x

คณะผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดี 
 
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
และ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา่นวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ
และ งานบริการวิชาการ

รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
งานวิรัชกิจ
และ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบลวรรณ หงษ์วิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต
รองคณบดี กำกับดูแล
กลุ่มภารกิจวิจัย
  

รองศาสตราจารย์ พัชรี วรจรัสรังสีอาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
และรองคณบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดี
  
ผู้ช่วยคณบดี
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชยการ คีรีรัตน์
  
อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
  
อาจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณอาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ
  
 
 อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
  
อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญอาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล
  
หัวหน้าภาควิชา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
  
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต