ข้อมูลผลงานวิจัย
ชื่อโครงการ(ไทย) กลยุทธ์ทางเลือกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมและสมรรถภาพการวิจัยและประเมินของครูมืออาชีพในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนฐานความรู้ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์.
ชื่อโครงการ(อังกฤษ) Alternative Strategies for Developing Research-and-Evaluation Culture and Capability of Professional Teachers as a Change Agent for Driving to Knowledge-Based School: A Complete Needs Assessment Research.
ชื่อผู้วิจัยหลัก(ไทย) สุวิมล ว่องวาณิช
ชื่อผู้วิจัยหลัก(อังกฤษ) Suwimon Wongwanich.
ชื่อผู้วิจัยร่วม(ไทย)  
ชื่อผู้วิจัยร่วม(อังกฤษ)  
การเผยแพร่  
คำสำคัญ  
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อกำหนดองค์ประกอบของความเป็นครูมืออาชีพด้านการวิจัยและประเมิน (2) เพื่อศึกษาระดับของความเป็นครูมืออาชีพของครูในสภาพปัจจุบัน และกำหนดความต้องการจำเป็นของครูในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อระดับความเป็นครูมืออาชีพ และ(4) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นครู อาจารย์จำนวน 2,406 คน จาก 4 ภาคภูมิศาสตร์และกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตามสูตรแอลฟาของครอนบาคระหว่าง 0.83-0.96 มีความตรงเชิงโครงสร้างตามองค์ประกอบ ที่กำหนดเมื่อวิเคราะห์ด้วยลิสเรล การกำหนดความต้องการจำเป็นใช้การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ ได้แก่ การกำหนดความต้องการจำเป็นด้วยดัชนี PNImodified การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น และการกำหนดทางเลือก ในการแก้ไขปัญหา วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ลิสเรล การวิเคราะห์ข่ายงานใยประสาท การวิเคราะห์ความแปรปรวน และสถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าความเป็นครูมืออาชีพประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ วัฒนธรรมการวิจัยและประเมิน (ความเชื่อและการปฏิบัติ) และสมรรถภาพการวิจัยและประเมิน (ทักษะ , ธรรมจริยา และจรรยาบรรณ) ครูมีความต้องการจำเป็นต้องได้รับการพัฒนามากที่สุดด้านทักษะการวิจัยและประเมิน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของระดับความเป็นครูมืออาชีพพบว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 36.31 , df = 30 , P = 0.19813 , RMSEA = 0.009) โดยระดับความเป็นครูมืออาชีพได้รับอิทธิพลจากตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร (0.77) มากที่สุด รองลงมาคือ การได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัยและประเมิน (0.52) และความรู้สึกที่ดีต่อการวิจัยและประเมิน (0.30) กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพเพื่อสนองตอบต่อความต้องการจำเป็น มี 3 ประการ คือ (1) การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (2) การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนโรงเรียน สู่โรงเรียนฐานความรู้ และ (3) การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาครูที่เป็นระบบสู่การปฏิบัติ
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)           The objectives of this study were : (1) to identify the components of teacher professionalism in the aspects of research-and-evaluation culture and capability , (2) to study the current state of teacher professionalism and identify the needs of teachers in developing teacher professionalism ; (3) to analyze factors affecting teacher professionalism; and (4) to identify the strategies for developing teacher professionalism. The research method used in this study was correlational research. The samples were 2,406 teachers from 4 regions and Bangkok Metropolitan. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire of which the Cronbach’s Alpha reliability coefficients ranged from 0.83-0.96, and the construct validities were confirmed using LISREL analysis. A complete needs assessment research was performed, i.e. needs identification using PNImodified, needs analysis, and needs solution. Data were analyzed through use of LISREL analysis, Neural Network Analysis, ANOVA, and descriptive statistics, i.e. means, standard deviations, percentages. It was found that teacher professionalism consisted of 2 components: research-and-evaluation culture (belief and practices factors), and research-and-evaluation capability (skills, moral, and ethics factors). The significant need of the teachers was mostly research- and evaluation skills. The causal model of teacher professionalism fitted to the empirical data (Chi- square = 36.31 , df = 30 , P = 0.19813 , RMSEA = 0.009). Factors affecting the level of teacher professionalism were organizational culture (0.77), training and supervisor (0.52), and felling of research-and-evaluation (0.30), respectively. Three recommended strategies in response to teachers’ needs were (1) school-based training, (2) developing administrators’ vision to drive schools toward knowledge-based school, and (3) implementing action plan for systematic teacher development .