x
ไป LINE สมัคร

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
โดยมีหลักสูตรเปิดสอนดังนี้

- หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  (รหัสหลักสูตร 3923 3924 3925 3926)

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  (รหัสหลักสูตร 3922)


หนังสือรับรองคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต