x
Submitted by CUEDU_PML on 24 August 2020

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563

--> กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

--> หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

     ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ) : สาขาวิชาพัฒนศึกษา และ สาขาวิชาอุดมศึกษา 

     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ในเวลาราชการ) : สาขาวิชาพัฒนศึกษา และ สาขาวิชาอุดมศึกษา

     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) : สาขาวิชาพัฒนศึกษา และ สาขาวิชาอุดมศึกษา

--> สมัครเข้าศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา โทร. 081-2068922 หรือ 088-0027234

สาขาวิชาอุดมศึกษา โทร. 081-9279854 หรือ 088-0884044

*** ทุกหลักสูตรมีทุนการศึกษาและทุนวิจัยสนับสนุน ***