ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาฯ
 

ผู้ประเมินอภิมาน

รายละเอียดโครงการ

รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 11

รุ่นที่ 12

รุ่นที่ 13

รุ่นที่ 14

 

----------------------

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 10

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 11

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 12

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 13

ผู้สอบผ่านรุ่นที่ 14

 

----------------------
หนังสือรับรองรุ่นที่ 10
หนังสือรับรองรุ่นที่ 11
หนังสือรับรองรุ่นที่ 12
หนังสือรับรองรุ่นที่ 13
หนังสือรับรองรุ่นที่ 14
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมผู้ประเมินอภิมาน รุ่นที่ 14

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

(ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้
โดยคลิกที่เมนู
Edit แล้วเลือก Find (on This Page)... แล้วป้อนชื่อที่จะค้นได้)
 

ที่ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว สังกัด

1

นาง

กนกพรรณ  สุทธิวัฒน์

06828/2550

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

2

นาง

กนกวลี  กรเกศกมล

05315/2549

บุรีรัมย์การประเมินการศึกษา

3

นางสาว

กฤติมา  นังสิโยภาส

08584/2551

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4

นาย

กฤษณ์  ศรทอง

01363/2546

พี.คิว.เอ

5

นาง

กฤษณา  พันธรักษ์

06484/2549

ศูนย์เพิ่มคุณภาพการศึกษา

6

นาง

กาญจนา  สังคะนอง

05901/2549

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7

นางสาว

กาญจนา  อ่อนฤทธิ์

05147/2549

พี.คิว.เอ

8

นางสาว

กานต์รวี  แซ่หว่อง

08261/2550

เค.พี.การประเมิน

9

นาย

กิตติพงศ์  ยงเจริญ

02971/2548

ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา

10

นาง

กิตติยา  ไผทวรรณกุล

5760/2549

จี.เอส.การประเมิน

11

นาย

คงศักดิ์  จูอำไพ

07053/2550

สุรนารีการประเมิน

12

นางสาว

คนึงนิจ  กาญจนบุษย์

07270/2550

ยะลาพัฒนาการประเมิน

13

นาง

คนึงนิจ  ละคร

 

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

14

นาย

คำรณเดช  สุรฤทธิพงศ์

06301/2549

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

15

นาย

คูณ  นามบุรินทร์

08645/2552

สุรนารีการประเมิน

16

นางสาว

จรรยา  ศรุติธรรม

05037/2549

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

17

นาง

จันตรี  ตุลยธำรง

06797/2550

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

18

นาง

จิตต์กุศล  ว่องวทัญญู

07698/2550

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

19

นาง

จินตนา  สังข์สี

07881/2550

ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา

20

นาง

จิรัฎฐพร  สุพรรณพงศ์

02270/2548

สหสิกขมาตร

21

นาง

จิราภรณ์  ใจดำรงค์

07269/2550

ยะลาพัฒนาการประเมิน

22

นางสาว

จิราภรณ์  หรินทรนันท์

04008/2548

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23

นาง

ชนณพร  เขียนงาม

2166/2548

จี.เอส.การประเมิน

24

นาง

ชมภูนุช  โพธิ์ไข่

7243

บุษรินทร์การประเมิน

25

นาย

ชยนนท์  น้อมวงษ์จู 

06028/2549

สุรนารีการประเมิน

26

นาย

ชาลี  กันสุข

7063/2550

จี.เอส.การประเมิน

27

นาย

ชูเสกข์  บริบูรณ์

08392/2550

สุรนารีการประเมิน

28

นาง

ชูศรี  เกิดศิลป์

05079/2548

พี.คิว.เอ

29

นาย

เชาวลี  เล๊าะยีตา

03399/2548

มูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง

30

นางสาว

โชติกา  อ้นมงคล

07337/2550

การประเมินการศึกษา

31

นางสาว

ณัฐกานต์  เพิ่มอิ่ม

1818/2547

 

32

นาง

เดือนดารา  อุทัย

01776/2547

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

33

นาง

แถมทอง  จริยะนรวิชช์

04424/2548

สุรนารีการประเมิน

34

นาย

ทวี  หามนตรี

1199

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

35

นาง

ทัศนีย์  ทินกร ณ อยุธยา

00784/2545

พี.คิว.เอ

36

นาง

ทิพวัลย์  มากกุญชร

06332/2549

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

37

นาย

ธนพงษ์  หงสกุล

04824/2548

สหการประเมินคุณภาพ

38

นาย

ธนวัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์

03931/2548

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

39

นาย

ธนาธิป  โสพิลา

08023/2550

สุรนารีการประเมิน

40

นาย

ธวัช  คำดี

08664/2552

สุรนารีการประเมิน

41

นาง

ธัญญา  แก้วศรีหาวงษ์

5277/2549

เพชรเกษมอีวาลูชั่น

42

นาย

ธีรวุฒิ  แสงงาม

02789/2548

บุรีรัมย์การประเมินการศึกษา

43

นาย

ธีระศักดิ์  แก้วหย่อง

08630/2552

ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา

44

นาง

นครินทร์  สุวดิษฐ์

07980/2550

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

45

นางสาว

นนทวรรณ  ป้องกัน

0629/2549

สุรนารีการประเมิน

46

นาย

นพพล  ผ่องใส

04637/2548

พีวีอาร์แอสเซทเม้นต์

47

นางสาว

นภาพร  โกจารย์ศรี

07041/2550

มิตรประเมิน

48

นาง

นภาพร  วงศ์พุทธา

08426/2550

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

49

นาง

นฤชล  วรดีจิรโชติ

07252/2550

บุรีรัมย์การประเมินการศึกษา

50

นางสาว

นันทพร  นิลพานิช

08427/2550

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

51

นางสาว

น้ำผึ้ง  ศรีสุโพธิ์

08402/2550

การประเมินการศึกษา

52

นาง

นิตยา  คล้ายสงคราม

05062/2549

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

53

นางสาว

นิธิยา  วัฒนะปราน

04579/2548

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

54

นาย

บรรเจิด  อัคนิจ

02089/2548

สหการประเมินคุณภาพ

55

นาย

บัณฑิต  อยู่สุข

1175/2546

วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา

56

พ.ท.

บุญฤทธิ์  เอมรอด

08202/2550

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

57

นาง

บุษรินทร์  ปักกุนนัน

5854

บุษรินทร์การประเมิน

58

นาย

ประกาย  บัตรศิริมงคล

06518/2549

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

59

นาย

ประพฤติ  ศีลพิพัฒน์

02171/2548

นันท์นภัสการประเมิน

60

นาย

ประสิทธิ์  บานกลีบ

00100/2545

พี.คิว.เอ

61

นาย

ประสิทธิ์  สุภรัตน์

04551/2548

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

62

นางสาว

ปรัชญา  สีมาจารย์

08496/2550

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

63

นาง

ปรีญา  ศุภวารี

08081/2550

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

64

นาง

ปุณยนุช  ภูพันพร

03244/2548

 

65

นาง

เพชราวรรณ  เหมือนวงศ์

01515/2547

นันท์นภัสการประเมิน

66

นาง

เพ็ญพิมล  เทพทอง

06822/2550

บุรีรัมย์การประเมินการศึกษา

67

นาง

เพ็ญศรี  ละม้ายอินทร์

03518/2548

การศึกษาก้าวหน้า

68

นาง

เพียงใจ  ลิ่มลิขิต

07097/2550

สหสิกขมาตร

69

นางสาว

พชร  ยลปราโมทย์

06182/2549

เพชรเกษมอีวาลูชั่น

70

นาง

พนิดา  ขิขุนทด

08582/2551

สุรนารีการประเมิน

71

นาง

พรรณธร  จันทะแจ่ม

08398/2550

สหการประเมินคุณภาพ

72

นาง

พัชนี  วิสุทธิมรรค

08586/2551

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

73

นาย

พิศิษฐ์  เทียบพิมพ์

04836/2548

ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา

74

นาย

พิสุทธิ์  ชุมเกษียร

002138/2548

สุรนารีการประเมิน

75

นาย

ไพฑูรย์  ภิรมย์ศรี

08060/2550

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

76

นาง

ภรณี  ศีลพิพัฒน์

01877/2547

นันท์นภัสการประเมิน

77

นางสาว

ภัคจิรา  อินต๊ะสงค์

08622/2551

สระแก้วการประเมิน

78

นาย

ภิญโญ  ใจดำรงค์

03285/2548

ยะลาพัฒนาการประเมิน

79

นาย

ภิญญพัชฌ์  ณ เตียบทอง

08575/2551

พัทลุงการประเมินคุณภาพการศึกษา

80

นาง

ภิญญดา  เลขวรรณวิเศษ

0668/2549

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

81

นาย

มงคล  รุ่งเรือง

07808/2550

ราชสีมาการประเมิน

82

นาง

มณฑาทิพย์  สุวัฒนากรชัย

05749/2549

สหการประเมินคุณภาพ

83

นาง

มณี  สำราญจิตต์

08041/2550

สยามพัฒน์การประเมิน

84

นาย

มนูญ  อุตรานคเรศ

00743/2545

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

85

นาง

มัณฑนา  ฤทธารมย์

07054/2550

สุรนารีการประเมิน

86

นางสาว

ยุพิน  ตั้งขันติวิริยะ

04481/2548

มิตรประเมิน

87

นาย

เรือง  ศิริรักษ์

04626/2548

ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา

88

นาง

รพีพรรณ  แก้วสุวรรณ

7255/2550

จี.เอส.การประเมิน

89

นาย

ระเด่น  ถาวรปุระ

00232/2545

พี.คิว.เอ

90

นาง

ละเอียด  เหลืองกระโทก

05468/2549

สหการประเมินคุณภาพ

91

นาง

วลัยรัตน์  องค์ศิริมงคล

07968/2550

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

92

นาย

วัธสันต์  สุขเกิด

02705/2548

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

93

นาง

วัลณิภา  ศิละวงษ์

00882/2545

สหการประเมินคุณภาพ

94

นาย

วินัย  สุขกันต์

0810/2545

พี.คิว.เอ

95

นาย

วิบูลย์  เฉลิมวัฒน์

03800/2548

สุรนารีการประเมิน

96

นาย

วิรัตน์  เลาหวัฒน์

01027/2546

การศึกษาก้าวหน้า

97

นาย

วิรัตน์  รักษาแก้ว

01732/2547

สมิหลาการประเมิน

98

นาง

วิราวรรณ  โพธิ์ขำ

01837/2547

นันท์นภัสการประเมิน

99

นางสาว

วิลาวรรณ  เพชรอาวุธ

02408/2548

นันท์นภัสการประเมิน

100

นาง

ศรีประภา  นาคะศักดิ์เสวี

00948/2546

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

101

นาย

สงกรานต์  ช้างดี

02524/2548

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

102

นาย

สนิท  เวทะธรรม

00402/2545

ศูนย์เพิ่มคุณภาพการศึกษา

103

นาย

สมกิต  บุญยะโพธิ์

06215/2549

เชียงใหม่มณีชัย

104

นาย

สมชาย  กระจายศรี

05449/2549

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

105

นางสาว

สมหมาย  กิ่งศักดิ์กลาง

02792/2548

คิว.เอ็ด.อีวาลูเอชั่น

106

นาย

สมาน  ต่ายหัวคง

06814/2550

สุรนารีการประเมิน

107

นาย

สมาน  สายสุข

08676/2552

สุรนารีการประเมิน

108

นาง

สวรรยา  วาทยานนท์

02039/2548

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

109

ว่าที่ร.ต.

สัจจพงษ์  แสงทอง

06669/2549

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

110

นาย

สันทัด  อินทริกานนท์

08012/2550

ทริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษา

111

นาย

สาย  อุทิศานนท์

4242/2548

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

112

นาง

สายสวาท  ประหลาดเนตร

04558/2548

พี.คิว.เอ

113

นางสาว

สาวิตรี  มั่นคงดี

02495/2548

พี.คิว.เอ

114

นาย

สำเร็จ  โพธิวรรณา

05649/2549

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

115

นาย

สิทธิชัย  ศุภทรัพย์

04409/2548

เรวดีวิจัยและการประเมิน

116

นาง

สินีนาฏ  วัชระภาสกร

07456/2550

พีวีอาร์แอสเซทเม้นต์

117

นาง

สุขาวดี  อูยุบ

04227/2548

การศึกษาก้าวหน้า

118

นาง

สุดา  กาเดอร์

06424/2549

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

119

นาง

สุทธี  สงวนถิ่น

05684/2549

มิตรประเมิน

120

นาย

สุนทร  ละเอียดดี

06045/2549

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

121

นาย

สุนทร  อ่อนน่วม

08438/2550

วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา

122

นาย

สุพจน์  บุตรแวง

01889/2547

มิตรประเมิน

123

นาย

สุรพล  สมภักดี

06584/2549

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

124

นางสาว

สุวัทนา  สงวนรัตน์

08383/2550

มาตรฐานการศึกษาแม็ค

125

นาย

โสภณ  สุวรรณวงศ์

01042/2546

การศึกษาก้าวหน้า

126

นาย

โสฬส  บุญโทแสง

06263/2550

การศึกษาก้าวหน้า

127

นางสาว

หัชชกร  ยะบุญวัน

07103/2550

สหสิกขมาตร

128

นาย

อภิเกียรติ  จันทา

07585/2550

เรวดีวิจัยและการประเมิน

129

นางสาว

อมรรัตน์  สุทธิพินิจธรรม

00649/2545

ยู.พี.ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

130

นางสาว

อรัญญา  จิตต์บรรเทา

02716/2548

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

131

นางสาว

อัจจิมา  บุญทัน

08519/2551

ประเมินมาตรฐานการศึกษา

132

นางสาว

อัษฎาพร  ศรีดาคำ

06984/2550

เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่นการประเมิน

133

นาย

อำนวย  อนันทนุพงศ์

04699/2548

เค.พี.การประเมิน

134

นางสาว

อุไร  คุตตะสิงคี

07374/2550

สหสิกขมาตร

135

นาง

อุไรวรรณ  อทัยเสวตร์

07096/2550

สหสิกขมาตร

 


ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.edu.chula.ac.th/sqa

อาคาร 3 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2218-2580