x

โครงการ EDU-CU Enrichment Program

หลักการ

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการเพิ่มความรู้และทักษะผ่านการเรียนในรายวิชา หรือหัวข้อวิชา ของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนรายวิชา หรือหัวข้อวิชา (หากเรียนครบหัวข้อวิชาของรายวิชาแล้วสามารถเทียบเป็นรายวิชาได้) ชำระค่าสมัครเรียนเป็นรายวิชาหรือหัวข้อวิชา เมื่อผ่านการประเมินผลสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร

หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

          ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศทางการศึกษา