x
Submitted by CUEDU_ES on 8 June 2020

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
(รอบที่ 2)

                        📣  กำหนดการ

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

หลักสูตรและการสอน

    หลักสูตรและการสอน

  

X

X

    การศึกษาปฐมวัย

X

X

X

 

    ประถมศึกษา

 

X

  

    การสอนภาษาไทย

X

   

    การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)

X

   

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

    ศิลปศึกษา

X

 

X

 

    ดนตรีศึกษา

X   

นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

    พัฒนศึกษา

X

 

X

X

    อุดมศึกษา

  

X

 

วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

    วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

X

 

X

 

    การวัดและประเมินผลการศึกษา

X

   

    สถิติและสารสนเทศการศึกษา

X

   

    จิตวิทยาการศึกษา

X

   

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    

     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

XXXX

การศึกษาตลอดชีวิต

    

     การศึกษานอกระบบโรงเรียน

X X