x
Submitted by CUEDU_TEST on 29 April 2021

ประกาศ
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนกำหนดการสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT_R)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 
          ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้น ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครสอบวิชาทั่วไป ทักษะพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ครั้งที่ 2/2564 สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบ 3  เลื่อนกำหนดการจัดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
          ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะประกาศกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบต่อไป

 

โปรดติดตามรายละเอียดได้ทาง

 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่