ข้อมูลผลงานวิจัย
ชื่อโครงการ(ไทย) รายงานการประเมินเรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

 

ชื่อโครงการ(อังกฤษ)  
ชื่อผู้วิจัยหลัก(ไทย) อวยพร  เรืองตระกูล , สุวิมล  ว่องวาณิช.
ชื่อผู้วิจัยหลัก(อังกฤษ) AUYRORN  RUENGTRAGUL , SUWIMON  WONGWANICH
ชื่อผู้วิจัยร่วม(ไทย)  
ชื่อผู้วิจัยร่วม(อังกฤษ)  
การเผยแพร่  
คำสำคัญ  
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542
          วิธีการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสังเคราะห์เอกสารเพื่อนำมาสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการสอบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทำการประเมินความสำเร็จของการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี เชียงราย ภูเก็ต ขอนแก่น และชลบุรีจำนวนทั้งหมด 199 โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา 38 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 101 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 29 โรงเรียน และสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น 31 โรงเรียน โดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน ได้จำนวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13,078 คน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12,534 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 25,612 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สรุปผลการวิจัย
         
1. องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
              จากการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ได้โครงสร้างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน ความรู้วิชาการ ซึ่งประกอบด้วยวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2) ด้านทักษะการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน การพิจารณาเลือกวิธีการ การแก้ปัญหา และการคิดจินตนาการ 3) ด้านทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการทำงาน ได้แก่ การเรียน การใฝ่รู้ และการทำงาน 4) ด้านลักษณะความเป็นพลเมืองดี ได้แก่ การรักหมู่คณะ ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ การมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดี และการชื่นชมศิลปะ ดนตรี กีฬา 
          2. คุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
             ผลการการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อของแบบวัดพบว่า แบบวัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความยากอยู่ในระดับปานกลางโดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 และ 0.50 ตามลำดับ และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ในระดับพอใช้โดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 0.24 ทั้ง 2 ฉบับ คุณภาพทั้งฉบับของแบบวัดพบว่า ค่าความเที่ยงวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีค่าอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.4754 ถึง 0.8903 และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า อยู่ระหว่าง 0.4422 ถึง 0.8524 ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการทำงาน และลักษณะความเป็นพลเมืองดี มีค่าอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6318 ถึง 0.9026 และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5898 ถึง 0.8918
          3. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
              3.1 ผลการประเมินระดับผู้เรียน
                    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามรายวิชาพบว่า ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.66-68.10) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ทุกรายวิชา แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีผู้เรียนที่จะต้องปรับปรุงเป็นจำนวนมาก (33.02, 38.30 และ 34.44 ตามลำดับ) และผลการประเมินในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้เรียนพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.41-82.37) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ในทุกด้าน ส่วนผลการประเมินอยู่ในระดับดีมีเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 5.28-26.47 ตามลำดับ) โดยด้านลักษณะความเป็นพลเมืองดีมีมากที่สุด (ร้อยละ 26.47) อยู่ในระดับดีน้อยที่สุดคือด้านทักษะ การคิด (ร้อยละ5.28) และพบว่าผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องปรับปรุงมีมาก (ร้อยละ 24.95) ในด้านทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการทำงาน
                    สำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.58-62.11) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ส่วนวิชาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ผู้เรียนส่วนใหญ่(ร้อยละ 72.68, 76.63) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ และมีผู้เรียนถึงร้อยละ 20 – 22 ที่มีคุณภาพในระดับดีในวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย วิชาที่ผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีน้อยที่สุดคือคณิตศาสตร์(ร้อยละ 3.64) ผลการประเมินในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.30-69.85) มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ทุกด้าน และอยู่ในระดับดีมีมากที่สุด (ร้อยละ 46.02) ในด้านทักษะการคิด และพบว่าผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต้องปรับปรุงมีจำนวนมาก (ร้อยละ 29.43)ในด้านทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการทำงาน
               3.2 ผลการประเมินระดับโรงเรียน
                     จากการประเมินคุณภาพระดับโรงเรียนพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านความรู้วิชาการ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะการทำงาน โรงเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ร้อยละ90.00-98.13 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และร้อยละ 91.94-99.19 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีเพียงด้านลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและพอใช้ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 43.75, 49.38 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และร้อยละ 59.68, 36.29 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)