x
Submitted by CUEDU_ES on 27 May 2020


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
(รอบที่ 1)---> กำหนดการ

ภาควิชา/สาขาวิชาระดับมหาบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต
ในเวลานอกเวลาในเวลานอกเวลา
หลักสูตรและการสอน
     สุขศึกษาและพลศึกษาXXXX
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
     ศิลปศึกษาX   
     ดนตรีศึกษาX   
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
     พัฒนศึกษาX XX
     อุดมศึกษา  XX
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
     วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาX X 
     การวัดและประเมินผลการศึกษาX   
     สถิติและสารสนเทศการศึกษาX   
     จิตวิทยาการศึกษาX   
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา X X
การศึกษาตลอดชีวิต    
     การศึกษานอกระบบโรงเรียนX XX