x
Submitted by CUEDU_PML on 9 September 2020

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น