ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาฯ
 

ผู้ประเมินอภิมาน

รายละเอียดโครงการ

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 11

รุ่นที่ 12

รุ่นที่ 13

รุ่นที่ 14

 

----------------------

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 10

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 11

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 12

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 13

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 14

 

----------------------
หนังสือรับรองรุ่นที่ 10
หนังสือรับรองรุ่นที่ 11
หนังสือรับรองรุ่นที่ 12
หนังสือรับรองรุ่นที่ 13
หนังสือรับรองรุ่นที่ 14
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประเมินอภิมาน รุ่นที่ 11

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2551 ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร 3
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้
โดยคลิกที่เมนู
Edit แล้วเลือก Find (on This Page)... แล้วป้อนชื่อที่จะค้นได้)
 

ที่ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว สังกัด เบอร์โทร
1 นาย สำราญ  ชวนวัน 00172/2545 สหสิกขมาตร 081-8807411
2 นาย สมเกียรติ  สวงรัมย์ 05500/2549 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา 086-8734678
3 นาย กอบกิจ  สิทธิธนกานนท์ 08501/2550 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 089-4393734
4 นาง นิภา  ไพโรจน์จิรกาล 04335/2551 สหสิกขมาตร 081-2907589
5 ผศ. สุวิทย์  เปียผ่อง 00643/2545 สหสิกขมาตร 089-0408805
6 ผศ. บุญเชิด  ปั้นน้อย - สหสิกขมาตร 081-0068818
7 นาง ราตรี  กลิ่นประทุม 08117/2550 สหสิกขมาตร 086-3805567
8 นาง อนุรี  กัณฑบุตร 03949/2548 สหสิกขมาตร 084-0105613
9 นาง กุลจิรา  เขตบุญไสย 08397/2550 สหการประเมินคุณภาพ 086-8521810
10 นางสาว จรรยา  ศรุติธรรม 05037/2549 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 086-5297078,02-2820584
11 นาย วีระพันธุ์  สวัสดี 03040/2548 สมาคมผู้ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ 086-9437191
12 นาง จินดาพร  พั่นเพ็ง 08043/2550 รักชาติการประเมิน 084-6075443
13 นาย ณรงค์ชัย  คำชืน 3018 วิจัยและประเมินการศึกษา 087-2955472
14 นาง วันเพ็ญ  บัวแก้ว 08306/2550 เค พี การประเมิน 086-1205295
15 นาง ชญานิษฐ์  จิตพงษ์ 06124/2549 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 086-2794044
16 นาย ประดิษฐ์  ไชยกาฬ 0497/2545 นักประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 081-6907586
17 นาง วิไลลักษณ์  แก้วจินดา 04916/2548 สหสิกขมาตร 086-3000117
18 นาง สมนึก  เตียวประเสริฐ 01112/2546 สหสิกขมาตร 081-1970566
19 นาง ณัฏฐิณี  มั่นยิ้ม 07114/2550 สหสิกขมาตร 086-0708161
20 นาย บุญมี  วิจิตรมาลา 05287/2549 สหการประเมินคุณภาพ 089-7121016
21 นาง พรรรณธร  จันทร์แจ่ม  08398/2550 สหการประเมินคุณภาพ 084-7922443
22 นาย อำนวย  สุดใหม่ 06488/2549 วิจัยและประเมินการศึกษา 086-2937254
23 นาง ละไม  สุดใหม่ 06109/2549 วิจัยและประเมินการศึกษา 086-2937254
24 นาย ธนัฐ  บุญครอง 00114/2545 สหสิกขมาตร 085-1749792
25 นาย คูณ  นามบุรินทร์ 46 พ20014 ผู้ทรงคุณวุฒิ 081-9629173
26 นาย ชด  สีภิรมย์ 01918/2547 สหสิกขมาตร 089-4454944
27 ดร. สุริสา  บุญโชติหิรัญ 07915/2550 สหสิกขมาตร 086-3223443
28 นางสาว วรรณา  อัมพรสุนทรรัติ 01306/2546 พีวีอาร์ แอสเซทเมนต์ 086-8024086
29 นาย กานต์  เสาวภาคย์เมธีกุล 01822/2547 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 086-2458961
30 นาย บรรเจิด  อัคนิล 02089/2548 สหการประเมินคุณภาพ 085-7544337
31 นาย คฑาวุธ  เลิศเกียรติรัชตะ 06092/2549 สมิหลาการประเมิน 083-5121689
32 นาย บุญธรรม  ธรรมการ 02260/2548 วิจัยและประเมินการศึกษา 087-2997423
33 นาย ปรีดา  สุวรรณมณี 00663/2545 นักประเมินคุณภาพการศึกษาไทย 081-3001664
34 นาง มณฑา  ทองขาว 02503/2548 เค พี การประเมิน 089-7866997
35 นางสาว มาดีน๊ะ  รัตนพงศ์ 03549/2548 เค พี การประเมิน 089-9085239
36 นาง นัดฐกานท์  ตรุยานนท์ 00940/2546 ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 081-9272208
37 นาย สามารถ  จุลนิล 01763/2547 สมิหลาการประเมิน 083-0247950
38 นาย ธีรวัชร  บุญฤทธิ์ 06085/2549 สหสิกขมาตร 080-0974093
39 นาง สุมล  สืบชนะ 03314/2548 สมิหลาการประเมิน 086-9563007
40 นาย กิตติกร  คงคารัตน์ 04669/2548 สหสิกขมาตร 081-2061725
41 นาง อารยา  สอนคำแก้ว 04968/2549 ขอนแก่นการประเมิน 086-2479165
42 นาย สมใจ  อัมพรัตน์ 02915/2548 ขอนแก่นการประเมิน 081-8712336
43 นาย ดนัย  อัมพรัตน์ 04967/2549 ขอนแก่นการประเมิน 087-9566330
44 นาย จตุวิทย์  ผ่องใส 02473/2548 ขอนแก่นการประเมิน 087-2134274
45 นาย ทองม้วน เสนไสย 01689/2547 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 086-2252475
46 นาย อุดม  ตุงไธสง 03282/2548 สหการประเมินคุณภาพ 080-7971611
47 นาง กานต์สินี  ดอกคำฐิติพันธ์ 08483/2550 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา 084-6065195
48 นาง กิริยา  พรหมสวัสดิ์ 07889/2550 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา 086-3812336
49 นาง ปองแก้ว  ขันเงิน 06530/2549 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา 081-0759158
50 นาง สุรีรัตน์  สุวรรณธาดา 08400/2550 สหการประเมินคุณภาพ 084-6030026
51 ว่าที่ ร.ต. ทวีป  ฤทธิเลิศ 01139/2549 เอมพันธ์ประเมินคุณภาพการศึกษา 087-0957308
52 นางสาว ปัญจรัตน์  จงภัทรนิชพันธ์ 03591/2548 การศึกษาก้าวหน้า 089-6933538
53 นาย บุญฤทธิ์  ช่วยชู 08564/2551 เค พี การประเมิน 089-4767504
54 ผศ. สุขุมาลย์  ประสมศักดิ์ 08595/2551 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 081-4287116
55 นาย โกเมน  แสนพินิจ 04124/2548 สหการประเมินคุณภาพ 089-5730127
56 นาง ลักขณา  ศรีนาม 02762/2548 สหการประเมินคุณภาพ 089-4177300
57 นางสาว รรินทิพย์  โพธิรันต์ 08395/2550 สุรนารีการประเมิน 086-1505858
58 นาย วิชาญ  แย้มศรี 01682/2547 สหการประเมินคุณภาพ 089-7222382
59 นาง สมพิศ  อ่อนสา 06064/2549 สหการประเมินคุณภาพ 084-2655669
60 นาง ณิชาภัทร  วิลเลี่ยมส์ 01053/2546 พี.คิว.เอ 086-4490694
61 นาง จินดา  วรปัสสุ 01014/2545 พี.คิว.เอ 087-3179812
62 นาง สมร  ฟักคำ 05084/2548 พี.คิว.เอ 083-2963454
63 นาง ประวีนันท์  ขามธาตุ 08272/2550 สหการประเมินคุณภาพ 086-8602545
64 นาง รจนา  กระโทกนอก 02777/2548 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น -
65 นาง ศิริพร  แจ้งจบ 03273/2548 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 081-9550787
66 นาง นาถธิดา  ฤกษ์กิจธนา 03119/2548 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 083-8009342
67 นาย อำนวย  กระโทกนอก 1430/2546 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 044-257503
68 นาง ทิพาภรณ์  ศรีสุระ 03278/2548 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 081-8797186
69 นาย ฉลาด  สมพงษ์ - พี.วี.อาร์.แอสเซทเยนต์ 087-0083119
70 นาง ละมัย  บูระวัฒน์ 07654/2550 ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา 083-4562484
71 นางสาว วีณา  รัตนพันธ์ 01308/2546 พี.วี.อาร์.แอสเซทเยนต์ 081-5398866
72 นาง สิริกร  บุญมุสิโก 02683/2548 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 081-0991769
73 นาง ณิตต์ดา  อำนาจ 05061/2548 พี.คิว.เอ 081-8205279
74 นาย ศุรัฐพงษ์  พร้อมญาติ 06413/2549 สหสิกขมาตร 089-4321922
75 นาย ชรินทร์  ไชยรัตน์ 001699/2547 วิจัยและประเมินการศึกษา 074-681253
76 นาง อรทัย  บัวคำ - วิจัยและประเมินการศึกษา 087-8914086
77 นาง อิงค์กฤษณ์  ชมภูทีป 08418/2550 พีวีอาร์ แอสเซทเมนต์ 081-0077811
78 นางสาว ปวีณา  พรหมเวฬุพัฒน์ 08448/2549   081-8280239
79 นาง กนกวรรณ  บุญอริยะ 03612/2548 นันท์นภัสการประเมิน 089-6780479
80 นางสาว อังคณา  ผิวละออ 06964/2550 ดีอี เอฟวาลูเอชั่น 044-246120
81 นางสาว รสริน  บูรณะบัญญัติ 05665/2549 ดีอี เอฟวาลูเอชั่น 089-4269718
82 นาย สุทัศน์ แสนภักดี 05336/2549 เอ็ดดูเคชั่น คลอลิตี้ แอสเซสเม้นท์ 087-2661478
83 นาง มานิตา  ไตรทาน 5559/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-8526068
84 นาง อัปสร  สุรโชติ 6162/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-8526068
85 ผศ. วรรณวิไล  นันทมานพ 8492/2551 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-8526068
86 นาย บุรี  มั่งคั่ง 2988/2548 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-8526068
87 นางสาว ประณิชญา  เปล่งอรุณ 3666/2548 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-8526068
88 นาย เจษฎา  วีระบูล 6171/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-8526068
89 นาย คล่อง  พุฒศรี 00716/2547 เค พี การประเมิน 083-1070756
90 นาง วัฒนา ยิ่งแม่น 03316/2548 บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา 081-1711925
91 นาย สมภาษณ์  อุปลา 03378/2548 เค พี การประเมิน 081-3960946
92 นาย โสภณ  บุญทอง 01634/2547 เค พี การประเมิน 081-6063873
93 นาย พีรพงษ์  คัมภีรปกรณ์ 02531/2548 วิจัยและประเมินการศึกษา 086-9527586
94 นาง วรรณจรรย์  แสงแก้ว 01631/2547 สุรนารีการประเมิน 081-9418970
95 นาย จำลอง  สีฟอง 05131/2549 สุโขทัยการประเมิน 081-9744807
96 นาย จำรูญ  ภูปัญญา 05167/2548 คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น 081-7306233
97 นาย กฤตชัย  โชติรัตนศักดิ์ 02459/2548 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 081-5326893
98 นาย เลิศ  บ่อทอง 08474/2550 พี เอ การประเมิน 089-7268842
99 นาง วรางคณา  กาญจนากาศ 03758/2548 สุรนารีการประเมิน 089-0229075
100 นาย อัครวิทย์  หมื่นกุล 06972/2550 สหการประเมินคุณภาพ 086-8532849
101 นาย จิรพงษ์ รักษาบุญ 04154/2548 ภณภัทรประเมินคุณภาพการศึกษา 081-6040291
102 นาย วินิจ เกษรา 03158/2548 อยุธยาการประเมินคุณภาพการศึกษา 089-7815716

 


ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.edu.chula.ac.th/sqa

อาคาร 3 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-2580