บ้านผาแก้ว
C 074-1 ร.ร.ตาลสุมพัฒนา
C 075-1 ร.ร.นารีนุกูล2
C 076-1 ร.ร.บ้านค้อท่อนน้อย
C 077-1 ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน
C 078-1 ร.ร.ลุ่มระวีวิทยา
C 079-1 ร.ร.บ้านเมืองลีง
C 080-1 ร.ร.บ้านจอมพระ
C 081-1 ร.ร.บ้านดงเค็ง
C 082-1 ร.ร.บ้านกระทุ่ม
C 083-1 ร.ร.บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)
C 084-1 ร.ร.บ้านหนองตะเข้–หนองตูม
C 085-1 ร.ร.วัดสระจรเข้
C 086-1 ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์
C 087-1 ร.ร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น
C 088-1 ร.ร.ตชด.บ้านชำปะโต
C 089-1 ร.ร.ตชด.บ้านโคกแสลง
C 090-1 ร.ร.ตชด.บ้านรุน
C 091-1 ร.ร.ตชด.บ้านห้วยฆ้อง
C 092-1 ร.ร.ตชด.บ้านห้วยป่าก่อ
C 093-1 ร.ร.สาธิตสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
C 094-1 ร.ร.บ้านวังสาร
N/A 095-1 ร.ร.บ้านลำภาศ
C 096-1 ร.ร.เรยินาเชลีวิทยาลัย
C 097-1 ร.ร.ผดุงปัญญา
C 098-1 ร.ร.วัดเวฬุวัน
C 099-1 ร.ร.วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
C 100-1 ร.ร.สันมหาพนวิทยา
C 101-1 ร.ร.อนุบาลเวียงกาหลง
C 102-1 ร.ร.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
C 103-1 ร.ร.สวนเด็ก (เชียงใหม่ - สันกำแพง)
N/A 104-1 ร.ร.สันกำแพง
N/A 104-2 ร.ร.สันกำแพง
C 105-1 ร.ร.สาธิตสถาบันราชภัฎเชียงใหม่
C 106-1 ร.ร.พานพิทยาคม
N/A 107-1 ร.ร.ทองทิพย์วิทยา
N/A 108-1 ร.ร.บ้านสามขา
N/A 109-1 ร.ร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
C 110-1 ร.ร.วิทยานุกูลนารี
C 111-1 ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ
C 112-1 ร.ร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์
C 113-1 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด
C 114-1 ร.ร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม
C 115-1 ร.ร.เทศบาลวัดหนองผา
C 116-1 ร.ร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม
C 117-1 ร.ร.บ้านวังกว้าง
C 118-1 ร.ร.ชุมชนบ้านกะลาพอ
C 119-1 ร.ร.ชุมชนบ้านกะมิยอ
N/A 120-1 ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล
C 121-1 ร.ร.ศิริพงศ์วิทยา
C 122-1 ร.ร.วรพัฒน์
C 123-1 ร.ร.บ้านคันธุลี
C 124-1 ร.ร.บ้านคลองสงค์
C 125-1 ร.ร.วัดมหาถูปาราม
C 126-1 ร.ร.บ้านทุ่งเสียน
C 127-1 ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
C 128-1 ร.ร.ไพศาลสถิต
C 129-1 ร.ร.วัดไสมะนาว
C 130-1 ร.ร.วัดท่าช้าง
C 131-1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
N/A 132-1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
C 133-1 ร.ร.ธารโตวัฑฒนวิทย์
C 134-1 ร.ร.พัฒนาวิทยา
C 135-1 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
C 136-1 ร.ร.บ้านสะปำ"มงคลวิทยา"
C 137-1 ร.ร.เทศบาลปลูกปัญญา

Update สถานะ