x
Submitted by CUEDU_ES on 10 June 2020

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

(รอบที่ 3)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

หลักสูตรและการสอน

    การศึกษาปฐมวัย

XXX 

    การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)

X     X

   

    สุขศึกษาและพลศึกษา

 X  

นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

    พัฒนศึกษา

X

 

X

X

    อุดมศึกษา

 X XX

วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

    จิตวิทยาการศึกษา

X