ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาฯ
 

ผู้ประเมินอภิมาน

รายละเอียดโครงการ

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 11

รุ่นที่ 12

รุ่นที่ 13

รุ่นที่ 14

 

----------------------

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 10

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 11

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 12

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 13

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 14

 

----------------------
หนังสือรับรองรุ่นที่ 10
หนังสือรับรองรุ่นที่ 11
หนังสือรับรองรุ่นที่ 12
หนังสือรับรองรุ่นที่ 13
หนังสือรับรองรุ่นที่ 14
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประเมินอภิมาน รุ่นที่ 12

วันที่ 25-27 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร 3
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้
โดยคลิกที่เมนู
Edit แล้วเลือก Find (on This Page)... แล้วป้อนชื่อที่จะค้นได้)
 

ที่ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว สังกัด เบอร์โทร
1 นาง กัญญ์ชลี  เทียนสุวรรณ 06713/2550 บุษรินทร์การประเมิน 081-0684871
2 นางสาว กาญจนา  เย็นธงชัย 07886/2550 พีวีอาร์ แอสเซทเมนต์ 081-8644931
3 นาย คล่อง  พุฒศรี 00716/2545 เค พี การประเมิน 083-1070756
4 นางสาว จรรยา  ศรุติธรรม 05037/2549 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 086-5297078,
02-2820584
5 นาย จันทร์  มัครมย์ 05520/2549 สหการประเมินคุณภาพ 087-8613641
6 นาย จิระ  ศุทธางกูร 00340/2545 เค พี การประเมิน 081-3970806
7 นาย ฉลาด  สมพงษ์ 08457/2550 พีวีอาร์ แอสเซทเมนต์ 087-0083119
8 นาย ชด  สีภิรมย์ 01918/2547 สหสิกขมาตร 086-3324211
9 นาย ชลัช  วงษ์วิฑิต 03198/2548 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 081-6185315
10 นาย ชาญคณิต  พิศพันธุ์ 05153/2549 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 086-1150604
11 นาง ฐิตา  เสือทอง 03132/2548 เวียงพิงค์การประเมิน 087-2689720
12 นาย ดุสิต  เจริญศิลป์ 00769/2545 นันท์นภัสการประเมิน 081-8847678
13 นาย ธรรมนูญ  ชาติไอยรานนท์   01826/2547 เค พี การประเมิน 086-7789589
14 นาง ธัญทิพย์  สินศิริวัฒนสุข 06164/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 081-1989842
15 นาย นิยม  ลิ่มสุวรรณ 06358/2549 สมิหลาการประเมิน 081-4787587
16 นาย บรรเจิด  อัคนิจ 02089/2548 สหการประเมินคุณภาพ 083-6670234
17 นางสาว บวรลักษณ์  ปิยะอัยยรัช 04331/2548 สหการประเมินคุณภาพ 089-6250339
18 นาง บัณฑวรรณ  นาดี 05338/2549 เคมบริดจ์เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน 089-8019905
19 นางสาว บุปผรัต  ภิญโญ 08458/2550 พีวีอาร์ แอสเซทเมนต์ 081-5765297
20 นาย ประทีป  แสงเปี่ยมสุข 2547/2548 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 086-6962319
21 นาย ประวัติ  เงินเส็ง 03114/2548 เคมบริดจ์เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน 086-1370386
22 นาย ประสงค์  หลวงทำเม 03148/2548 สหการประเมินคุณภาพ 089-8616520
23 นาย ปราโมทย์  ช่วยเกิด 08494/2551 วิทยการประเมิน 089-8742478
24 นาย ปรีชา  คล้ายเครือ 02114/2548 นันท์นภัสการประเมิน 089-4022262
25 นาง พนิดา  ขิขุนทด 08582/2551 สุรนารีการประเมิน 081-8795038
26 นาง พัชรินทร์  มงคล 03623/2548 นันท์นภัสการประเมิน 081-7833007
27 นาง พันทิพย์  รัตนราช 08455/2550 วิทยการประเมิน 081-0918855
28 นาง มณฑาทิพย์  สุวัฒนากรชัย 05749/2549 สหการประเมินคุณภาพ 089-9481523
29 นาย ไมตรี  เมฆรา 01145/2546 นันท์นภัสการประเมิน 081-0210590
30 นางสาว รสริน  บูรณะบัญญัติ 05665/2549 ดี อี เอฟวาลูเอชั่น 089-4269718
31 ร.ต. เลอวิทย์  เคนทะชาลี 07933/2550 สหการประเมินคุณภาพ 081-7686195
32 นาง วลัย  ดิลกวัฒนา 05044/2549 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 086-6615618
33 นาง วัชราภรณ์  ทองมาก 04041/2548 นันท์นภัสการประเมิน 084-6048361
34 นาง วัชราภรณ์  เสร็จสวัสดิ์ 08545/2551 สหการประเมินคุณภาพ 081-3211924
35 นาย วัฒนา  จินดาวัฒน์ 06444/2549 พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 086-2787871
36 นาย วิชาญ  แย้มศรี 01862/2547 สหการประเมินคุณภาพ 089-7222382
37 นาง วิไล  ธนวิวัฒน์ 00672/2545 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 081-8135580
38 นาย ศิษฎิ์ สิทธิฤทธิ์ 00802/2545 เค พี การประเมิน 081-0895636
39 นาย สมคิด  กลิ่นหอม 05059/2549 สหสิกขมาตร 084-6246383
40 นาย สมบัติ  ครองยุทธ 06165/2549 วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา 086-7558830
41 นาย สฤษฏ์โชค  ศรีภา 08258/2550 สหการประเมินคุณภาพ 086-2246556
42 นาง สุมาลี  ทันวงศ์ 05748/2549 สหการประเมินคุณภาพ 081-0651167
43 นาย โสภณ  บุญทอง 01634/2547 เค พี การประเมิน 081-6063873
44 นาง หนูพิน  ชาญชิต 04330/2548 สหการประเมินคุณภาพ 089-5859414
45 นาง อนงค์  แทนขำ 04269/2548 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 081-2587427
46 นาง อมรรัตน์  จันทร์เกลี้ยง 04035/2548 นันท์นภัสการประเมิน 089-7010676
47 นาย อำนวย  อนันทนุพงศ์ 04699/2548 เค พี การประเมิน 087-2762105
48 นาง อุบลนภา  เก่งการกิจ 04474/2548 เวียงพิงค์การประเมิน 086-1804055
49 นาง เอมิกา  ชนะภัย 08624/2551 มาตรฐานการศึกษาแม็ค 084-6461860
50 นาย ธีระ  เหล่าคนค้า 06076/2549 สหการประเมินคุณภาพ 082-1029319

 


ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.edu.chula.ac.th/sqa

อาคาร 3 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-2580