x

คณะผู้บริหาร

 
คณบดี
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

 
รองคณบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
และ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา่นวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ
และ งานบริการวิชาการ

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
งานวิรัชกิจ
และ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต
และ ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจวิจัย
และ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  

รองศาสตราจารย์ พัชรี วรจรัสรังสีอาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
และรองคณบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดี
  
ผู้ช่วยคณบดี
 
อาจารย์ ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร หรรษานิมิตกุล
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชยการ คีรีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
  

อาจารย์ ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากรอาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
  
อาจารย์ จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด
  

อาจารย์ ดร.อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทรอาจารย์ กมลชนก สกนธวัฒน์
  
หัวหน้าภาควิชา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
  
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต