x

คณะผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดี 
 
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา
งานวิรัชกิจ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตำราและเอกสารทางวิชาการ
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
ศูนย์ความเป็นเลิศ

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ
กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการศึกษาและห้องสมุด
งานกิจการพิเศษ

ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต
 
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูลอาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
และรองคณบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดี
  
ผู้ช่วยคณบดี
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชยการ คีรีรัตน์
  
อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
  
อาจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณอาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ
  
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
  
อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญอาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล
  
หัวหน้าภาควิชา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
  
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต