ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาฯ
 

ผู้ประเมินอภิมาน

รายละเอียดโครงการ

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 11

รุ่นที่ 12

รุ่นที่ 13

รุ่นที่ 14

 

----------------------

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 10

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 11

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 12

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 13

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 14

 

----------------------
หนังสือรับรองรุ่นที่ 10
หนังสือรับรองรุ่นที่ 11
หนังสือรับรองรุ่นที่ 12
หนังสือรับรองรุ่นที่ 13
หนังสือรับรองรุ่นที่ 14
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประเมินอภิมาน รุ่นที่ 10

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 าคาร 3 ชั้น 1
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้
โดยคลิกที่เมนู
Edit แล้วเลือก Find (on This Page)... แล้วป้อนชื่อที่จะค้นได้)
 

ที่ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว สังกัด
1 ว่าที่ร.ต. ทวีป  ฤทธิเลิศ 01139/2549 เอมพันธ์ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
2 นาย สังวร  เชฏฐะ 064921/2549 พี.เอ.การประเมิน
3 นางสาว ณฐมนวรรณ  ศิริสุขชัยวุฒิ 03671/2548 เคมบริดจ์เอ็นยูเคชั่น(การประเมิน)
4 นาย สัมภาษณ์  อุปลา 03378/2548 เค.พี.การประเมิน
5 นางสาว ภิญญาพัชญ์  ฉิมพลกานนท์    01772/2547 นันท์นภัสการประเมิน
6 นาง ภรณี  ศิลพิพัฒน์ 01877/2547 นันท์นภัสการประเมิน
7 นาง จริยา  ซึ้งสุนทร 08224/2550 เค.พี.การประเมิน
8 นาย คะนอง  ขันทับไทย 03126/2548 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
9 นาย สุทัศน์  แสนภักดี 05336/2549 เอ็ดดูเคชั่น ควอลิตี้ แอสเซสเม้นท์
10 นาย นันทวัฒน์  กีติสิทธิ์ 02392/2548 เวียงพิงค์การประเมิน
11 นางสาว สคราญนิตย์  เล็กสุทธิ์ 03598/2548 เอ็ดคิวแอสเซส
12 นาง สินีนาถ  มิ่งทุม 09460/2547 การประเมินการศึกษา
13 นาย สมเกียรติ  ชนาชน 002345/2548 เค.พี.การประเมิน
14 นาง ชุดา  แสนทินัง 03766/2548 เอสดีคิว
15 นาง ศุภรัตน์  อุปถะ 01652/25 เค.พี.การประเมิน
16 นาง วรรณจรรย์  แสงแก้ว 01631/2547 สุรนารีการประเมิน
17 นาง บุญญาพร  ยอดคง - เวียงพิงค์การประเมิน
18 นาง วิภา  ศรีม่วงกลาง - ดี.อี.เอฟวาลูเอชั่น
19 นาย คุณารักษ์  วรภู 05953/2549 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
20 นาย โสภณ  บุญทอง 01634/2547 เค.พี.การประเมิน
21 นางสาว ฐานิดา  มั่นคง 07513/2550 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
22 นาง ธนพร  ไชยวงศ์คต 06326/2549 สหสิกขมาตร
23 นาย ชด  สีภิรมย์ 01918/2547 สหสิกขมาตร
24 นาง กนกวรรณ  บุญอริยะ 03612/2548 นันท์นภัสการประเมิน
25 นาง ลาวัณย์  ตรีเนตร 00528/2545 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
26 ว่าที่ร.ต. พัฒนา  สาธร 08115/2550 สหสิกขมาตร
27 นาง นภาพร  สาธร 03972/2548 สหสิกขมาตร
28 นาง นัดฐกานท์  ตรุยานนท์ 00840/2546 สหสิกขมาตร
29 นาง เสาวนีย์  แดงใจ 03969/2548 สหสิกขมาตร
30 นาง สุมน  ธรรมสุทธิโรจน์ 03116/2550 สหสิกขมาตร
31 นาย สะอาด  ปานอุไร 06640/2549 อยุธยาการประเมินคุณภาพการศึกษา
32 นาย อรุณ  รักษาทรัพย์ 04581/2548 อยุธยาการประเมินคุณภาพการศึกษา
33 นาง กนกรดา  ผลสูงเนิน 08169/2550 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
34 นาย สุชาติ  ศรีนวลนัด 06863/2550 อยุธยาการประเมินคุณภาพการศึกษา
35 นาย สุจินต์  เกตุแก่น 04932/2548 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา
36 นาย สัมพันธ์  เส้งนุ้ย 01193/2546 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา
37 นางสาว พวงเพ็ญ  พลกนิษฐ์ 00931/2546 สหสิกขมาตร
38 นาง กรรณิการ์   ปานนุช 03128/2548 เค.พี.การประเมิน
39 นาง มะลิวรรณ  กิจครวญ 03161/2548 เค.พี.การประเมิน
40 นางสาว สุภา  ทิพรัตน์  01003/2546 ฉัตรเพชรการประเมิน
41 นางสาว เขมวสุ  ณ พัทลุง 06240/2549 ฉัตรเพชรการประเมิน
42 นางสาว จิรากร  วงศ์น้อย 00808/2545 ฉัตรเพชรการประเมิน
43 นางสาว รรินทิพย์  โพธิรันต์ 08395/2550 สุรนารีการประเมิน
44 นางสาว ปัญจรัตน์  จงภัทรนิชพันธ์ 03591/2548 การศึกษาก้าวหน้า
45 นาง สุปราณี  มณีท่าโพธิ์ 08105/2550 สองแควการประเมิน
46 นาย สุชิน  หมอนทอง 07962/2550 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
47 นาย วิศิษฎ์  สายพรหม 07407/2550 สหสิกขมาตร
48 นางสาว นิดาวรรณ  บุญช่วย 02945/2548 เพชรเกษม อีวาลูชั่น
49 นาย ประทีป  แสงเปี่ยมสุข 2547/2548 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา
50 นาง ณิชาภัทร  วิลเลี่ยมส์ 01053/2546 พี คิว เอ
51 นาง สมร  ฟักคำ 05084/2548 พี คิว เอ
52 นางสาว อุไรวรรณ  เสมาทอง 04421/2548 พี คิว เอ
53 นาง สิริกร  บุญมุสิโก 2683/2548 สามัญนิติบุคคลพัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา
54 นาง จินดา  วรปัสสุ 01014/2545 พี คิว เอ
55 นางสาว กนกทอง  มาทรัพย์ 00240/2545 พี คิว เอ
56 นาง อรพิน  นะราย 06055/2549 สุรนารีการประเมิน
57 นาง ปรมาภรณ์  ปิ่นรอด - สุรนารีการประเมิน
58 นางสาว พิมพรรณ  กันธะวงศ์ 08087/2548 เพชรเกษม อีวาลูชั่น
59 นาย ณัฏฐ์  บุญเรือง 04222/2548 เพชรเกษม อีวาลูชั่น
60 นาย บรรเจิด  อัคนิจ 02089/2548 สหการประเมินคุณภาพ
61 นาย กฤตชัย  โชติรัตนศักดิ์ 02459/2548 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
62 นางสาว ชญาดา  เพ็ญสุข 07248/2550 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
63 นาง ปองแก้ว  ขันเงิน 06530/2549 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
64 นาง อ้อยทิพย์  ศรศึก 01758/2547 เคมบริดจ์เอ็นยูเคชั่น(การประเมิน)
65 นางสาว ภัครัมภา  ลิ่มสกุล 07949/2550 เคมบริดจ์เอ็นยูเคชั่น(การประเมิน)
66 นาย ชำนาญวิทย์  พิลาโท 2168/2548 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
67 นางสาว พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ 08055/2550 นันท์นภัสการประเมิน
68 นาย อำนวย  กระโทกนอก 01430/2546 คิว.เอ็ด.อีวาลูชั่น 
69 นาง ภัณฑิรา  โชตินอก 06018/2549 คิว.เอ็ด.อีวาลูชั่น 
70 นางสาว เศรษฐิยา  เปรื่องพิชญาธร 02965/2548 คิว.เอ็ด.อีวาลูชั่น 
71 นาง จินดา  โตอนันต์ 02575/2548 เอส แอนด์ คิว มาตรฐานการศึกษา
72 ร.ต. เลอวิทย์  เคนทะชาลี 07933/2550 สหการประเมินคุณภาพ
73 นาย อรชุน  ลิ่มเสรีตระกูล 02887/2548 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
74 นาง สมร  บุรานนท์ 01761/2547 นันท์นภัสการประเมิน
75 นาง สุรีรัตน์  สุวรรณธาดา 08400/2551 สหการประเมินคุณภาพ
76 นาย สาโรช  สีนวล 02888/2548 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
77 นาง สมส่วน  ลิ้มประเสริฐ 02652/2548 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
78 นาง อาภรณ์  ศรีจันทร์งาม 001704/2547 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
79 นางสาว ลำไพ  มาศบรรเจิด 00806/2545 เค.พี.การประเมิน
80 นาง สุธิสา  พงษา 01386/2546 เค.พี.การประเมิน
81 นางสาว พิมพ์ใจ  สินธพานนท์ 05437/2549 สหสิกขมาตร
82 นาย สุเวทย์  บวรพาณิชย์ 08267/2550 สหการประเมินคุณภาพ
83 นาง สุนี  วงศ์สมพันธ์กุล   นันท์นภัสการประเมิน
84 นาง วันเพ็ญ  ศิริถาวร 08273/2550 สหการประเมินคุณภาพ
85 นาง มณฑา  ทองขาว 02503/2548 เค.พี.การประเมิน
86 นาย พยุง  พรินทรกุล 02763/2548 เค เอ็น พัฒนะ
87 นาย จักรี  มลสิน 07969/2550 สหการประเมินคุณภาพ
88 นาย อุดม  ตุงไชสง 03282/2548 สหการประเมินคุณภาพ
89 นาง สุภาณี  โสโท 06056/2549 สหการประเมินคุณภาพ
90 นาง สุรางค์  เพ็ชรสถิตย์ 02621/2548 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
91 นาย จิรพงษ์  รักษาบุญ 04154/2548 ภณภัทรประเมินคุณภาพการศึกษา
92 นางสาว สัจจะนิจ  ตันอุตม์ 02999/2548 เอ็ดคิวแอสเซส
93 นางสาว โสภา  สุวรรณแสน 01321/2546 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
94 นาง ภทรพรรณ  อุ่นแก้ว 01522/2547 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
95 นาย เกษม  อภิชาติวิวรรชน์ 01980/2547 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
96 นาย บุญธรรม  ธรรมการ 02260/2548 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
97 นาย โยธิน  จารุภูมิ 00153/2545 วิจัยและประเมินผลการศึกษา
98 นาย สุชีพ  จำชาติ 05515/2549 สหการประเมินคุณภาพ
99 นาย นิมิต  อ้อนอุบล 05518/2549 สหการประเมินคุณภาพ
100 นาย วรเวียน  แสนเสร็จ 05514/2549 สหการประเมินคุณภาพ
101 นาง อนงค์  คลังสมบัติ 06474/2549 สหการประเมินคุณภาพ
102 นาง สมพิศ  อ่อนสา 06064/2549 สหการประเมินคุณภาพ
103 นางสาว ปริชาติ  ชมชื่น 07936/2550 รักชาติการประเมิน
104 นางสาว ชุดาภรณ์  มุศรีพันธุ์ 06672/2549 สหการประเมินคุณภาพ
105 นาง แจ่มจันทร์  มีสัตย์ 06225/2549 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
106 นาง ธัญญา  แก้วศรีหาวงษ์ 05277/2549 เพชรเกษม อีวาลูชั่น
107 นาย วีระ  จันทร์ปัญญา 01765/2547 เคมบริดจ์เอ็นยูเคชั่น(การประเมิน)
108 นาย ศุภกิต  โพธิสุวรรณ 03108/2548 เคมบริดจ์เอ็นยูเคชั่น(การประเมิน)
109 นาย วิรัตน์  เลาหวัฒน์ 01027/2546 การศึกษาก้าวหน้า
110 นาง สรีลักษณ์  สง่าเมือง 06830/2550 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
111 นาง สุมล  สืบชนะ 03314/2548 สมิหลาการประเมิน
112 นางสาว สมศรี  เจริญผล 03118/2548  
113 นาง นาถชิดา  ฤกษ์กิจธนา 03119/2548 ขอนแก่นการประเมินคุณการศึกษา
114 นาย ธีรวุฒิ  แสงงาม 02789/2548 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา
115 นาง ลักขณา  ศรีนาม 02762/2548 สหการประเมินคุณภาพ
116 นาย ประเสริฐ  วงศ์อภิชาติ 05419/2549 ฉัตรเพชรการประเมิน
117 นาย วินิจ  ตั่นเล่ง   06501/2549 ฉัตรเพชรการประเมิน
118 นาง วรางคณา  กาญจนากาศ   สุรนารีการประเมิน
119 นาย สว่าง  เชิฝชั้น 2402/2548 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา
120 นาย หาญ  จันทร์ศิริ 2405/2548 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา
121 นาย ประหยัด  น้อยวัฒนา 6169/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา
122 นาย สมบัติ  ครองยุทธ 6165/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา
123 นาย กานต์  เสาวภาคย์เมธีกุล 01822/2547 ขอนแก่นการประเมินคุณการศึกษา
124 จ.ส.อ. สุพิน  ประเวศบุรีรัมย์   05406/2549 ดี.อี.เอฟวาลูเอชั่น
125 นาย แดนชน  คนธาร์ 01755/2547 ดี.อี.เอฟวาลูเอชั่น
126 นางสาว อังคณา  ผิวละออ 06964/2550 ดี.อี.เอฟวาลูเอชั่น
127 นางสาว นนตรา  แสงวิสุทธิ์ 0443/2548 ฉัตรเพชรการประเมิน
128 นาย เลิศ บ่อทอง 08474/2550 พี.เอ.การประเมิน
129 นาง ศรีบังอร  อิสระกุลฤทธา 06259/2549 มาตรฐานการศึกษาแม็ค
130 นางสาว วาสนา  เกียรติศรีสิริ   เคมบริดจ์เอ็นยูเคชั่น(การประเมิน)
131 นาย ศักดิ์สว่าง  สายโส 06455/2549 สหการประเมินคุณภาพ
132 นาง ศรัญญา  มีสุนทร 06951/2548 เค.พี.การประเมิน
133 นางสาว รัตนาภรณ์  นะขาว 002337/2548 เค.พี.การประเมิน
134 นาย ประเสริฐ  ชีใหม่ 06705/2550 เค.พี.การประเมิน
135 นาง ถาวรีย์  ชีใหม่ 06706/2550 เค.พี.การประเมิน
136 นาง ชัชรินทร์  ณ ลำพูน 03997/2548 เอ็ดคิวแอสเซส
137 นาย ถวัลย์  บุญแสน 7726/2550 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา
138 นาย เจษฎา  วีระบูล 6171/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา
139 นาง สุดสงวน  กีปทอง 02409/2548 การประเมินการศึกษา
140 นาย ทวี  ช่วยธานี 03096/2548 สหการประเมินคุณภาพ
141 นาย วิชาญ  แย้มศรี 01682/2547 สหการประเมินคุณภาพ
142 นาย สุริยา  มะโยธี 06073/2549 สหการประเมินคุณภาพ
143 นาย ทองม้วน  เสนไสย 01689/2547 ขอนแก่นการประเมินคุณการศึกษา
144 นาย สมใจ  อัมพรัตน์ 02915/2548 ขอนแก่นการประเมินคุณการศึกษา
145 นาง อารยา  สอนคำแก้ว 04968/2549 ขอนแก่นการประเมินคุณการศึกษา
146 นาย จรัญ  ปานสมบัติ 4300/2548 พี.คิว.เอ
147 นาย มนัส  ปานขาว 06475/2549 สหการประเมินคุณภาพ
148 นาย พีรพงษ์  ไชยนา 05751/2549 สหการประเมินคุณภาพ

 


ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.edu.chula.ac.th/sqa

อาคาร 3 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-2580